You are here

Årsberetninger

En af de vigtigste måder, hvorpå EU-OSHA sikrer, at det er gennemsigtigt og ansvarligt, er ved at offentliggøre årsberetninger om dets aktiviteter og resultater.

Årlig aktivitetsrapport

Hvert regnskabsår udarbejder EU-OSHA's direktør en rapport om agenturets aktiviteter inden for det seneste år. Den følger samme struktur som den årlige forvaltningsplan og indeholder en beretning om opnåelse af de vigtigste mål og aktiviteter, som blev beskrevet i planen. Den undersøger også de ressourcer, som blev anvendt til at nå agenturets mål. 

Den årlige aktivitetsrapport fungerer også som direktørens ledelsesberetning og omfatter f.eks. gennemførelsen af interne kontrolstandarder.

EU-OSHA's forretningsudvalg analyserer og vurderer aktivitetsrapporten. Dette er et vigtigt led i processen med at evaluere, hvordan agenturet gennemfører sit budget for året (dechargeprocessen).

Alle aktivitetsrapporter indeholder en forvaltningserklæring, hvori direktøren erklærer:

  • at rapporten giver et retvisende billede
  • at de eksisterende systemer giver den nødvendige garanti for de finansielle transaktioners lovlighed og formelle rigtighed
  • at ingen væsentlige oplysninger blev udeladt fra rapporten

Årsberetning

I henhold til forordningen om oprettelsen af EU-OSHA skal forretningsudvalget vedtage årsberetningen om EU-OSHA's aktiviteter og fremsende den til Europa-Parlamentet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten, medlemsstaterne og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen senest den 15. juni.

Denne øvelse supplerer helt specifikt forretningsudvalgets vurdering af agenturets årlige aktivitetsrapport, som er fastlagt som et krav i agenturets finansforordning og behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.

Adgang til alle årsberetninger.