Ετήσιες εκθέσεις

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Για κάθε οικονομικό έτος, ο διευθυντής του EU-OSHA συντάσσει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού κατά το περασμένο έτος, η διάρθρωση της οποίας βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του εγγράφου προγραμματισμού. Στην έκθεση αυτή γίνεται ένας απολογισμός ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο πρόγραμμα. Επίσης, εξετάζονται οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. 

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτει επίσης την έκθεση διαχείρισης του διευθυντή, για παράδειγμα την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του EU-OSHA αναλύει και αξιολογεί την έκθεση δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους από τον Οργανισμό (διαδικασία απαλλαγής).

Σε κάθε έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται δήλωση αξιοπιστίας με την οποία ο διευθυντής δηλώνει ότι:

  • η έκθεση αποτυπώνει πιστή εικόνα της κατάστασης
  • το εφαρμοζόμενα συστήματα παρέχουν τις απαιτούμενες διασφαλίσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών
  • δεν παραλείφθηκαν σημαντικές πληροφορίες από την έκθεση.

Ετήσια έκθεση

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του EU-OSHA, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τη γενική ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, την οποία διαβιβάζει μέχρι τις 15 Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα κράτη μέλη και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας.

Η έγκριση της γενικής ετήσιας έκθεσης αποτελεί χωριστή αρμοδιότητα του Οργανισμού, συμπληρωματική προς την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων η οποία προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού και αποτελεί ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσβαση σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις.