You are here

Databeskyttelsespolitik

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger

Andrew Smith, chef for afdelingen for kommunikation og markedsføring

Formålet med behandlingen

Behandlingen har til formål at oprette din konto. Den angivne e-mail-adresse og det angivne navn lagres på vores servere, der er placeret inden for Den Europæiske Union.

 

Type af behandlede data

Fornavn og efternavn

E-mail-adresse

 

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur som ændret.

 

Lovlig behandling af personoplysninger

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Datamodtagere

Adgang til personoplysninger for andre personer end den pågældende selv gives på grundlag af den rolle og de ansvarsområder, de involverede personer har ("need to know"-princippet):

  • Behørigt udpegede EU-OSHA-medarbejdere
  • Ekstern leverandør, som hoster og vedligeholder EU-OSHA's server
  • Juridisk Tjeneste, EU-Personaleretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og Den Interne Revisionstjeneste.

Kun samarbejdspartnere, kontrahenter og agenturets medarbejdere har tilladelse til at logge ind alene med henblik på at arbejde på webstedet.

Alle de nævnte modtagere er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. EU-OSHA videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger til brug for kommerciel direkte markedsføring.

 

Cookies

EU-OSHA's websted indsamler ikke statistiske oplysninger fra de brugere, som er logget på. Websted anvender dog midlertidige sessionscookies, når du besøger webstedet. De slettes, når du lukker din browsersession. Der anvendes flere cookies, når du logger på, for at undgå, at du skal indtaste dit brugernavn (eller eventuelt din adgangskode), næste gang du besøger webstedet. Disse cookies lagres i højst 30 dage. Du kan rydde disse cookies efter brug, hvis du anvender en offentlig computer og ikke ønsker, at dit brugernavn skal kunne ses af senere brugere af computeren. I dette tilfælde skal du også rydde browserens cache. Cookies indeholder ingen personoplysninger om dig og kan ikke bruges til at identificere en bestemt bruger.

Dette websted bruger Matomo, et program som genererer webstatistik, og som hostes fuldstændigt på EU-OSHA's servere, der er placeret inden for Den Europæiske Union. Matomo lagrer cookies på din computer, men der indsamles ingen personoplysninger. Ved hjælp af et anonymt id kan Matomo identificere din session, men dette id er meningsløst for alle andre, og det kan ikke bruges til at identificere en bestemt bruger.

Hvis du ikke ønsker, at EU-OSHA sporer dine aktiviteter via Matomo, kan du fravælge Matomo ved at klikke i feltet nedenfor.

Den registreredes rettigheder

Registrerede har ret til at få indsigt i, berigtige og blokere deres oplysninger (hvis oplysningerne er urigtige), anmode om annullering og gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger i overensstemmelse med artikel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: information@osha.europa.eu og angive "data protection" på emnelinjen”.

Opbevaringsperioden for data

Oplysningerne opbevares af agenturet, så længe de er nødvendige for at generere anonyme statistiske rapporter.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring, videregivelse eller ødelæggelse af data. Dette omfatter intern gennemgang af vores procedurer for dataindsamling, -lagring og -behandling og sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. effektiv kryptering af kommunikation og fysisk adgangsbegrænsning, som forhindrer uautoriseret adgang til de systemer, hvorpå vi lagrer personoplysninger.

Anmodning om oplysninger

Hvis registrerede ønsker yderligere oplysninger om håndteringen af deres personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's databeskyttelsesansvarlige på: dpo@osha.europa.eu.

Klage til EDPS

Registrerede kan klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu, hvis de mener, at behandlingen af deres personoplysninger ikke er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.