Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Ο EU-OSHA διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύοντας –μεταξύ άλλων– ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του.

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA συντάσσει κάθε οικονομικό έτος έκθεση σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η δομή της έκθεσης βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, στο οποίο γίνεται απολογισμός ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο πρόγραμμα. Στο έγγραφο εξετάζονται οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. 

Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτει επίσης τον απολογισμό πεπραγμένων της εκτελεστικής διευθύντριας, όπως π.χ. την εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι, το σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης, αποτελέσματα των δεικτών επιδόσεων, οικονομικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό.

Το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA αναλύει και αξιολογεί την έκθεση δραστηριοτήτων. Πρόκειται για σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το εκάστοτε έτος (διαδικασία απαλλαγής στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο).

Για να συμβουλευτείτε τις ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών, επισκεφτείτε τη σελίδα «εκδόσεις».