Det Europæiske Observatorium for Risikoovervågning

EU-OSHA's Observatorium for Risikoovervågning har til opgave at identificere nye risici og risici i fremvækst på arbejdsmiljøområdet, så der kan træffes effektive forebyggende foranstaltninger i god tid.

For at nå dette mål udarbejder Det Europæiske Observatorium for Risikoovervågning (ERO) en oversigt over arbejdsmiljøet i Europa, beskriver tendenserne og de underliggende faktorer og foregriber ændringer i arbejdet og deres sandsynlige virkning for arbejdsmiljøet.

Målsætninger

Vores arbejdspladser, arbejdspraksis og arbejdsprocesser ændrer sig konstant, i takt med at vores samfund udvikler sig under indflydelse af ny teknologi og skiftende økonomiske og samfundsmæssige forhold. Disse nye situationer medfører nye risici og udfordringer for arbejdstagere og arbejdsgivere, der igen kræver politiske, administrative og tekniske fremgangsmåder, som sikrer et højt sikkerheds- og sundhedsniveau på arbejdspladsen.

Effektiv forebyggelse kan yde et vigtigt bidrag til det overordnede Europa 2020-mål om at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst samt øge beskæftigelsesfrekvensen fra 69 % til 75 %. Mange mennesker forlader arbejdsmarkedet på grund af dårligt arbejdsmiljø, så bedre foregribelse af risici er vigtig, hvis vi skal forbedre risikoforebyggelsen og opnå et bæredygtigt arbejdsliv og en højere beskæftigelsesfrekvens.

I flere europæiske arbejdsmiljøstrategier har man konstateret, at det er nødvendigt at forberede sig på disse nye forhold, og understreget, at:

"foregribelse af nye risici og risici i fremvækst, hvad enten der er tale om risici i tilknytning til tekniske innovation eller om risici, som kan tilskrives samfundsmæssige ændringer, er nødvendig for at imødegå risiciene.
Dette kræver for det første en konstant risikoovervågning, som støtter sig på en systematisk indsamling af data og videnskabelige udtalelser." (Fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006)

Den opfordring, der som led i denne strategi blev rettet til EU-OSHA til om at oprette et Europæisk Observatorium for Risikoovervågning, blev fulgt op af den næste fællesskabsstrategi for 2007-2012, hvori vigtigheden af risikoforegribelse blev fremhævet, og hvori agenturets observatorium blev anmodet om at påtage sig en række initiativer.

Den seneste europæiske strategi, EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020, viderefører dette tema med en opfordring til at støtte Det Europæiske Observatorium for Risikoovervågnings resultater.

Hvordan Det Europæiske Observatorium for Risikoovervågning (ERO) fungerer

ERO tilfører merværdi ved at indsamle og analysere oplysninger, sætte dem ind i en sammenhæng (navnlig i relation til den europæiske sociale dagsorden og fællesskabsstrategien), holde øje med tendenser for at "foregribe ændringer" og effektivt formidle information om de vigtigste problemstillinger til vores målgruppe: politiske beslutningstagere og forskere. Vi tilskynder til debatter og overvejelser blandt EU-OSHA's interessenter og tilvejebringer en platform for debat mellem eksperter og politiske beslutningstagere på forskellige niveauer.

De oplysninger, der er nødvendige for at identificere nye risici og risici i fremvækst, kan komme fra forskellige kilder såsom data fra officielle registre, forskningslitteratur, ekspertprognoser eller undersøgelsesdata. For at dække alle disse potentielle informationskilder organiserer vi vores aktiviteter omkring tre centrale områder: