Samarbejde i partnerskaber: nøglen til EU-OSHA's succes

I løbet af de seneste 25 år har EU-OSHA etableret, styrket og arbejdet tæt sammen med et omfattende netværk af partnere. Gennem dette netværk har agenturet skabt forbindelser til arbejdspladser for at give pålidelig information og praktiske værktøjer vedrørende arbejdsmiljø. I dag samarbejder agenturet ikke alene med samtlige medlemsstater, EØS-lande (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og EFTA-lande (Den Europæiske Frihandelssammenslutning), men også med kandidatlande og potentielle kandidatlande for at udbrede kendskabet til risici på arbejdspladsen og fremme et bedre arbejdsmiljø.

EU-OSHA's vigtigste partnere er:

Bestyrelsen omfatter repræsentanter for myndigheder og arbejdsgiver- og medarbejderorganisationer fra alle medlemsstaterne. Denne trepartstilgang sikrer, at alle interessenters synspunkter bliver repræsenteret i beslutningsprocesserne, og har haft stor betydning for agenturets succes.

Hver medlemsstat skal udpege et nationalt focal point — sædvanligvis en national kompetent myndighed — der leverer de nationale data, som agenturet anvender til at informere de politiske beslutningstagere. Forholdet mellem EU-OSHA og focal pointene er på ingen måde ensidigt. EU-OSHA støtter til gengæld arbejdsmiljøarbejdet i hvert af sine focal points og forsyner dem med pålidelige, ajourførte oplysninger. For eksempel:

  • Agenturets støtteredskab for focal pointene (FAST) bistår disse med at tilrettelægge arrangementer og aktiviteter på nationalt plan.
  • EU-OSHA oversætter materialer, der er relevante for den nationale arbejdsmiljøindsats i focal pointene.

Opbygningen af et netværk af nationale focal points blev påbegyndt i 1997 med de daværende 15 EU-medlemsstater. EU's store udvidelse i 2004, hvor 10 nye lande tiltrådte de eksisterende 15, betød en ny udfordring for EU-OSHA og agenturets arbejde for at fremme en risikoforebyggelseskultur. For at sikre konsekvent høje arbejdsmiljøstandarder i alle medlemsstater udarbejdede agenturet en plan for udvidelsen med sigte på:

  • at tilpasse eksisterende materiale til de nye medlemsstaters behov
  • at øge bevidstheden om arbejdsmiljøet betydning blandt arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsmarkedets parter.

Et effektivt netværk af nationale focal points og andre partnere har været af afgørende betydning for udførelsen af denne plan.

Takket være effektivt samarbejde, der gennem årene er blevet styrket, består EU-OSHA's netværk nu af hele 39 nationale focal points.

Agenturet har vist, at det koncept, agenturet byggede på — et trepartsagentur med et netværk af focal points og partnere i medlemsstaterne og partnerlandene — var effektivt. Dette koncept har resulteret i nye aktiviteter og nye samarbejdsformer, og har været med til at skabe en fælles forståelse af, hvor vi vil hen med hensyn til at beskytte arbejdstagerne.

Hans-Horst Konkolewsky, tidligere direktør for EU-OSHA

Agenturet har også et langvarigt samarbejde med EEN, som nu omfatter ca. 600 partnerorganisationer. Dette har sat agenturet væsentligt bedre i stand til at række ud til mange små virksomheder gennem fælles aktiviteter og arrangementer og gennem udbredt formidling af EU-OSHA's publikationer og vejledningsmateriale.

EU-OSHA's succes beror desuden på stærke relationer med agenturets øvrige partnere, herunder Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet, arbejdsmarkedets parter og kampagnepartnerne. EU-OSHA har i mere end 10 år aktivt arbejdet på at opbygge en betragtelig portefølje af kampagnepartnere, og i de senere kampagner har der deltaget over 100 officielle kampagnepartnere og mere end 30 mediepartnere. Dette har været afgørende for den effektive gennemførelse af agenturets flagskib, kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

I 2019 er tiden nu inde til at reflektere over og anerkende det bidrag, som dette omfattende netværk har ydet til 25 års effektiv formidling af information om arbejdsmiljø til arbejdspladser i hele Europa.