Pressemeddelelser
TIL ØJEBLIKKELIG OFFENTLIGGØRELSE - 29/11/2018 - 01:45

Arbejde i den digitale fremtid — Nyt studie foregriber sikkerheds- og sundhedsmæssige risici

I en ny rapport offentliggør EU-OSHA sine fund fra et større toårigt projekt, der går ud på at foregribe digitaliseringens konsekvenser for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i EU. Med de endelige resultater af dette fremsynsprojekt sættes der fokus på fremskridt inden for IKT-støttede teknologier, de mulige konsekvenser af disse teknologier for arbejdets art og organisering og de arbejdsmiljørelaterede udfordringer og muligheder de kan frembyde.

Øget overvågning af arbejdstagere, forventningen om at stå til rådighed døgnet rundt, hyppige jobskifter og algoritmestyring af arbejdet kan forhøje stressniveauet blandt arbejdstagere. Øgede ergonomiske risici forbundet med menneske-maskine-grænseflader og væksten inden for online mobilt arbejde udpeges også som sandsynlige følger af den tiltagende digitalisering af arbejdspladsen.

Digitaliseringen og fremvæksten af nye teknologier påvirker både arten af job og arbejdsopgaver, hvilke sektorer og brancher folk vil arbejde i, og sågar hvordan arbejde opfattes. Tendenserne viser, at IKT-støttede teknologier inden 2025 vil have ændret udstyret, værktøjerne og systemerne, som bruges til at organisere, administrere og levere produkter, tjenester og viden. Med rapporten — Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with digitalisation by 2025 — ses der nærmere på mulige konsekvenser af digitalisering: kollaborative robotter, kunstig intelligens, tingenes internet, selvkørende biler, bionik, virtuel og augmenteret virkelighed, bærbar teknologi, big data, 3D- og 4D-printning og onlineplatforme.

Der blev derfor udarbejdet fire arbejdslivsscenarier for 2025 med inddragelse af samfundsmæssige, teknologiske, økonomiske, miljømæssige og politiske forhold. Scenarierne tager hensyn til mulige afvigelser i regeringernes og offentlighedens holdninger til den digitale udvikling. De giver også et indblik i graden af økonomisk vækst og anvendelsen af nye teknologier i de nærmeste år. Mulige arbejdsmiljømæssige konsekvenser af udviklingen inden for digitale teknologier udforskes for at fremme en oplyst dialog om, hvordan håndfast planlægning og politikudformning kan indvirke på fremtidens arbejdsmiljø i en digital verden. Scenarierne (udvikling, forandring, udnyttelse og fragmentering) inddrager information, som er indhentet fra eksperter på basis af litteraturgennemgange, telefoninterview, onlinespørgeundersøgelser og workshopper.

For eksempel tager udviklingsscenariet afsæt i en formodning om, at den økonomiske vækst vil være svag, at indføringen af nye teknologier vil ske langsomt, og at regeringerne vil have fokus på arbejdstagernes rettigheder, social velfærd, sundhed og uddannelse. I dette scenarie kan der herske en bedre forståelse af arbejdsmiljørisici og deres forebyggelse end i andre scenarier, eftersom indføringen af nye teknologier er en langvarig proces. Imidlertid kan vedligeholdelsen af nogle af disse teknologier halte bagud på grund af virksomhedernes trængte økonomi.

Udfordringer og muligheder på arbejdsmiljøområdet udforskes for hvert scenario, men der udpeges også problemstillinger som er fælles for alle fire scenarier. Der forventes en del positive følger. For eksempel vil der takket være robotteknologier og automatisering sandsynligvis være færre, som kommer i berøring med traditionelt farlige arbejdsmiljøer.

Der er dog sandsynlighed for, at psykosociale og organisatoriske faktorer vil spille en større rolle, eftersom digitaliseringen af arbejdslivet fører til øget overvågning af arbejdstagerne, til en forventning om tilgængelighed døgnet rundt, til hyppigere jobskifter og til, at arbejde og arbejdstagere styres af algoritmer. Alt dette kan føre til øgede stressniveauer for arbejdstagere. Øgede ergonomiske risici forbundet med menneske-maskine-grænseflader og væksten inden for online mobilt arbejde og øgede cybersikkerhedsrisici udpeges også som sandsynlige følger af den tiltagende digitalisering af arbejdspladsen.

Digitale teknologier muliggør desuden nye former for beskæftigelsesstatus, idet et stigende antal arbejdstagere (med rette eller urette) behandles som selvstændige erhvervsdrivende og derfor kan falde uden for rammerne for gældende arbejdsmiljølovgivning, hvilket sætter spørgsmålstegn ved eksisterende ordninger for styring og regulering på arbejdsmiljøområdet.

For at imødegå disse forventede udfordringer foreslås en række mulige strategier på arbejdsmiljøområdet, for eksempel udvidede risikovurderinger på arbejdspladsen ved hjælp af de hidtil ukendte muligheder, som digitale teknologier udgør (bærbar teknologi og big data), men også ved at tage højde for de nye udfordringer, som disse frembyder. Endvidere foreslås det, at man i planlægningen og gennemførelsen af digitaliseringsstrategier anvender en proaktiv arbejdstagerorienteret tilgang og fastsætter klare rammer for arbejdsmiljørelateret ansvar og hæftelse i forbindelse med nye systemer og arbejdsmetoder.

Denne forskning forventes at styrke videngrundlaget for EU's beslutningstagere, regeringer, fagforeninger og arbejdsgivere i henseende til, hvordan digitaliseringen kan indvirke på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i EU på lang sigt og fremme udformningen af hensigtsmæssige forskningstiltag, politikker og strategier på arbejdsmiljøområdet. Der anbefales en helhedsbaseret, forebyggende tilgang til arbejdsmiljørelaterede spørgsmål for at minimere de negative konsekvenser af de nye udfordringer for arbejdstagere, virksomheder, økonomien og samfundet.

Links:

Bemærkninger til redaktøren: 
1.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

Et sammenhængende europæisk digitalt indre marked, der gør det af med lovgivningsmæssige hindringer mellem nationer, forbedrer digitale infrastrukturer og forøger digitale færdigheder er en hovedprioritet for Europa-Kommissionen. Til støtte herfor og i overensstemmelse med EU's strategiske ramme for sikkerhed og sundhed for 2014-2020 blev dette fremsynsprojekt gennemført af EU-OSHA som svar på opfordringen til at "foregribe eventuelle negative virkninger af nye teknologier og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed". Det bakker også op om principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som udgør den bredere strategiske ramme for indsatsen på området for social beskyttelse og grundlæggende rettigheder og omfatter retten til rimelige arbejdsvilkår.