Výzkum muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

V roce 2017 zahájila agentura EU-OSHA čtyřletou výzkumnou činnost zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací, která bude uzavřena koncem roku 2020. Tato výzkumná činnost vyústí v kampaň agentury EU-OSHA nazvanou Zdravé pracoviště na období 2020-2022, která se zaměří právě na muskuloskeletální poruchy.

Cílem činnosti je propagovat a podporovat prevenci muskuloskeletálních poruch a řešení problematiky chronických muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací na pracovištích. Toho lze dosáhnout identifikací, zvyšováním povědomí a poskytováním pokynů o správné praxi pro vnitrostátní orgány, zaměstnavatele i odvětvové organizace.

Cíle činnosti:

 • využít stávající výzkum a nové údaje s cílem zlepšit porozumění základním příčinám muskuloskeletálních poruch v různých odvětvích a povoláních,
 • identifikovat úspěšné iniciativy zaměřené na prevenci a řešení problematiky muskuloskeletálních poruch a propagovat je mezi širokou veřejností,
 • podněcovat diskusi o podpoře preventivních opatření na vnitrostátní úrovni mezi tvůrci politik a odborníky na BOZP,
 • podporovat úspěšné dlouhodobé opětovné začlenění pracovníků s muskuloskeletálními poruchami pomocí identifikace účinných systémů a opatření.

Mezi výzkumné úkoly patří přehledy literatury, shromažďování a analýza dat, případové studie a identifikace osvědčených postupů, praktických nástrojů a školení a dalších informačních materiálů.

Existuje řada možných oblastí pro projekty a další aktivity. 

 

Výzkum, politika a praxe v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch

Muskuloskeletální poruchy související s prací zůstávají nadále velkým problémem, a to i přes desetiletí investic do prevence na všech úrovních. Tento projekt se ptá, proč tomu tak je, a doporučuje nové způsoby řešení této problematiky, zejména prostřednictvím:

 • zlepšování našeho chápání vznikajících rizik a faktorů, které se podílejí na vzniku muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací,
 • identifikace souvisejících problémů,
 • identifikace mezer v současných strategiích jak na úrovni politik, tak na úrovni pracovišť,
 • zkoumání účinnosti a kvality opatření na pracovištích a hodnocení rizik.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Přehled faktů a číselných údajů o muskuloskeletálních poruchách

V souvislosti s muskuloskeletálními poruchami potřebujeme přesný obrázek o prevalenci, nákladech a demografických datech v celé Evropě, abychom mohli poskytnout podpůrné materiály tvůrcům politik na unijní i vnitrostátní úrovni.

V rámci tohoto projektu toho dosahujeme tím, že shromažďujeme a analyzujeme data z relevantních a spolehlivých oficiálních zdrojů, aby bylo možné zlepšit naše chápání základních příčin muskuloskeletálních poruch. Usnadňujeme tak a podporujeme více a lépe zaměřené politické nástroje na unijní i vnitrostátní úrovni.

Cílem projektu je také umožnit včasnější identifikaci nových a vznikajících rizik při práci a přispět tak ke včasnějším a efektivnějším opatřením.

Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

BOZP hraje roli při podpoře pracovníků s bolestivými muskuloskeletálními poruchami, aby mohli pokračovat v práci a aby bylo zajištěno, že práce nebude jejich stav zhoršovat. Toho může být dosaženo zjištěním a posouzením vhodných úprav, které jim umožní pokračovat v práci.

Tento výzkum vychází z části projektu týkajícího se zdraví a bezpečnosti starších pracovníků zaměřené na návrat do práce. Cílem je zlepšit znalosti a přístup ke klíčovým informacím na podporu zaměstnávání lidí s bolestmi souvisejícími s muskuloskeletálními poruchami.

Jsou identifikována praktická řešení, včetně jednoduchých opatření na podporu pokračující práce a zdrojů pro povzbuzení pracovníků ke včasnému hlášení příznaků.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Zdroje pro školení na pracovišti

Jsou poskytovány prostředky na podporu odborného vzdělávání a úvodního školení i pro použití při informativních schůzkách a diskusích k BOZP na pracovišti. Vycházejí ze zdrojů již vytvořených jako pomoc učitelům při aktivitách ve třídách k tématice muskuloskeletálních poruch pro žáky ve věku od 7 do 11 let, při nichž se využívají filmy o Napovi.

Snímek Napo ve filmu posviťme si na břemena je celý věnován problému muskuloskeletálních poruch a snímek Napo … zpátky ke zdravé budoucnosti obsahuje scénky vztahující se k muskuloskeletálním poruchám. Ke každé relevantní scénce ve filmech existuje vzdělávací aktivita s cíli učení a také přehled aktivity. Materiály jsou ideální pro diskusi nebo skupinovou práci po zhlédnutí filmu o Napovi.

Součástí projektu jsou rovněž „situační karty“, které popisují skutečné situace na pracovišti související s muskuloskeletálními poruchami a které jsou rovněž ideální pro skupinové diskuse. Každá karta obsahuje dostatek informací pro pochopení problému a kontextu situace, takže účastníci mohou zkoumat řešení společně. 

Soubor nástrojů pro prevenci muskuloskeletálních poruch

Soubor praktických nástrojů je sestaven s cílem posílit znalosti o muskuloskeletálních poruchách a podpořit prevenci na úrovni pracoviště.

Hlavním produktem projektu je veřejně přístupná databáze obsahující odkazy na existující zdroje o muskuloskeletálních poruchách v celé Evropě:

 • publikace,
 • případové studie,
 • pokyny,
 • praktické nástroje,
 • audiovizuální materiály.

Rozmanitost pracovní síly a muskuloskeletální poruchy

Pracovní síla v Evropě je stále více diverzifikována v důsledku těchto skutečností:

 • příliv pracovníků z řad migrantů a uprchlíků,
 • rostoucí počet pracovníků z řad migrantů druhé generace,
 • více žen na trhu práce,
 • více starších pracovníků díky politikám aktivního stárnutí,
 • lepší viditelnost a účast LGBTI pracovníků,
 • zvýšená účast pracovníků se zdravotním postižením.

Tyto skupiny se často setkávají s podprůměrnými pracovními podmínkami. Často jsou izolované v určitých odvětvích nebo na pracovních místech, pro něž jsou typické špatné pracovní podmínky, vyšší riziko vzniku muskuloskeletálních poruch, což má závažnější dopad na zdraví.

Tento projekt předkládá důkazy o souvislostech mezi muskuloskeletálními poruchami a rozmanitostí pracovní síly a identifikuje správnou praxi v této oblasti, přičemž se zaměřuje na migrující pracovníky, ženy a LGBTI pracovníky.

Muskuloskeletální zdraví a budoucí pracovníci

Agentura EU-OSHA úzce spolupracuje se sítí ENETOSH na shromažďování informací o výzkumu, správné praxi a praktických nástrojích týkajících se muskuloskeletálních poruch a zaměřených na mladé lidi. Hlavní výsledky jsou zahrnuty do databáze muskuloskeletálních poruch sestavené v rámci projektu „Soubor nástrojů pro prevenci muskuloskeletálních poruch“ a aktivit v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Dlouhodobé statické pracovní polohy a muskuloskeletální poruchy

Stále více pozornosti se věnuje muskuloskeletálním poruchám spojeným s dlouhodobým sezením a stáním.

Výskyt dlouhodobého sezení se zvýšil (např. při práci v kanceláři), k dispozici jsou však jen omezené praktické rady týkající se prevence. Dlouhodobé stání je rizikovým faktorem pro bolesti v bederní oblasti i pro onemocnění dolních končetin.

Tento projekt zvyšuje povědomí a přináší praktické rady o rizicích a řešeních pro dlouhodobé statické sezení a stání.

Participační ergonomie pro prevenci muskuloskeletálních poruch

„Participační ergonomie“ se týká zaměstnanců, jejich nadřízených a dalších příslušných stran, jež společně identifikují a řeší pracovní rizika, která mohou vést ke zraněním a zdravotním problémům. Účastníci jsou vyzváni, aby na svém pracovišti identifikovali a odstranili rizika, která mohou způsobovat nebo zhoršovat muskuloskeletální poruchy.

Mezi příklady patří práce v nepřirozených polohách, opakující se práce a nutnost uplatnění síly. Tento proces může zaměstnavatelům pomoci při uplatňování nejúčinnějších řešení.

Existuje však jen nedostatečné povědomí o tomto procesu i znalosti o tom, jak ho realizovat v praxi. Projekt poskytuje informace a jednoduché zdroje k řešení těchto potřeb, včetně případových studií.

Psychosociální rizikové faktory a muskuloskeletální poruchy

Existují důkazy, které naznačují, že psychosociální rizika a muskuloskeletální poruchy jsou tak úzce propojeny, že je nejlepší řešit je společně. Panuje obecná shoda, že na rozvoji muskuloskeletálních poruch v práci se podílí řada faktorů, zejména fyzické aspekty (nepřirozené pracovní polohy, pohyby vyžadující sílu, opakující se úkony atd.).

Nedávný výzkum se zaměřil na psychosociální prvky muskuloskeletálních poruch na pracovišti, jako je nízká spokojenost s prací, protichůdné požadavky, nedostatečná kontrola práce a špatná sociální podpora.

Tento projekt zlepšuje naše chápání souvislostí mezi psychosociálními riziky a muskuloskeletálními poruchami tím, že poskytuje pokyny a příklady správné praxe.

Odvětvové a tematické zdroje

Muskuloskeletální poruchy představují problém zejména v některých hospodářských odvětvích a u pracovníků vykonávajících nejrůznější povolání. Probíhá výzkum, jehož cílem je analyzovat, jaký mají muskuloskeletální poruchy dopad na jednotlivá odvětví a povolání. Jeho zjištění předkládáme formou tematických článků a dalších zdrojů.

Zobrazit související publikace