Højdepunkter

Teknologier såsom robotter, der hjælper med at løfte og flytte patienter, og AI-baserede systemer, der hjælper klinikere med at diagnosticere, kan mindske de fysiske og psykosociale arbejdsmiljørisici. De hjælper med at reducere den fysiske træthed og arbejdsbyrden og mindsker stress. Teknologierne kan dog også have forskellige potentielle negative indvirkninger på...

En række publikationer om, hvordan forholdet mellem købere og leverandører i byggesektoren og fødevareindustrien kan forbedre arbejdsmiljøet, indeholder nye casestudier og anbefalinger til politiske beslutningstagere og fagfolk. Rapporten og de politiske oplæg giver viden om de to sektorers forskelle og ligheder. Hovedrapporten præsenterer resultaterne fra EU-OSHA's projekt...

I et nyt diskussionsoplæg fremhæver arbejdsmiljøfagfolk de stærke og svage sider ved de forebyggende tjenester i forskellige europæiske lande. Oplægget giver et ekspertperspektiv på den aktuelle debat om den rolle, som interne og eksterne forebyggende tjenester spiller i forhold til at sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Den foreslår også at forbedre de forebyggende...

Overordnet set har interessenterne udtrykt betydelig tilfredshed med EU-OSHA's arbejde, idet 87 % rapporterede, at de var tilfredse eller meget tilfredse. De påskønner blandt andet EU-OSHA's bidrag til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen: øget bevidsthed om arbejdsmiljørisici, øget bevidsthed om løsninger på arbejdsmiljørisici og forbedret arbejdsmiljø på arbejdspladsen...

Brug af avanceret robotteknologi og kunstig intelligens til at automatisere arbejdsopgaver bliver mere og mere almindeligt på arbejdspladserne i EU. Medarbejderne får mulighed for at uddelegere rutineprægede og risikobetonede opgaver, hvilket giver øget sikkerhed og kompetenceudvikling, men også udfordringer som overdreven afhængighed, tab af selvbestemmelse og behov for...

I lyset af den europæiske uge mod kræft , der finder sted fra den 25. til den 31. maj, offentliggør EU-OSHA supplerende forskningsmateriale, der bidrager til kampen mod arbejdsbetinget kræft. Efter de første resultater af undersøgelsen af arbejdstageres eksponering (WES) for arbejdsrelaterede risikofaktorer for kræft i Europa offentliggør agenturet nu en detaljeret...

Den rivende udvikling i arbejdsverdenen giver mange udfordringer i forhold til at overholde arbejdsmiljøreglerne. Det har længe været et mål på europæisk og nationalt plan at forbedre overholdelsen. EU-OSHA har analyseret de nuværende nationale strategier og gennemførte tiltag til støtte for overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne i fem forskellige lande, og har netop...

Den EU-dækkende ESENER-undersøgelse (den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst), der gennemføres af EU-OSHA, ser på, hvordan de europæiske arbejdspladser håndterer arbejdsmiljørisici i praksis. ESENER involverer tusindvis af virksomheder og organisationer i hele Europa og dækker psykosociale risici, digitalisering samt drivkræfter og hindringer...

Udvikling i retning af bæredygtighed – såsom fremme af en cirkulær økonomi eller bæredygtig kontraktindgåelse – kan have direkte konsekvenser for arbejdsmiljøet. For at garantere sikre og sunde arbejdsvilkår under Europas grønne omstilling inden 2040 er det vigtigt at integrere arbejdsmiljøhensyn grundigt i bæredygtighedsinitiativer på alle relevante policyområder. Få mere at...

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal points, belønner alle typer organisationer i hele Europa og præsenterer innovative tilgange, der fremmer arbejdstagernes trivsel. Eksemplerne på god praksis bør aktivt forebygge arbejdsmiljørisici i forbindelse med indførelsen af digitale teknologier på arbejdspladsen. Efter...