EU-OSHA arbejder hånd i hånd med EU-lovgivningen

En jubilæumsdag giver anledning til både at reflektere over fortiden og se frem mod nye udfordringer.

I sit 25. år reflekterer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) over betydningen af det centrale direktiv for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der blev indført for 30 år siden, og ser frem til at støtte den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Rammedirektivet

Offentliggørelsen af direktiv 89/391/EØF – det europæiske rammedirektiv om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – i juni 1989 var en milepæl for arbejdstagerne i Europa. Det var det første omfattende stykke arbejdsmiljølovgivning, der indførte fælles principper og minimumsstandarder for hele EU.

Rammedirektivet pålagde arbejdsgiverne ansvaret for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiverens ansvar, de fastlagte principper for forebyggelse samt information, uddannelse, høring og afbalanceret deltagelse af arbejdstagerne er de hjørnesten, som denne nye tilgang til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bygger på. Direktivet lægger desuden afgørende vægt på princippet om risikovurdering som kernen i EU's arbejdsmiljølovgivning. 

Rammedirektivet skulle gennemføres i alle medlemsstaternes nationale lovgivning inden udgangen af 1992. Det er siden blevet fulgt op af mange andre direktiver om konkrete arbejds- eller farerelaterede aspekter.

I en meddelelse fra 2004 konkluderede Europa-Kommissionen, at rammedirektivet og visse tilknyttede direktiver havde bidraget til at forenkle og rationalisere den nationale lovgivning om sikkerhed og sundhed. Det havde desuden bidraget til at skabe en risikoforebyggelseskultur på arbejdspladserne i EU, og havde banet vej for, at arbejdsmiljø sættes højt på Europa-Kommissionens dagsorden.

EU-OSHA bidrog aktivt til målsætningen i den efterfølgende EU-strategi for sundhed og sikkerhed 2007-2012 og EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020, som har medført den efterfølgende konsolidering og koordinering af nationale strategier i EU-medlemsstaterne.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Næsten 30 år efter indførelsen af rammedirektivet giver en anden milepæl – den europæiske søjle for sociale rettigheder – Europas befolkning bedre rettigheder med hensyn til velfærd og beskæftigelse.

Lige fra retten til rimelige lønninger til retten til sundhedspleje, livslang læring, bedre balance mellem arbejde og privatliv, og ligestilling mellem kønnene med hensyn til mindsteløn: Med den europæiske søjle for sociale rettigheder beskytter EU sine borgeres rettigheder i en verden i hurtig forandring.

Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen, 17. november 2017

Søjlen definerer arbejde som en grundlæggende social rettighed og giver arbejdstagere en høj grad af beskyttelse uanset alder. To af søjlens 20 principper vedrører direkte arbejdsmiljø:

  • retten til sikre, sunde, veltilpassede arbejdspladser
  • retten til en sund balance mellem arbejde og privatliv.

Søjlen giver således støtte på højt plan til EU-OSHA's arbejde. Det er indlysende, at agenturet har en vigtig rolle i at understøtte søjlens værdier og føre dens principper ud i praksis. To områder af EU-OSHA's arbejde er særlig vigtige:

Faktisk bidrager alt agenturets arbejde på den ene eller den anden måde til at gøre Europas arbejdspladser sikrere og sundere, og arbejdsvilkårene mere bæredygtige – og dermed opfylde de rettigheder, der er fastsat i søjlen.

I 2019 fejrer vi således 30-året for det første stykke EU-arbejdsmiljølovgivning – rammedirektivet – som gav lige beskyttelse af arbejdstagerne i hele EU. Samtidig ser EU-OSHA frem til at yde praktisk støtte til den europæiske søjle for sociale rettigheder og forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne i Europa. En sådan anerkendelse af værdien af agenturets arbejde giver det et nyt incitament til sammen med sine partnere at arbejde videre på at gøre Europa til et sikrere og sundere sted at arbejde.