Det finske EU-formandskab


Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

Den 1. juli 2019 overtager Finland formandskabet for EU-Rådet. Det er det andet land i den nuværende trio, som skal arbejde sammen med Rumænien og Kroatien om at nå de mål, de har fastlagt i deres fælles program.

Arbejdet mod et konkurrencedygtigt og socialt inklusivt EU er et af formandskabets prioriteter. Europa er nødt til at håndtere udfordringerne med den aldrende befolkning og den globale konkurrence med bæredygtige tiltag, der kan skabe en kraftig vækst i produktiviteten og konkurrenceevnen. Samtidig skal der vedtages en sammenhængende strategi for videreudvikling af den europæiske søjle for sociale rettigheder for at skabe synlige resultater for borgerne.

EU har desuden behov for en fremtidsorienteret, omfattende strategi for løbende læring, der tager højde for ændrede arbejdsformer og digitalisering. Et andet vigtigt tiltag for at maksimere tilgængeligheden af kvalificerede arbejdstagere er at øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet. EU og medlemsstaterne bør fortsætte med tiltagene til fremme af ligestilling i arbejdslivet, bedre forening af arbejde og familieliv samt ligeløn. Det er også nødvendigt at fremme et længere arbejdsliv i Europa gennem forbedringer inden for arbejdsmiljø, folkesundhedspolitikker og deltidsordninger.

Det finske formandskab har tilkendegivet sin støtte til køreplanen for kræftfremkaldende stoffer, en ordning, der medfinansieres af EU-OSHA, og som øger bevidstheden om de risici, som eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen udgør, og tilskynder til udveksling af god praksis. Formandskabet afholder en konference med titlen "Working together to eliminate work-related cancer" den 27.-28. november.

Besøg det finske EU-formandskabs websted

Se videoen "Hvad er Rådets formandskab, og hvordan fungerer det?"