Εκθέσεις αξιολόγησης του EU-OSHA

Για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο EU-OSHA πραγματοποιεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται για να εκτιμηθεί κατά πόσον το έργο του Οργανισμού είναι συναφές με τις ανάγκες των χρηστών και βιώσιμο, καθώς και κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.

Διενεργούνται αξιολογήσεις βάσει ενός πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τον πολυετή κύκλο προγραμματισμού.

Κάθε πέντε χρόνια διενεργείται από εξωτερικό ανάδοχο γενική αξιολόγηση του Οργανισμού και των επιδόσεών του. Η εν λόγω αξιολόγηση τεκμηριώνει τα επιτεύγματα του Οργανισμού.

Σύνδεσμοι προς τις γενικές εκθέσεις αξιολόγησης και πληροφορίες για τις επιδόσεις του Οργανισμού διατίθενται ακολούθως.

Γενικές αξιολογήσεις του EU-OSHA

Share this on: