Konsolideret årsberetning

EU-OSHA sikrer agenturets gennemsigtighed og ansvarlighed bl.a. ved at offentliggøre en konsolideret årsberetning om sine aktiviteter og resultater.

For hvert regnskabsår udarbejder EU-OSHA's administrerende direktør en rapport om agenturets arbejde og aktiviteter. Den følger strukturen i det årlige arbejdsprogram i enhedsprogrammeringsdokumentetog redegør for gennemførelsen af de vigtigste mål og aktiviteter, som blev skitseret i planen. Den ser også nærmere på de ressourcer, som blev brugt til at nå agenturets mål. 

Den konsoliderede årsberetning fungerer også som den administrerende direktørs ledelsesberetning, der f.eks. omfatter gennemførelsen af rammerne for intern kontrol, herunder resultaterne af de interne og eksterne revisioner, resultater af ekstern evaluering og eksterne præstationsindikatorer samt oplysninger om økonomi og menneskelige ressourcer.

EU-OSHA's bestyrelse analyserer og vurderer årsberetningen. Dette er et vigtigt trin i evalueringen af, hvordan agenturet har gennemført sit budget for det pågældende år (dechargeprocessen, der inddrager Europa-Parlamentet og Rådet).

De konsoliderede årsberetninger for tidligere år kan findes på siden med publikationer.