You are here

Archivováno
Tyto informace již aktivně neudržujeme, nebuďte proto překvapeni, když narazíte na nefunkční odkazy nebo na informace, které již nejsou aktuální.
Publikace
20/06/2012

On-line interaktivní posuzování rizik (OiRA)

On-line interaktivní posuzování rizik (OiRA)

Zkušenosti ukazují, že správné posouzení rizik je klíčem ke zdravým pracovištím. Posuzování rizik však může být dosti náročné, zvláště pro mikropodniky a malé podniky, kterým mohou pro jeho efektivní provádění scházet zdroje nebo know-how v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pro usnadnění tohoto procesu agentura EU-OSHA vyvinula komplexní, ale snadno použitelnou a bezplatnou internetovou aplikaci pod názvem OiRA – nástroj pro on-line interaktivní posuzování rizik.

Downloadin:CS | EL | EN | SK | SL