Tidligere kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø har fundet sted siden 2000, tidligere med titlen "Europæiske Arbejdsmiljøuger".

I 2007 blev hver kampagne forlænget fra ét år til to år, hvilket imødekom det stigende behov for at øge bevidstheden om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på forskellige niveauer ved at tilvejebringe tilgængelige data, oplysninger og værktøjer over en længere periode.

Kampagnerne er løbende blevet styrket med:

  • et bredere og stærkere netværk af interessenter og kampagne- og mediepartnere, der støtter op om kampagnen
  • mere kampagnemateriale, der fremstilles og distribueres, eller som er tilgængeligt online
  • større mediedækning, så man når ud til et mere forskelligartet og internationalt publikum
  • udviklingen af flere ressourcer og nye initiativer.

De vellykkede kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, deres evne til at gennemtrænge organisationer på forskellige niveauer og den positive dominoeffekt fra politiske beslutningstagere til "gulvet" skyldes i vidt omfang engagementet og indsatsen fra en bred vifte af netværk af partnere, der omfatter alle professionelle profiler på tværs af flere sektorer.  Dette netværk er afgørende for fremme af arbejdsmiljøet i forskellige sektorer i hele Europa.

Læs mere om tidligere kampagner

2016 - 2017: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre satte fokus på betydningen af bæredygtigt arbejde — altså sikre og sunde arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet. Efterhånden som arbejdsstyrken i Europa bliver ældre og pensionsalderen stiger, bliver det stadig vigtigere, at arbejdsvilkårene er sikre, sunde og rimelige. Det vil give folk mulighed for at arbejde længere og gå på pension med et godt helbred. Kampagnen satte fokus på forskellige måder at styre arbejdsmiljøet på i lyset af en aldrende arbejdsstyrke og opfordrede til udveksling af information og god praksis. Demografiske ændringer påvirker de fleste arbejdspladser i Europa. Ved at indføre tiltag for at sikre, at arbejdet er bæredygtigt, kan virksomheder og organisationer mindske de negative virkninger og øge produktiviteten, så arbejdsforholdene bliver sundere og tryggere for alle.
Du kan besøge det arkiverede websted her.

2014 - 2015: Gode arbejdspladser tager hånd om stress

healthy workplaces campaign 2014

Stress er det næst hyppigst rapporterede arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa, og sammen med andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø menes det at tegne sig for mere end halvdelen (50-60 %) af alle mistede arbejdsdage. Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan have betydelige negative konsekvenser for arbejdstageres helbred.

Risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan opstå på enhver arbejdsplads, men det kan lade sig gøre at afhjælpe disse selv med små ressourcer. Denne kampagne yder støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere omkring håndteringen af arbejdsrelateret stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og tilskynder til brug af praktiske, brugervenlige værktøjer i den forbindelse.

2012 - 2013: Samarbejde om risikoforebyggelse

kampagnen om sunde arbejdspladser 2012

I agenturets kampagne for 2012-2013 er fokus rettet mod risikoforebyggelse. Forebyggelse handler ganske enkelt om at håndtere arbejdsrelaterede risici med det endemål at mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker og erhvervssygdomme.

Det overordnede ansvar for risikohåndteringen ligger hos arbejdsgiverne og den øverste ledelse, men deres bestræbelser vil være spildt, hvis medarbejderne ikke deltager aktivt.

I denne kampagne lægges der derfor særlig vægt på vigtigheden af, at den øverste ledelse og ejernes ledelsesstrategi gennemføres med aktiv deltagelse fra arbejdstagernes side.

2010 - 2011: Hold sikkerheden ved lige


Vedligeholdelse er en meget almindelig aktivitet, som berører alle arbejdspladser, alle grene af erhvervslivet og alle medarbejdere på alle niveauer (ikke kun medarbejdere med "vedligeholdelse" i deres jobbeskrivelse).

Hovedemnet for denne kampagne var sikker vedligeholdelse som en en central del af et godt arbejdsmiljø i praksis.

Mens de specifikke forhold varierer meget fra erhverv til erhverv (afhængig af f.eks. den bestemte type maskiner, der bruges), blev der kortlagt principper, som stadig er fælles for korrekt vedligeholdelse på alle Europas forskellige arbejdspladser.

Kampagnens formål

  • at højne bevidstheden om, hvor vigtig vedligeholdelse er for medarbejdernes sundhed og sikkerhed, om de risici, der er forbundet med vedligeholdelsesarbejde, og om, hvor nødvendigt det er at udføre dette arbejde under sikre forhold
  • at højne bevidstheden hos arbejdsgiverne om, at de har ansvaret — både ifølge loven og af andre grunde — for at udføre sikker vedligeholdelse, og at fortælle dem, at det også er en god forretning for dem
  • at fremme en enkel, struktureret tilgang til arbejdsmiljøledelse inden for vedligeholdelse baseret på den rette arbejdspladsvurdering (de fem grundregler).

Endemålet er naturligvis at bidrage til at nedbringe antallet af mennesker, der kvæstes eller får et dårligt helbred som følge af utilstrækkelig eller manglende vedligeholdelse nu og i fremtiden.

Læs mere på:

2008 - 2009: Risikovurdering


Risikovurderinger udgør hjørnestenen i arbejdsmiljøledelse på arbejdspladsen.

Det overordnede mål med denne kampagne er at fremme en integreret ledelsesstrategi for risikovurderinger og hjælpe organisationer med at gennemføre den systematisk og handle i henhold til vurderingens resultater.

Hensigten var at øge bevidstheden om arbejdsgiverens juridiske forpligtelse til at foretage risikovurderinger, men også at afmystificere risikovurderingsprocessen, for risikovurderinger er ikke nødvendigvis komplicerede, bureaukratiske eller kun et anliggende for eksperter. Der blev slået til lyd for en enkel, trinvis fremgangsmåde, som også omfattede høring og inddragelse af medarbejderne.

Vores Onlineværktøj til interaktiv arbejdspladsvurdering (OiRA) er et værktøj, der er uundgåeligt, når vi taler om disse kampagner, og kan anses for at være det 21. århundredes løsning på den udfordring, som består i at udbrede arbejdsmiljøaspektet til mikrovirksomheder og små virksomheder. OiRA-projektet kan potentielt hjælpe tusindvis af små virksomheder i hele EU med at gennemføre risikovurderinger på en enkelt og billig måde.

Læs mere på:

2007 - 2008: Initiativet om sunde arbejdspladser


Formålet med Initiativet om sunde arbejdspladser er at gøre det nemt for arbejdsgivere og arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) at få adgang til information om, hvordan de kan gøre deres arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.

Initiativet løb af stablen i 12 EU-medlemsstater, nemlig Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Bulgarien og Rumænien samt Tyrkiet og Kroatien.

Kampagnen var rettet mod SMV'erne og havde følgende budskab: "Sundhed og sikkerhed vedrører alle. Det er godt for dig og din virksomhed!".

Læs mere på: OSHwiki

2007: Let belastningen (muskel- og skeletbesvær)


Muskel- og skeletbesvær påvirker kroppens muskler, led, sener, ledbånd og nerver og er den væsentligste årsag til arbejdsfravær i praktisk talt alle EU's medlemsstater.

Formålet med denne kampagne var at fremme en integreret ledelsesstrategi vedrørende dette problem, idet der blev lagt vægt på princippet om, at arbejdsgiverne, arbejdstagerne og staten burde samarbejde om at håndtere muskel- og skeletbesvær.

Der blev fokuseret på, hvad der kan gøres for at "lette belastningen", forstået på den måde, at der f.eks. ikke blot bør tages højde for de tunge byrder, men også for alle de belastninger, som kroppen udsættes for, og den hastighed, hvormed arbejdet udføres.

Der blev også lagt vægt på betydningen af den ledelsesmæssige styring af fastholdelse, rehabilitering og reintegrering til arbejdspladsen af arbejdstagere, som har eller har haft muskel- og skeletbesvær.

Læs mere på: Muskel- og knoglebesvær

2006: Sikker jobstart - Unge arbejdstagere


Denne kampagne skulle sikre, at unge arbejdstagere får en sikker og sund start på deres arbejdsliv.

Unge mennesker er særligt udsatte på arbejdspladserne, der ofte ikke har iværksat tilstrækkelige arbejdsmiljøforanstaltninger for dem.

Mange af de ulykker og sundhedsproblemer, som rammer unge arbejdstagere, kan imidlertid forebygges, og unge er modtagelige over for information om arbejdsmiljø og vil træffe foranstaltninger for at beskytte sig selv, når de er informeret om potentielle farer.

Denne kampagne omfattede fremme af risikobevidstheden blandt unge og arbejdsgivere på arbejdspladsen og ligeledes i skoler og på gymnasier i forsøget på at få budskabet ud til de unge så tidligt som muligt og indpode dem en risikoforebyggelseskultur.

Læs mere på: Unge arbejdstagere

2005: Stop støj!


Adskillige millioner arbejdstagere i Europa er udsat for potentielt farlige støjniveauer i mindst en fjerdedel af arbejdstiden, og det er ikke kun folk i industrier som f.eks. byggebranchen eller produktionsvirksomheder, der er i risikogruppen.

Støj kan være et problem på mange andre arbejdspladser, fra fabrikker til landbrug, fra call centre til koncertsale.

Med denne kampagne blev der fokuseret på problemet med støj på arbejdspladen under sloganet "Støj på arbejdspladsen – det kan koste dig mere end hørelsen".

Læs mere på: OSHwiki

2004: Byg på sikkerhed


Bygge- og anlægssektoren er en af de største industrier i Europa.

Desværre har sektoren en af de værste arbejdsmiljøstatistikker, hvilket koster erhvervsliv og skatteydere flere milliarder euro om året, for ikke at nævne de forfærdelige menneskelige omkostninger.

Denne kampagne var tilrettelagt med henblik på at hjælpe alle de berørte parter inden for sektoren med at skabe et sikkert, sundt og mere produktivt arbejdsmiljø.

Læs mere på: OSHwiki

2003: Få styr på farlige stoffer


På tværs af Europa udsættes millioner af ansatte for farlige stoffer på deres arbejdsplads. Hvis de hermed forbundne risici ikke kontrolleres, kan dette gå ud over menneskers sundhed på mange forskellige måder.

Den europæiske lovgivning fastlægger arbejdsgiverens forpligtelse til at håndtere disse risici. Der er tilmed enorme mængder vejledning til rådighed for arbejdsgivere og arbejdstagere, men for at arbejdstagernes sundhed kan blive beskyttet, er det nødvendigt at gennemføre disse vejledninger i praksis.

Hovedformålet med denne kampagne var at gøre opmærksom på risiciene og tilskynde til handling for at mindske omfanget af sundhedsrisici ved anvendelsen af farlige stoffer.

Læs mere på: Farlige stoffer 

2002: Ta' stressen af arbejdet


Stress betyder millioner af tabte arbejdsdage hvert år.

Alt for mange ofre for stress lider i stilhed, og alt for mange virksomheder er ikke klar over, i hvor stort omfang stress kan påvirke virksomhedens resultater.

I denne kampagne blev der fokuseret på forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen.

Læs mere på: Stress

2001: Nul arbejdsulykker


Hvert år omkommer tusindvis af mennesker på grund af arbejdsulykker i Den Europæiske Union, og millioner af ulykker medfører mere end tre dages fravær fra arbejdet.

Problemet er særlig stort i små og mellemstore virksomheder.

I denne kampagne blev der fokuseret på forebyggelse af arbejdsulykker.

Læs mere på: Emner

2000: Læg ikke krop til hvad som helst


Smerter i kroppens muskler og led er en af de mest almindeligste arbejdsbetingede sygdomme, der plager millioner af europæiske arbejdstagere inden for alle sektorer og koster arbejdsgiverne flere milliarder euro.

De fleste problemer vil dog kunne forebygges eller begrænses, hvis den eksisterende arbejdsmiljølovgivning og vejledning om god praksis blev fulgt.

I den første af EU-OSHA's kampagner blev der fokuseret på en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med muskel- og skeletbesvær.

Læs mere på: Muskel- og knoglebesvær

Læs mere på: Emner

De europæiske SLIC-kampagner

De europæiske SLIC-kampagner af SLIC (Udvalget af Arbejdstilsynschefer):