You are here

Udvikling inden for IKT og digitalisering af arbejdslivet

Et EU-OSHA-fremsynsprojekt ser nærmere på, hvordan den hurtige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder kunstig intelligens og robotteknologi, kan påvirke arbejdsmiljøet. Dette projekt sigter mod at give beslutningstagere i EU, medlemsstaternes regeringer, fagforeninger og arbejdsgivere de nødvendige oplysninger om ændringer inden for IKT, deres indvirkning på arbejdets art og arbejdsstedets placering, og hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer de kan føre med sig.

Projektet omfatter tre arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1 sigter mod at identificere vigtige tendenser og drivkræfter, som kan føre til nye og fremvoksende arbejdsmiljørisici forbundet med IKT og ændringer i arbejdsstedets placering.
  • Arbejdspakke 2 tager udgangspunkt i de vigtige tendenser og drivkræfter fra arbejdspakke 1 og har som mål at udvikle mulige og sandsynlige scenarier for, hvordan arbejdspladserne vil fremstå i 2025, med henblik på at illustrere fremtidens arbejdsmiljømæssige udfordringer forbundet med ændringer i IKT og arbejdsstedets placering.
  • Arbejdspakke 3 sigter mod at formidle resultaterne fra projektet ved at bruge scenarierne udviklet i arbejdspakke 2 til sammen med beslutningstagerne at udforske mulige strategier for håndtering af de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der er identificeret i scenarierne.

Disse aktiviteter er tænkt som et bidrag til sikringen af fremtidens arbejdsmiljø, i tråd med strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU.

Med opfølgende undersøgelser ses der nærmere på vigtige områder og udfordringer belyst i projektet.