Årsberetninger

Årlig aktivitetsrapport

Hvert regnskabsår udarbejder EU-OSHA's direktør en beretning om agenturets aktiviteter i det forgangne år. Den følger strukturen i det årlige arbejdsprogram i programmeringsdokumentet og redegør for gennemførelsen af de vigtigste mål og aktiviteter, som blev skitseret i planen. Den ser også nærmere på de ressourcer, som blev brugt til at nå agenturets mål. 

Den årlige aktivitetsrapport fungerer også som direktørens ledelsesberetning og omfatter f.eks. gennemførelsen af interne kontrolstandarder.

EU-OSHA's forretningsudvalg analyserer og vurderer aktivitetsrapporten. Dette er et vigtigt led i processen med at evaluere, hvordan agenturet gennemfører sit budget for året (dechargeprocessen).

Alle aktivitetsrapporter indeholder en forvaltningserklæring, hvori direktøren erklærer:

  • at rapporten giver et retvisende billede
  • at de eksisterende systemer giver den nødvendige garanti for de finansielle transaktioners lovlighed og formelle rigtighed
  • at ingen væsentlige oplysninger blev udeladt fra rapporten

Årsberetning

I henhold til forordningen om oprettelsen af EU-OSHA skal forretningsudvalget vedtage årsberetningen om EU-OSHA's aktiviteter og fremsende den til Europa-Parlamentet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten, medlemsstaterne og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen senest den 15. juni.

Denne øvelse supplerer helt specifikt forretningsudvalgets vurdering af agenturets årlige aktivitetsrapport, som er fastlagt som et krav i agenturets finansforordning og behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.

Adgang til alle årsberetninger.