Καλώς ήλθατε στο μητρώο εγγράφων του EU-OSHA!

Το άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο εφαρμόζεται με τον κανονισμό 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001, παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για τη βελτίωση της διαφάνειας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ενέκρινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον Μάιο του 2004, τον κανονισμό 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Η πρόσβαση στα έγγραφα διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες και νομοθετικές διατάξεις:

Το μητρώο εγγράφων γνωστοποιεί ποια έγγραφα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων είναι άμεσα προσβάσιμο από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και μεταφορτώσιμο από τη βάση δεδομένων.

Βλ. το μητρώο των διαθέσιμων εγγράφων

Για την απόκτηση πρόσβασης σε έγγραφα που δεν διατίθενται στο κοινό μέσω του μητρώου εγγράφων, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε έντυπο αιτήματος.

Τα αιτήματα μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Τμήμα τεκμηρίωσης
12 Santiago de Compostela 5ος όροφος (Edificio Miribilla)
Μπιλμπάο
E-48003
Ισπανία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Η πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 του κανονισμού 1049/2001 ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Σημειωτέον ότι οι τυχόν παραπομπές που περιέχονται στο μητρώο εγγράφων δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Μόνον οι δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα νομικές πράξεις είναι δεσμευτικές.