Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Agency for Safety and Health at Work

Select your language:

OSHA Network
Loading
You are here: Home Data Useful Links Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza (Psychosocial Working Conditions. User's guide to the Questionnaire)

here/portal_type Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza (Psychosocial Working Conditions. User's guide to the Questionnaire)

W opracowaniu przedstawione jest nowe narzędzie do monitorowania stresu w pracy: kwestionariusz „Psychospołeczne Warunki Pracy”(PWP). Jego struktura oparta jest na modelu stresu R. Karaska. PWP składa się z pięciu skal: Wymagań, Kontroli, Wsparcia społecznego oraz Samopoczucia i Pożšdanych zmian. Kwestionariusz walidowany był na około 4000 pracowników reprezentujšcych osiem grup zawodowych. Okazał się trafnym i rzetelnym narzędziem. Może być stosowany do monitorowania stresu w wielu œrodowiskach pracy.Reference: Cieœlak, R., Widerszal-Bazyl, M.(2000) Psychospołeczne warunki pracy. CIOP, Warszawa,2000.This guide presents a newly developed instrument for monitoring stress, called the Psychosocial Working Conditions Questionnaire (PWC). Its structure is based on R. Karasek’s model of job stress. It consists of 5 scales: Demands, Control, Social Support as well as Well-being and Desired Changes. The questionnaire was validated on about 4000 workers representing 8 occupational groups. It was found to be a valid and reliable instrument. It can be used for monitoring stress in many working environments. Reference: Cieœlak, R., Widerszal-Bazyl, M.(2000) Psychosocial Working Conditions. User's guide to the Questionnaire. CIOP, Warszawa, 2000..

Publikacja dostępna w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa, Tel.48 22 6233698, e-mail: oinip@ciop.pl, Internet:www.ciop.pl

Publication vailable from the Central Institute for Labour Protection-National Research Institute, Czerniakowska 16, Phone:48 22 6233698, http:www.ciop.pl

Metadata
Polish
Poland
Provider of this information
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
Similar Information by keyword
Control techniques, incl. occupational hygiene (12521C)
Diseases (49441B)
Hazards at work (28521A)
Ill health and accidents (46401A)
Mental health disorders (51641C)
Organisation of work (00041B)
Political, social and economic conditions (00001A)
Psychological and organisational hazards (45361B)
Psychosocial work demands (46331C)
Psychosocial work demands (46331C)
Psychosocial work environment (46336D)
Risk analysis and management (08801A)
Safety and health management (11201B)
Social support (46391E)
Stress (51961D)