Hvem er EU-OSHA's målgruppe?

Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

EU-OSHA blev oprettet med det simple, men vigtige formål at gøre Europa til et sikrere, sundere og mere produktivt sted at arbejde. Dets mål er at skabe øget viden og bevidsthed om risici på arbejdspladsen og fremme forbedringer på arbejdsmiljøområdet ved at forsyne beslutningstagere, virksomheder og arbejdspladser med pålidelig information og praktiske værktøjer.

Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder udgør hovedparten af virksomheder i Europa, og af disse udgør mikrovirksomheder alene 95 %. Derfor er små og mellemstore virksomheder, og navnlig mikrovirksomheder og små virksomheder, EU-OSHA's vigtigste målgruppe: De beskæftiger ikke alene over halvdelen af arbejdsstyrken i EU, men står også for en uforholdsmæssig høj andel af ulykker og andre arbejdsmiljørelaterede problemer. Mens større virksomheder i stigende grad investerer i strategier på arbejdsmiljøområdet, er dette tilsyneladende ikke tilfældet blandt mange små og mellemstore virksomheder, sandsynligvis på grund af en formodet eller reel ressourcemangel og en ofte ringe informationsudveksling om effektiv arbejdsmiljøstyring.

 © EU-OSHA's fotokonkurrence 2009/Georgy Velichkov

I erkendelsen af, at små og mellemstore virksomheder trængte til støtte — som det kraftcenter de er for Europa — indførte EU i 2001 en række finansieringsordninger. På opfordring af Europaparlamentet sluttede EU-OSHA sig til disse ordninger og oprettede en parallelordning med gyldighed fra 2001 til 2003.

Alene i ordningens første år blev der ydet støtte til 51 projekter, med tilskud i størrelsesordenen 25 000 EUR – 190 000 EUR og for i alt 5 mio. EUR. Over en halv million små og mellemstore virksomheder drog fordel af dette initiativ, og der blev arrangeret over 15 000 timers kurser og seminarer om risikobevidsthed og god praksis. Ikke overraskende steg ordningens popularitet, og i det andet år blev op til 700 000 små og mellemstore virksomheder tilgodeset.

Med disse finansieringsordninger nåede agenturet i de første år ud til mange små og mellemstore virksomheder i hele Europa, hvilket bidrog ikke blot til at skabe øget bevidsthed omkring arbejdsmiljøspørgsmål, men også til at styrke agenturets profil blandt de virksomheder, dets indsats er rettet mod.

Mikrovirksomheder og små virksomheder er fortsat blandt dem, der drager størst fordel af EU-OSHA's aktiviteter. Den europæiske arbejdsmiljøuge, som agenturet har stået for siden 2000, og senere også de årlige arbejdsmiljøinformationskampagner, har udviklet sig til EU-OSHA's flagskib, kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som er blevet en vigtig del af indsatsen for at nå ud til små virksomheder. Disse toårige kampagner har som mål at øge bevidstheden om relevante arbejdsmiljørelaterede emner gennem udveksling af god praksis og udarbejdelse og formidling af informationsmaterialer og praktiske værktøjer og ressourcer. Kampagnematerialet er lettilgængeligt og gratis og er således velegnet til små virksomheder, som kan have svært ved at afsætte tid og midler til arbejdsmiljøet.

Den første af disse toårige kampagner blev indledt i 2008 og fokuserede på risikovurdering, som ligger til grund for al effektiv praksis på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse oprettedes platformen til online interaktiv risikovurdering (OiRA). OiRA er beregnet som en støtte navnlig til mikrovirksomheder og små virksomheder. Den gør det muligt at oprette webbaserede, sektorspecifikke værktøjer til effektiv risikovurdering og -styring. OiRA har indtil nu hjulpet tusindvis af små virksomheder med at foretage risikovurderinger på en enkel og omkostningseffektiv måde.

© EU-OSHA — EU-OSHA's højniveaukonference om arbejdsmiljø hos mikrovirksomheder og små virksomheder — 19. juni 2018, Bruxelles

I juni 2018 afholdt EU-OSHA en konference i Bruxelles om forbedring af arbejdsmiljøet blandt små virksomheder i Europa. EU og nationale og internationale interessenter drøftede resultaterne af det treårige projekt for sikre mikrovirksomheder og små virksomheder (SESAME). Det anbefaledes i særdeleshed at engagere alle interessenter og at koordinere deres indsats over for mikrovirksomheder og små virksomheder. Projektet resulterede også i mange eksempler på god praksis, rettet mod mikrovirksomheder og små virksomheder fordelt over mere end 60 sektorer.

Hvem ellers?

Selv om små og mellemstore virksomheder er hovedmålgruppe for EU-OSHA's indsats, er de langt fra de eneste som opnår fordele. Af andre kan nævnes:

  • beslutningstagere på EU- og nationalplan
  • arbejdstagere og arbejdsgivere og deres repræsentanter
  • fagpersoner og forskere inden for arbejdsmiljø
  • nationale myndigheder.

EU-OSHA's målgruppe er uhyre omfattende. Alligevel er agenturets mål lige klart og entydigt: at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.