Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 14/12/2018 - 01:30

Εντοπισμός ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, με τη χρήση συστημάτων προειδοποίησης και ελέγχου: νέα έρευνα

Μια νέα έκθεση αναλύει τα πορίσματα ενός μείζονος έργου, στο οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έφερε σε επαφή εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από ολόκληρη την Ευρώπη για να εξετάσουν και να συζητήσουν προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό νέων κινδύνων και νόσων που συνδέονται με την εργασία.

Τα προβλήματα υγείας και οι τραυματισμοί που συνδέονται με την εργασία κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 3,3 % του ΑΕΠ της (ΔΟΕ, 2017). Το ποσό αυτό, ύψους 476 δισ. ευρώ ετησίως, θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με τα κατάλληλα συστήματα και τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Η έκθεση «Alert and sentinel approaches for the identification of work-related diseases in the EU» (προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ) δείχνει πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα για τον εντοπισμό νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων υγείας στην εργασία, για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση στον τομέα της υγείας, και για τη στήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Το εν λόγω σχέδιο καταδεικνύει πόσο χρήσιμα είναι τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τη συμπλήρωση των ήδη χρησιμοποιούμενων μέσων για την παρακολούθηση των γνωστών επαγγελματικών ασθενειών, δεδομένου ότι βοηθούν να εντοπιστούν νέες ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η αποφρακτική βρογχιολίτιδα, μια σοβαρή πνευμονική νόσος από την οποία πάσχουν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, και τα καρδιακά προβλήματα που προκαλούνται από την έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα σε εργοστάσια επεξεργασίας καφέ. Η έκθεση προτείνει επίσης τρόπους για την εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Το έργο σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προβάλει επιτυχημένα παραδείγματα.

Η διευθύντρια του EU-OSHA Christa Sedlatschek τονίζει τα δυνητικά οφέλη αυτών των συστημάτων: «Τα προβλήματα υγείας και οι τραυματισμοί που συνδέονται με την εργασία κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 3,3 % του ΑΕΠ της (ΔΟΕ, 2017), ήτοι ποσό ύψους 476 δισ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με τα κατάλληλα συστήματα και τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Ελπίζουμε ότι το έργο του EU-OSHA θα χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για την εφαρμογή συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης στις χώρες όπου τέτοια συστήματα δεν υπάρχουν ακόμη.»

Η έκθεση εντόπισε 75 συστήματα επιτήρησης που χρησιμοποιήθηκαν σε 26 χώρες. Η εις βάθος ανάλυση 12 συστημάτων εξ αυτών παρουσιάζει τις διάφορες προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και καταδεικνύει τα πλεονεκτήματά τους και την πολυμορφία τους. Περιγράφονται οι πρακτικές πτυχές της εφαρμογής τους και παρέχονται σύνδεσμοι σχετικά με την πρόληψη και τη χάραξη πολιτικής. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία επαγρύπνησης και περιφρούρησης μπορεί να προστεθεί στο υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης.

Για παράδειγμα, το σύστημα SIGNAAL είναι ένα σύστημα περιφρούρησης που, μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής στοιχείων, συγκεντρώνει εύκολα, γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος τις υποψίες για νέες συσχετίσεις μεταξύ των προβλημάτων υγείας και της εργασίας. Το σύστημα αναπτύχθηκε από ολλανδούς και βέλγους εμπειρογνώμονες. Το νορβηγικό μητρώο των νόσων που συνδέονται με την εργασία (RAS) είναι ένα εθνικό μητρώο, υπό τη διαχείριση της Νορβηγικής Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εφαρμόζει ένα πλαίσιο περιφρούρησης για θέματα υγείας με χαμηλό όριο αναφοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη η αναφορά των περιστατικών που σχετίζονται με την εργασία.

Τα βασικά πορίσματα καταδεικνύουν επίσης τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Δεν υπάρχει ιδανικό σύστημα επιτήρησης. Περιγράφονται διάφορα συστήματα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργήσει το σύστημα, να αντλήσουν διδάγματα από παραδείγματα καλής πρακτικής και να επιδιώξουν την εφαρμογή προσεγγίσεων που συμπληρώνουν τις προσεγγίσεις που ήδη εφαρμόζονται.
  • Έχουν εντοπιστεί ορισμένα κενά στην παρακολούθηση. Επί του παρόντος δεν παρακολουθούνται επαρκώς συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, ιδίως οι πολυπαραγοντικές ασθένειες και οι ασθένειες με μακρά λανθάνουσα περίοδο εκδήλωσης, όπως οι ψυχικές ασθένειες, οι μυοσκελετικές διαταραχές και ορισμένοι τύποι καρκίνου, ή οι πιθανές επιπτώσεις των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών στην υγεία, όπως οι νανοτεχνολογίες ή η προηγμένη ρομποτική. Επιπλέον, το επίκεντρο εξακολουθεί να είναι οι παραδοσιακοί τομείς, όπως ο γεωργικός και ο κατασκευαστικός τομέας. Το επίκεντρο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι «παραμελημένοι» τομείς, όπως ο τομέας των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της εστίασης, καθώς και οι αναπτυσσόμενοι τομείς, όπως οι επικοινωνίες και οι υπηρεσίες ΤΠ.
  • Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων, είναι, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων σχετικά με τη συμβολή των εν λόγω συστημάτων στον εντοπισμό νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και στην πρόληψή τους. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ενθάρρυνση των ατόμων να δηλώνουν τα περιστατικά και όσο και για την εξασφάλιση πολιτικής και οικονομικής στήριξης. Η ενίσχυση της συνεργασίας με τους εθνικούς φορείς ΕΑΥ και με τους φορείς δημόσιας υγείας αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα επιτυχίας, ούτως ώστε τα αποτελέσματα των συστημάτων να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικής. Η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντική για τη βελτίωση της επαγρύπνησης και της περιφρούρησης στην ΕΕ.

Σύνδεσμοι:

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu