Práce v partnerství: klíč k úspěchům agentury EU-OSHA

Během posledních 25 let EU-OSHA vytvořila a posílila rozsáhlou síť partnerů, se kterými úzce spolupracuje. Prostřednictvím této sítě agentura úspěšně navázala spojení s pracovišti, aby jim poskytovala informace a praktické nástroje související s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Dnes spolupracuje nejen se všemi členskými státy EU, ale také zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ale také s kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi s cílem zvýšit povědomí o rizicích na pracovišti a podpořit zlepšení BOZP.

Mezi klíčové partnery agentury EU-OSHA patří:

Správní rada zahrnuje zástupce vlád a organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců z každého členského státu. Tento tripartitní přístup zajišťuje, že při rozhodování jsou zohledněny názory všech zainteresovaných stran, a rovněž přispívá k úspěchu agentury.

Každý členský stát musí určit národní kontaktní místo – obvykle příslušný vnitrostátní orgán – které poskytuje vnitrostátní údaje, jež pak agentura používá k informování tvůrců politik. Avšak vztah mezi agenturou EU-OSHA a jejími kontaktními místy není v žádném případě jednostranný. Na oplátku EU-OSHA podporuje úsilí svých kontaktních míst v oblasti BOZP a poskytuje jim spolehlivé a aktuální informace. Například:

  • Nástroj agentury pro pomoc kontaktním místům (FAST) jim poskytuje podporu při organizaci akcí a činností na vnitrostátní úrovni.
  • EU-OSHA zajišťuje překlad materiálů, které jsou relevantní pro vnitrostátní úsilí jejích kontaktních míst v oblasti BOZP.

Úkol vybudovat síť národních kontaktních míst byl stanoven v roce 1997 tehdejšími 15 členskými státy EU. Velké rozšíření EU v roce 2004, kdy se 10 zemí připojilo ke stávajícím 15 zemím, představovalo novou výzvu pro agenturu EU-OSHA a její podporu kultury prevence rizik. Pro zajištění trvale vysokých standardů BOZP ve všech členských státech vytvořila agentura plán rozšiřování, jehož cílem bylo:

  • přizpůsobit stávající materiály potřebám nových členských států,
  • zvýšit povědomí o důležitosti BOZP mezi zaměstnavateli, pracovníky a sociálními partnery.

K realizaci tohoto plánu přispěla efektivní síť národních kontaktních míst a dalších partnerů.

Díky efektivní spolupráci, která v průběhu let posilovala, se síť agentury EU-OSHA může v současné době pochlubit 39 národními kontaktními místy.

Agentura prokázala, že koncepce, na jejímž základě byla založena – tripartitní agentura se sítí kontaktních míst a partnery v členských státech a partnerských zemích – je efektivní. Tato koncepce vyústila v nové aktivity, nové způsoby spolupráce a pomohla vytvořit společné chápání toho, kam chceme jít v ochraně pracujících.

Hans-Horst Konkolewsky, bývalý ředitel EU-OSHA

Agentura také dlouhodobě spolupracuje se sítí EEN, která v současnosti zahrnuje přibližně 600 partnerských organizací. Tím se značně zvýšila schopnost agentury oslovit mnohé malé podniky prostřednictvím společně organizovaných aktivit a akcí a možnost širokého rozšíření publikací a poradenských materiálů agentury EU-OSHA.

Úspěch agentury EU-OSHA nadále závisí na silných vztazích s ostatními partnery, včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, se sociálními partnery i partnery kampaní. EU-OSHA strávila více než 10 let aktivním budováním významného portfolia partnerů kampaní: do nedávných kampaní se zapojilo více než 100 oficiálních partnerů kampaní a více než 30 mediálních partnerů. To bylo zásadní i pro efektivní realizaci stěžejní činnosti agentury, kampaní Zdravé pracoviště.

Dnes, v roce 2019 přichází čas zamyslet se a ocenit přínos, který tato rozsáhlá síť znamenala pro 25 let účinného šíření informací o BOZP na pracoviště po celé Evropě.