Dobrá BOZP je přínosem pro firmu

Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii

Na jaře 2022 proběhlo telefonické dotazování reprezentativního vzorku více než 27 000 zaměstnaných osob ze všech členských států EU a rovněž z Islandu a Norska.

Průzkum se zaměřil na stresové faktory působící na duševní a fyzické zdraví, jimž jsou pracovníci vystaveni, a na opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zavedená na jejich pracovištích. Konkrétně se průzkum zabýval těmito tématy:

 • Psychosociální rizikové faktory, stres a duševní zdraví
 • Výsledky v oblasti zdraví
 • Preventivní opatření v oblasti BOZP se zaměřením na duševní zdraví
 • Přístupy k BOZP a zkušenosti v oblasti BOZP na pracovišti
 • Digitalizace a využívání digitálních technologií

Zjištění jsou představena v souhrnné zprávě a shrnutí. Informační listy o 29 zemích nabízejí letmý pohled na výsledky v jednotlivých zemích a infografika poskytuje rychlý přehled hlavních zjištění.

Výsledky průzkumu dokládají účelnost činností agentury EU-OSHA v oblasti digitalizace prácepsychosociálních rizik a stresu při prácizlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP. Hloubková analýza konkrétních témat přinese další zajímavá zjištění.

Zlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP

Zlepšování dodržování předpisů v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích

Pro mikropodniky a malé podniky je dodržování předpisů v oblasti BOZP obzvláště náročné. Z předchozího výzkumu agentury EU-OSHA však vyplývá, že na dodržování předpisů v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích má významný vliv několik vnějších faktorů:

 • zákonné prosazování právních předpisů,
 • vlivy dodavatelských řetězců,
 • externí služby v oblasti BOZP,
 • sociální či odvětvové normy,
 • finanční podpora.

Cílem této činnosti je reagovat na uvedená zjištění, a to přezkoumáním druhů dostupné podpory a prozkoumáním inovativních strategií pro podporu dodržování předpisů. I když je pozornost zaměřena zejména na mikropodniky a malé podniky, při vytváření prostředí, které dodržování předpisů podporuje, se bere v úvahu i důležitá role, kterou hrají větší společnosti.

Fáze výzkumného programu

Na základě úvodního souhrnného přezkumu dodržování předpisů v oblasti BOZP byly pro další hloubkové studie vybrány dvě hlavní oblasti:

 • První se týká tržních přístupů k podpoře BOZP a zkoumá politiky a strategie, které ovlivňují vztahy v dodavatelských řetězcích, za účelem zlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP, a to se zvláštním zaměřením na zemědělsko-potravinářské odvětví a stavebnictví.
 • Druhá se zaměřuje na vlivy státu, což představuje regulační a donucovací přístupy k zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP za účelem identifikace inovativních přístupů inspektorátů a služeb týkajících se prevence na podporu BOZP.

Vliv pandemie COVID-19 na dodržování předpisů v oblasti BOZP

Ze souhrnného přezkumu rovněž vyplynula potřeba přezkoumat, jak problémy způsobené pandemií COVID-19 ovlivňují dodržování předpisů v oblasti BOZP. To je nejzřetelnější v zemědělsko-potravinářském odvětví a stavebnictví, neboť pracovníci v těchto odvětvích patří k nejvíce postiženým pandemií a narušením dodavatelských řetězců. Cílem výzkumu je informovat o vývoji politik, které zlepšují pracovní podmínky tím, že podnikům pomáhají dodržovat předpisy v oblasti BOZP.