Årlig aktivitetsrapport

EU-OSHA sikrer agenturets gennemsigtighed og ansvarlighed bl.a. ved at offentliggøre årsberetninger om sine aktiviteter og resultater.

For hvert regnskabsår udarbejder EU-OSHA's administrerende direktør en rapport om agenturets arbejde og aktiviteter. Den følger strukturen i det årlige arbejdsprogram i programmeringsdokumentet og redegør for gennemførelsen af de vigtigste målsætninger og aktiviteter, som er skitseret i planen. Den ser desuden nærmere på, hvilke ressourcer der er brugt til at nå agenturets målsætninger. 

Den årlige aktivitetsrapport fungerer også som den administrerende direktørs ledelsesberetning, der f.eks. omfatter gennemførelsen af rammerne for intern kontrol, herunder resultaterne af de interne og eksterne revisioner, resultater af ekstern evaluering og eksterne præstationsindikatorer samt oplysninger om økonomi og menneskelige ressourcer.

EU-OSHA's bestyrelse analyserer og vurderer aktivitetsrapporten Dette er et vigtigt trin i evalueringen af, hvordan agenturet har gennemført sit budget for det pågældende år (dechargeprocessen, der inddrager Europa-Parlamentet og Rådet).