Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο EU-OSHA διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας είναι μέσω της δημοσίευσης ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα του.

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, η διάρθρωση της οποίας βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του εγγράφου προγραμματισμού. Στην έκθεση αυτή γίνεται ένας απολογισμός ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο πρόγραμμα. Επίσης, εξετάζονται οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. 

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτει επίσης τον απολογισμό πεπραγμένων της εκτελεστικής διευθύντριας, για παράδειγμα την εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι, το σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των δεικτών επιδόσεων, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς και οι πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό.

Το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA αναλύει και αξιολογεί την έκθεση δραστηριοτήτων. Αυτό αποτελεί σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το εκάστοτε έτος (διαδικασία απαλλαγής στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο).