Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 19/06/2018 - 01:30

Μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες προκλήσεις — διερεύνηση των επόμενων δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την ασφάλεια και την υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Στις 19 Ιουνίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργανώνει μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη στις Βρυξέλλες για να διερευνήσει τη μελλοντική πορεία για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η εκδήλωση βασίζεται στα πορίσματα του έργου του EU-OSHA για τον έλεγχο της ΕΑΥ στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) και συμπίπτει με τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης ανάλυσης του έργου η οποία αναφέρει λεπτομερώς τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ και παρέχει συστάσεις για ορθές πρακτικές καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικών.

Το σχέδιο αυτό επέτρεψε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας γίνονται αντιληπτά στις ΠΜΜΕ καθώς και οι αναγκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τις αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης.

Στη διάσκεψη συμμετέχουν πολλοί βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς από την ΕΕ καθώς και εθνικοί και διεθνείς ενδιαφερόμενοι φορείς και προωθείται ο διάλογος σχετικά με τον τρόπο συντονισμού των δράσεων και την εφαρμογή των συστάσεων του έργου σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανάπτυξης αποτελεσματικότερων και τεκμηριωμένων πολιτικών και παρεμβάσεων που επιτρέπουν τη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ. Η τελική έκθεση παρέχει μια ευρεία ανάλυση σχετικά με το «τι λειτουργεί και τι όχι, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες», λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως οι μορφές διακυβέρνησης και ρύθμισης, η επιβολή του νόμου, τα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, οι συλλογικές συμβάσεις και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Η Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τονίζει ότι: «Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και έχω θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της κατάστασης στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Παρόλο που οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης και έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι στις εν λόγω επιχειρήσεις πολύ συχνά δεν προστατεύονται επαρκώς κατά των ατυχημάτων και των ασθενειών και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Το έργο αυτό επέτρεψε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιλαμβάνονται τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας καθώς και οι απαραίτητες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τις αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση της συμμόρφωσης.»

Μία από τις κύριες συστάσεις είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών, οι οποίοι πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ΠΜΜΕ και η ανάπτυξη υλοποιήσιμων, βιώσιμων και μεταβιβάσιμων λύσεων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα ισχυρά εθνικά συστήματα ρύθμισης και ελέγχου της ΕΑΥ είναι καίριας σημασίας, ενώ εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ενσωμάτωση της ΕΑΥ στις ρυθμίσεις τομεακής εκπαίδευσης και οι διατάξεις σε σχέση με τις αλυσίδες εφοδιασμού που ευνοούν την ΕΑΥ στις ΜΜΕ.

Η Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, εξηγεί: «Η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για τη μεταφορά ενός συνεπούς μηνύματος και για τη διευκόλυνση των ΠΜΜΕ κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΕΑΥ είναι υψίστης σημασίας. Ο τριμερής χαρακτήρας του επιτρέπει στον EU-OSHA να συνεισφέρει στο έργο αυτό κατά τρόπο ιδανικό. Το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) αποτελεί λαμπρό παράδειγμα αυτής της συνεισφοράς, καθώς συμμετέχουν σε αυτό διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Ο EU-OSHA αναπτύσσει επίσης πολλά άλλα εργαλεία καθώς και ενημερωτικό υλικό στο πλαίσιο των εκστρατειών «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας», τα οποία στοχεύουν ειδικότερα τις μικρές επιχειρήσεις.»

Παραδείγματα ορθής πρακτικής

Πολλά και διάφορα άλλα παραδείγματα ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα παραδείγματα αυτά περιλαμβάνουν περισσότερο «παραδοσιακές» λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι ειδικοί για κάθε κλάδο κατάλογοι ελέγχου εκτίμησης κινδύνων οι οποίοι αναπτύχθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους στη Σουηδία. Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων σε περισσότερους από 60 κλάδους, τα επιγραμμικά εργαλεία παρέχονται δωρεάν και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Υπάρχουν επίσης παραδείγματα με βάση τη δια ζώσης υποστήριξη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική για τις ΠΜΜΕ σε ό,τι αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την επίτευξη βελτιώσεων στον τομέα της ΕΑΥ. Στη Δανία, ενώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της BAMBUS, μιας δωρεάν υπηρεσίας παροχής συμβουλών ΕΑΥ, ειδικά για τον κατασκευαστικό κλάδο στον οποίο κυριαρχεί η παρουσία ΠΜΜΕ. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι επιχειρήσεις μπορούν να συναντηθούν με συμβούλους ΕΑΥ και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές. Στην Εσθονία, παρέχονται περισσότερες καλής ποιότητας συμβουλές ΕΑΥ στον κλάδο της γεωργίας χάρη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης — που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης — για γεωργικούς συμβούλους, με ειδικό στόχο τη βελτίωση των γνώσεων στον τομέα της ΕΑΥ.

Όπως αποδεικνύεται σαφώς από το έργο, παρόλο που οι ΠΜΜΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη βελτίωση της ΕΑΥ, είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν προγράμματα τα οποία θεωρούνται συναφή και οικονομικά προσιτά. Επίσης καταδεικνύεται ότι μια συνεκτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαδίδουν τα ίδια, σαφή μηνύματα είναι πιθανότερο να πείσει τις μικρές επιχειρήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα της βελτίωσης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα των ΠΜΜΕ που είναι ευάλωτα, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και δεν έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα μέτρα στήριξης και στους ρυθμιστικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, παρουσιάζονται τα πορίσματα και πραγματοποιούνται διαδραστικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συζητήσεις με συντονιστή. Έτσι, εδραιώνονται οι εργασίες του έργου και παρέχονται γνώμες εμπειρογνωμόνων ως προς τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση αυτών των πορισμάτων και για την ανάπτυξη λύσεων που αναμένεται να βοηθήσουν τις πλέον ευάλωτες ΠΜΜΕ.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu