Δίκτυο Enterprise Europe Network

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Δίκτυο Enterprise Europe NetworkΤο Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) είναι μια εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την παροχή καινοτομίας και επιχειρηματικής στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, αποτελεί υπηρεσία μίας στάσης για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνδρομή στην αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων και βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Περιλαμβάνει περίπου 600 οργανισμούς εταίρους, σε 53 χώρες, οι οποίοι παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις ΜΜΕ.

Στόχος του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ΜΜΕ και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα σημεία επικοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα εθνικές συσκέψεις εταιρικών σχέσεων, πακέτα ευαισθητοποίησης και άλλες δραστηριότητες όπως τα βραβεία ΕΑΥ του EEN.

Τα μέλη του Δικτύου EEN είναι ένας από τους βασικούς εταίρους οι οποίοι βοηθούν τον EU-OSHA να επιτύχει στους στόχους του, μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) , τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και τους εθνικούς εστιακούς πόλους του EU-OSHA .

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Καθήκον της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) είναι η προώθηση πλαισίου φιλικού προς την ανάπτυξη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πρόγραμμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και είναι η υπεύθυνη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειρίζεται για λογαριασμό της σημαντικά τμήματα αρκετών προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME), του χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE), του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και αποδοτικής από άποψη πόρων ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση και στην καινοτομία.

Πρέσβεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Δικτύου Enterprise Europe Network και ο ρόλος τους

Βραβεία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας από το Δίκτυο Enterprise Europe NetworkΑπό το 2009, το Δίκτυο EEN συνεργάζεται με τον EU-OSHA για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ΕΑΥ στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος, το Δίκτυο EEN ορίζει πρέσβεις ΕΑΥ σε επίπεδο χώρας. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τον συντονισμό δραστηριοτήτων, την προαγωγή της ΕΑΥ σε ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων στον EU-OSHA σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της ΕΑΥ.

Πλήρης κατάλογος των πρέσβεων ΕΑΥ του Δικτύου EEN

Στο πλαίσιο του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας, ρόλος της ομάδας εργασίας της εταιρικής σχέσης επικοινωνίας (CPWG), η οποία απαρτίζεται από τρεις εθνικούς εστιακούς πόλους, τρεις πρέσβεις ΕΑΥ του Δικτύου EEN και εκπροσώπους των EU-OSHA, ΓΔ GROW και EASME, είναι κυρίως η παροχή στρατηγικών και εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας του EU-OSHA.

Βραβεία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείαςαπό το Δίκτυο Enterprise Europe Network

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Οργανισμού για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, στόχος των βραβείων ΕΑΥ που απονέμει το Δίκτυο EEN είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ΕΑΥ και η προαγωγή της ΕΑΥ στις ΜΜΕ. Τα μέλη του Δικτύου EEN από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, καλούνται να υποβάλουν για αναγνώριση οποιοδήποτε από τα σχέδιά τους το οποίο στοχεύει στην προαγωγή της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία στις ΜΜΕ και το οποίο εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την προαγωγή της ΕΑΥ, ανάπτυξη δικτύων, έντυπη και επιγραμμική επικοινωνία και δημοσιεύσεις.

Το βραβείο ΕΑΥ του Δικτύου EEN απονέμεται ανά διετία.

2013 | 2014/15 | 2016/17  2018/19