EU-OSHA ser 25 år tilbage til sin grundlæggelse

I 2019 fejrer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) sin 25-årige succeshistorie med at opbygge og mobilisere et paneuropæisk netværk af partnere, der alle er fast besluttet på at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive.

Arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er en integrerende del af menneskers sikkerhed … Sikkert arbejde er ikke kun sund økonomisk politik, det er en grundliggende menneskeret.
Kofi Annan, tale i anledning af arbejdernes internationale mindedag, New York, 28. april 2002

Arbejdsmiljø har været en integrerende del af det europæiske projekt lige fra starten. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der blev oprettet i 1951, lagde grundstenen til det, der senere blev Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og dernæst til Den Europæiske Union (EU). EKSF samlede Europas kul- og stålindustri i et forsøg på at hele et sønderlemmet Europa og forfølge en fremtid i fællesskab. Det bragte med ét slag to af de farligste arbejdsmiljøer på det tidspunkt i centrum. Dermed var vejen banet for en af de vigtigste målsætninger for EKSF, nemlig at sikre ”lige forbedrede levebetingelser for arbejdskraften” i de ovenfor nævnte industrier.

Det var imidlertid først i 1985, at trepartsstrategien for arbejdsmiljø tog fart i Europa. Takket være initiativet fra Jacques Delors, daværende formand for Europa-Kommissionen, fik begrebet ”social dialog” tildelt et forfatningsmandat i EU, som banede vej for offentliggørelsen af rammedirektiv (89/391/EØF) i 1989, der fejrer sit 30- årsjubilæum i 2019. Med denne betydelige milepæl på arbejdsmiljøområdet skabtes ikke alene minimumskrav for arbejdsmiljøet i EU, men det satte også spot på det revolutionerende begreb risikovurdering.

I kølvandet på rammedirektivet lancerede Europa-Kommissionen en Europa-dækkende kampagne med fuldt fokus på arbejdsmiljø og skadevirkningerne af usikre arbejdsmiljøer: den udråbte 1992 til det europæiske år for sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen. Kampagnen var en konsekvens af chokerende tal fra Europas arbejdspladser – der blev i 1990’erne anmeldt 4 millioner arbejdsulykker, hvoraf de 8 000 var med dødelig udgang, der kostede Europa 20 mio. EUR. Det europæiske år havde til formål at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljørisici og relevant lovgivning og sætte fokus på det arbejde, der blev gjort for at forbedre sikkerhedsstandarder.

Det europæiske år 1992 og den stigende mængde arbejdsmiljølovgivning lagde grunden til oprettelsen af et agentur med særligt fokus på arbejdsmiljø – EU-OSHA.

Beslutningen om at oprette agenturet blev truffet på Rådets topmøde i oktober 1993, og forordning (EF) nr. 2062/1994 om oprettelse af EU-OSHA blev efterfølgende vedtaget i 1994 med en mindre ændring, der trådte i kraft i 2019. 

Det var fantastisk at være en del af det hold, der var med til at søsætte en ny institution på et område af stor betydning, og hvor der kunne gøres så meget godt. Formålet var at højne arbejdsmiljøstandarden i EU, således at arbejdstagere i hvert land ville nyde godt af samme beskyttelsesniveau.
Hans-Horst Konkolewsky, tidligere direktør for EU-OSHA

EU-OSHA har lige siden sin start været tilpasset EU’s arbejdsmiljøstrategier, og Europa-Kommissionen har været en central spiller i disse strategier og i kommunikationen i den forbindelse.

EU-OSHA’s mission og vision har været klar lige fra starten:

  • at udvikle, indsamle og levere kvalitetssikrede oplysninger, analyse og værktøjer til at fremme viden, skabe opmærksomhed og udveksle oplysninger om arbejdsmiljø og god praksis
  • at blive anerkendt som førende inden for fremme af sunde og sikre arbejdspladser i Europe, så der sikres en intelligent, bæredygtig, produktiv og inklusiv økonomi.

Når agenturet gennem de seneste 25 år har haft så stor succes med at leve op til disse målsætninger, skyldes det dets to parallelle styrker: netværket af knudepunkter og modellen for trepartssamarbejde.

I trepartsmodellen får både regeringer, arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger mulighed for at blive hørt, og deres synspunkter respekteres og indgår i beslutningsprocessen, hvorved EU-OSHA’s samarbejds- og partnerskabsværdier styrkes. Kombinationen af denne model og EU-OSHA’s omfattende netværk af knudepunkter og partnere på nationalt niveau har haft en dobbelt virkning:

  • Den har været afgørende for at skabe en fælles forståelse af risici på arbejdspladsen, og hvordan de bør håndteres fremadrettet.
  • Den har gjort det muligt for agenturet på en effektiv måde at udvikle og fremme en risikoforebyggelseskultur på europæiske arbejdspladser.

Disse resultater har været med til i betydeligt omfang at forbedre arbejdsvilkårene i EU’s medlemsstater.

Med ønsket om yderligere 25 års succesrigt samarbejde og indsats for at skabe øget opmærksomhed og fremme god praksis på arbejdsmiljøområdet! Hold dig orienteret om yderligere artikler i denne serie.