Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 26/06/2018 - 01:30

Περισσότεροι από 100 εταίροι έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανακοινώνει την επίσημη εκστρατεία και τους εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης που εντάχθηκαν στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία του σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) για την περίοδο 2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών». Η στήριξη που παρέχουν οι εν λόγω εταίροι είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της εκστρατείας και, με τη σειρά τους, οι εταίροι της εκστρατείας απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη και τις ευκαιρίες που τους παρέχει η συμμετοχή τους σε αυτήν.

Συμμετέχοντας στην εκστρατεία, οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι και να επωφεληθούν τόσο από την πληθώρα υλικών σε θέματα καλής πρακτικής όσο και από τις πρώτης τάξεως ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής.»

Ο EU-OSHA καλωσορίζει τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019». Πολλοί παλαιοί εταίροι ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της ΕΑΥ στην Ευρώπη και συνεχίζουν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που τους παρέχει η συμμετοχή τους στην εκστρατεία: μεγαλύτερη προβολή, προνομιακή πρόσβαση στα εργαλεία και τα υλικά της εκστρατείας, δικτύωση και ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες ανταλλαγής καλών πρακτικών. Ο EU-OSHA εκφράζει ακόμη τη χαρά του για τη σημαντική ομάδα εταίρων μέσων μαζικής ενημέρωσης που συμμετέχουν στην εκστρατεία, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν στη διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης μέσω των δικών τους διαύλων.

Η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, επισήμανε τη σημασία των εταίρων της εκστρατείας: «Οι εταίροι μας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της συγκεκριμένης εκστρατείας, καθώς έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν εργαζόμενους και εργοδότες δίνοντας το καλό παράδειγμα. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά το 38% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ [1], η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας πρέπει να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και η οικονομική επιτυχία των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Συμμετέχοντας στην εκστρατεία, οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι και να επωφεληθούν τόσο από την πληθώρα υλικών σε θέματα καλής πρακτικής όσο και από τις πρώτης τάξεως ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής.»

Οι εταίροι της εκστρατείας συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων – από τη διάδοση του υλικού της εκστρατείας και την προσωπική επικοινωνία με εργαζόμενους μέχρι τη συμβολή σε εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη συνεργασία με εθνικά σημεία επαφής. Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν τα επιγραμμικά εργαλεία και τους πόρους του EU-OSHA για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας τους, όπως ενδεικτικά:

Οι εταίροι της εκστρατείας ασχολούνται επί του παρόντος με τον σχεδιασμό μιας σειράς συμμετοχικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τους προσεχείς μήνες, στις οποίες συγκαταλέγονται κουίζ με θέμα τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας, καθώς και διασκέψεις και εργαστήρια για την προώθηση των μηνυμάτων της εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.

Με τη στήριξη των εταίρων της, η εκστρατεία του EU-OSHA με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» επιδιώκει:

  • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών
  • την παροχή σαφούς καθοδήγησης σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο
  • την προώθηση της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων
  • την παροχή πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων καλής πρακτικής με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων
  • την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας
  • τη στόχευση ομάδων εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και ομάδων εργαζομένων που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Γνωρίστε τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας

Γνωρίστε τους εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης της εκστρατείας

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»
[1] Σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) που διεξήγαγε ο EU-OSHA, το 38 % των επιχειρήσεων ανέφεραν παρουσία χημικών ή βιολογικών ουσιών υπό μορφή υγρών, αναθυμιάσεων ή σκόνης στους χώρους εργασίας τους (EU-OSHA, 2015).

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu