You are here

Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 25/01/2018 - 01:45

Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας συναντούν την Επίτροπο της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) καλωσορίζει την επίτροπο Marianne Thyssen και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο εγγύησης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις 25 Ιανουαρίου στο Μπιλμπάο και συμπίπτει με τη δημοσίευση δύο νέων εκθέσεων που διερευνούν τα πιο πρόσφατα πορίσματα του έργου του EU-OSHA για τις ΠΜΜΕ. Οι εκθέσεις, καθώς και το σεμινάριο, επικεντρώνονται σε παραδείγματα ορθής πρακτικής από ολόκληρη την ΕΕ, προσδιορίζοντας τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας και τις προκλήσεις, καθώς και τον σημαντικό ρόλο των μεσαζόντων για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ΠΜΜΕ.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, οι εθνικές αρχές και οι σύμβουλοι ΕΑΥ να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας.

Πολλές ΠΜΜΕ διαπιστώνουν ότι η διαχείριση της ΕΑΥ αποτελεί πρόκληση και οι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να διατρέχουν κίνδυνο ασφάλειας ή υγείας σε αυτές τις επιχειρήσεις από ό,τι σε άλλες μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πράγματι, στην ΕΕ πάνω από το 80% του συνόλου των τραυματισμών στην εργασία λαμβάνουν χώρα σε πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Τα πορίσματα των τελευταίων εκθέσεων ρίχνουν φως στα προβλήματα και στις ανησυχίες που αφορούν ειδικά τις ΠΜΜΕ, στις στάσεις και τις συμπεριφορές στον τομέα της ΕΑΥ, καθώς και στους κινητήριους παράγοντες και στα εμπόδια για την εφαρμογή των μέτρων ΕΑΥ σε τέτοιες επιχειρήσεις. Τα παραδείγματα ορθής πρακτικής από ΠΜΜΕ τα οποία αναλύθηκαν σε βάθος κατά τη διάρκεια του έργου παρέχουν στους εμπειρογνώμονες μια εικόνα σχετικά με τι είναι αποτελεσματικό, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες. Οι επιτυχημένες προσεγγίσεις για τη στήριξη της ΕΑΥ είναι εκείνες που περιλαμβάνουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, παροχή πρακτικών εργαλείων και οικονομικά κίνητρα. Στις εκθέσεις είναι επίσης εμφανής ο καθοριστικός ρόλος των μεσαζόντων για την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ, ο οποίος αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο σεμινάριο.

Η Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τονίζει ότι: «Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα ορθής πρακτικής, είναι απαραίτητο οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και οι εθνικές αρχές και οι σύμβουλοι επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας να συνεργάζονται για τη στήριξη της ασφάλειας και της υγείας στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις και να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας».

Παραδείγματα ορθής πρακτικής

Η αξία της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και η ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο έργο του Βρετανικού Ολυμπιακού Πάρκου. Στο πλαίσιο της κατασκευής του Ολυμπιακού Πάρκου, πριν από την έναρξη του έργου και σε όλα τα στάδια, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με την εθνική ρυθμιστική αρχή για την ΕΑΥ, με τους εργολάβους και τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Η ασφάλεια και η υγεία αποτέλεσαν ύψιστη προτεραιότητα και –μέσω της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού– όλες οι ΠΜΜΕ-υπεργολάβοι ήταν υποχρεωμένες να τηρούν αυστηρά πρότυπα ΕΑΥ, γεγονός που οδήγησε σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η κινητοποίηση των ΠΜΜΕ για τη λήψη μέτρων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα σχετικά εργαλεία και τη νομοθεσία διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη βελτίωση της ΕΑΥ. Στη Δανία, στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας για την επιθεώρηση της εργασίας, οι επιθεωρητές επισκέπτονται συστηματικά ΠΜΜΕ και παρέχουν καθοδήγηση και πόρους σχετικά με την ΕΑΥ, με στόχο την επίτευξη και την έναρξη διαλόγου με όλες τις ΠΜΜΕ.

Η διευθύντρια του EU-OSHA, Christa Sedlatschek, υπογραμμίζει άλλο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ενέργειες των μεσαζόντων σε εθνικό επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν τις ΠΜΜΕ να χειριστούν την ΕΑΥ: «Στη Γαλλία, τα εργαλεία διαδικτυακής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνου (OiRA) έχουν ενσωματωθεί στην προληπτική προσέγγιση της ΕΑΥ. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον EU-OSHA, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας έχει προσαρμόσει τα εργαλεία OiRA στις ανάγκες δύο ευάλωτων τομέων στους οποίους κυριαρχεί η παρουσία ΠΜΜΕ –τον τομέα των οδικών μεταφορών και τον τομέα των εστιατορίων– δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτιμούν οι ίδιες τους κινδύνους τους και να εφαρμόζουν μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στο παράδειγμα αυτό είναι το πώς οι συντονισμένες ενέργειες διαφόρων περιφερειακών και εθνικών ινστιτούτων ΕΑΥ, επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων σχετικών τομεακών εταίρων κατέστησαν δυνατή την ανάπτυξη και τη διάδοση αυτών των εργαλείων στις ΠΜΜΕ

Παρότι όλα τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα αποτελεσματικά εργαλεία και οι άρτια σχεδιασμένες παρεμβάσεις μπορούν να στηρίξουν με επιτυχία την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ, πολλές από τις πρωτοβουλίες είναι εθελοντικές και συνεπώς δεν θα εφαρμοστούν από ΠΜΜΕ που υιοθετούν στον τομέα της ΕΑΥ μια προσέγγιση εκ των υστέρων αντιμετώπισης και δεν συνεργάζονται ενεργά με ιδρύματα ΕΑΥ.

Πώς μπορούν λοιπόν να σχεδιαστούν πολιτικές και προγράμματα που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πλέον δυσπρόσιτων ΠΜΜΕ; Στην τελική έκθεση ανάλυσης του έργου που θα δημοσιευτεί αργότερα εντός του έτους θα εξεταστεί λεπτομερώς το ζήτημα αυτό, με έμφαση στη δυνατότητα μεταφοράς των ορθών πρακτικών και στη διερεύνηση του ρόλου των πολιτικών και των προγραμμάτων σε κανονιστικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

 

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Το 2014, ο EU-OSHA ξεκίνησε ένα τριετές έργο για τον εντοπισμό αποτελεσματικών πολιτικών, στρατηγικών και πρακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη διαχείριση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ. Το έργο, το οποίο ανατέθηκε σε μια ομάδα ερευνητών που απαρτίζουν την κοινοπραξία SESAME (Safe Small and Micro Enterprises/Ασφαλείς Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις), υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις: στη φάση 1 αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση ως προς την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ· στη φάση 2 εξετάστηκε η ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ από τη σκοπιά του χώρου εργασίας· στη φάση 3 εξετάστηκαν οι παράγοντες επιτυχίας για αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ· και η φάση 4 περιλάμβανε την τελική ανάλυση των πορισμάτων του έργου. Συνολικά, οι τρεις βασικοί στόχοι του έργου είναι 1) παροχή τεκμηριωμένης στήριξης για συστάσεις πολιτικής, 2) προσδιορισμός ορθών πρακτικών σε επίπεδο χώρου εργασίας για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της ΕΑΥ, και 3) ενημέρωση μελλοντικής έρευνας σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της ορθής πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. Τα αποτελέσματα κάθε φάσης δημοσιεύθηκαν στη διάρκεια του 2016 και του 2017.

2.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu