Muskuloskeletální poruchy

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2022: shrnutí a dojmy

Díky zásadním poznatkům o prevenci muskuloskeletálních poruch od špičkových odborníků a účastníků s rozhodovací pravomocí byl summit agentury EU-OSHA pořádaný v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2022 velmi zajímavý a přínosný.

Psychosociální rizikové faktory a muskuloskeletální poruchy: co se můžeme dozvědět o dopadu digitálních technologií, prevenci a návratu do práce?

Celá řada diskusních dokumentů a článků se zabývá vlivem, který psychosociální rizikové faktory (např. nadměrné pracovní zatížení) mohou mít na rozvoj muskuloskeletálních poruch.

Patří sem i publikace zabývající se dopady, které má digitalizace na expozici pracovníků fyzickým rizikovým faktorům (např. opakovaným úkolům) pro muskuloskeletální poruchy související s prací.