Εκθέσεις αξιολόγησης του EU-OSHA

Για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο EU-OSHA πραγματοποιεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον το έργο του Οργανισμού είναι χρήσιμο για τους χρήστες, προσθέτει αξία στο έργο τρίτων και, γενικά, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.

Διενεργούνται αξιολογήσεις βάσει ενός πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τον πολυετή κύκλο προγραμματισμού.

Κάθε πέντε χρόνια ανατίθεται σε εξωτερικό ανάδοχο η διενέργεια γενικής αξιολόγησης του Οργανισμού και των επιδόσεών του. Από το 2019, η παρούσα γενική αξιολόγηση διενεργείται από την Επιτροπή.

Σύνδεσμοι προς τις γενικές εκθέσεις αξιολόγησης του Οργανισμού.

Γενικές αξιολογήσεις του EU-OSHA