Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 28/07/2020 - 01:15

Η πανδημία COVID-19 ενισχύει την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες

Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) συνοψίζει τα αποτελέσματα ενός μεγάλου έργου για την αντιμετώπιση της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία. Παρόλο που το έργο πραγματοποιήθηκε πριν από την πανδημία COVID-19, τα πορίσματά του είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα καλύπτουν τους τομείς που εγείρουν ανησυχία, τις ευπαθείς ομάδες, τους αναδυόμενους κινδύνους και τα συστήματα παρακολούθησης.

Τα παγκόσμια προβλήματα υγείας ασκούν έντονη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και χρειάζονται επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από λοιμώδεις νόσους, πέραν της παροχής προστατευτικού εξοπλισμού.

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας είναι ευρέως διαδεδομένη και συνδέεται με μεγάλο αριθμό προβλημάτων υγείας, καθώς και με λοιμώδη νοσήματα, αλλεργίες και καρκίνο. Εκτιμάται ότι 5 000 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο στην ΕΕ λόγω λοιμωδών νόσων που συνδέονται με την εργασία. Η νέα έκθεση του EU-OSHA στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό και στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που θα στηρίξουν τις προσπάθειες θέσπισης αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων.

Σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στην έκθεση του Οργανισμού ήταν να εντοπιστούν και να περιγραφούν οι σημαντικότεροι παράγοντες έκθεσης σε κινδύνους ενώ παράλληλα παρέχονται εκτενείς αναλύσεις για πέντε τομείς/τύπους επαγγελμάτων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης:

  • Υγειονομικό προσωπικό
  • Επαγγέλματα που σχετίζονται με ζώα
  • Επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων
  • Αροτραία καλλιέργεια
  • Επαγγέλματα που συνεπάγονται μετακινήσεις και επαφή με ταξιδιώτες.

Ένας από τους κύριους στόχους μελέτης του έργου ήταν επίσης οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, καθώς και τα πολυανθεκτικά βακτήρια και η ευρεία διάδοση των λοιμογόνων παραγόντων. Η εμφάνιση των επιδημιών του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (ΣΟΑΣ) και της COVID-19 στην Ευρώπη, για παράδειγμα, συνδέθηκαν με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, Christa Sedlatschek, τονίζει ότι οι εν λόγω πανδημίες έχουν επιπτώσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: «Τα παγκόσμια προβλήματα υγείας ασκούν έντονη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και χρειάζονται επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από λοιμώδεις νόσους, πέραν της παροχής προστατευτικού εξοπλισμού. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία COVID-19, στην οποία φάνηκε πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας που ορίζει ο νόμος».

Οι ειδικοί που μίλησαν στο πλαίσιο του έργου, ανέφεραν ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διάθεση οικονομικών κονδυλίων που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών. Επεσήμαναν επίσης ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υποχρεωτικές αναφορές μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό των ενδείξεων για την εξάπλωση μιας νόσου.

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των ατόμων από την έκθεση σε βλαβερούς βιολογικούς παράγοντες υπάρχει αλλά χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων με καλύτερα οργανωμένο τρόπο, πρέπει να αξιολογείται και να καταγράφεται η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και τα προβλήματα υγείας που αυτοί προκαλούν. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα εξέτασε και ανέλυσε τα συστήματα παρακολούθησης των ασθενειών και της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου. Η παροχή περισσότερης κατάρτισης και καθοδήγησης προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους θα συμβάλλουν επίσης στη διασφάλιση πιο συστηματικής πρόληψης.

Στην έρευνα επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση την υγειονομική περίθαλψη και τα εργαστήρια. Επιπλέον, ομάδες όπως οι νέοι, οι καθαριστές και οι εργαζόμενοι στη συντήρηση, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό είναι ουσιώδες να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση και να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των ομάδων αυτών.

Τα παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών δείχνουν σαφώς τη σημασία που έχει η αναγνώριση των κινδύνων και η λήψη συλλογικής δράσης για την αντιμετώπισή τους. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, οι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα δεδομένα επιτήρησης της υγείας για στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου του πνεύμονα των αγροτών. Τα μέτρα που έλαβαν συνέβαλαν στην επιτυχή μείωση των κρουσμάτων και βοήθησαν τους εργαζόμενους στη γεωργία που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα υγείας.

Η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι οι κλάδοι που πλήττονται από ακούσια έκθεση σε κινδύνους χρειάζονται γενικότερη καθοδήγηση και ότι η παροχή σχετικής πληροφόρησης προς τους εργαζομένους είναι καίριας σημασίας. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η τήρηση της ιεράρχησης των μέτρων πρόληψης που ορίζει η νομοθεσία και της προτεραιότητας στα συλλογικά μέτρα προστασίας έναντι των ατομικών μέτρων.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu