Prvn í zjištěn í z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikaj íc ích rizik (ESENER-2)
09/02/2015 Typ: Zprávy 8 strany

Prvn í zjištěn í z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikaj íc ích rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER

V rámci druhého kola celoevropského průzkumu podniků vedeného agenturou EU-OSHA, ESENER-2, byly shromážděny odpovědi od téměř 50 000 podniků na téma řízení BOZP a rizik na pracovišti. Zvláštní pozornost byla věnována psychosociálním rizikům, účasti zaměstnanců a motivačním faktorům a překážkám v rámci přijímání opatření. Cílem průzkumu je poskytnout údaje srovnatelné na národní úrovni a usnadnit tak tvorbu politik, jakož i pomoci pracovištím s účinnějším řešením rizik. Tato úvodní analýza představuje výběr z výsledků průzkumu.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu