Předcházející kampaně Zdravé pracoviště

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampaně Zdravé pracoviště se pořádají od roku 2000, původně pod názvem „Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

V roce 2007 se doba trvání jednotlivých kampaní prodloužila z jednoho roku na dva v reakci na rostoucí potřebu zvyšování povědomí o otázkách BOZP poskytováním dostupných údajů, informací a nástrojů po delší dobu.

Význam kampaní je stále větší díky:

  • širší a silnější síti zainteresovaných subjektů a partnerů kampaně a mediálních partnerů zapojených do kampaně,
  • většímu počtu připravovaných materiálů kampaně, které jsou distribuovány nebo jsou k dispozici na internetu,
  • širšímu pokrytí v médiích, oslovení rozmanitějšího a mezinárodního publika,
  • přípravě většího množství zdrojů a nových iniciativ.

Za úspěch kampaní Zdravé pracoviště, jejich schopnost proniknout do organizací na různých úrovních a pozitivní kaskádový efekt od tvůrců politik po jednotlivé provozy vděčíme zejména odhodlání a úsilí rozsáhlé sítě partnerů, která zahrnuje všechny profese z řady odvětví. Tato síť je ústředním bodem v propagaci BOZP v různých odvětvích v Evropě.

Více informací o předcházejících kampaních

2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku propagovala důležitost udržitelné práce, tj. bezpečných a zdravých pracovních podmínek od začátku do konce pracovního života. Evropská pracovní síla stárne a věk odchodu do důchodu se zvyšuje, je tedy stále důležitější, aby pracovní podmínky byly bezpečné, zdravé a spravedlivé, jelikož to lidem umožní pracovat déle a odcházet do důchodu v dobrém zdraví. Kampaň se zaměřila na způsoby řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly a podpořila výměnu informací a osvědčených postupů. Demografické změny se dotýkají většiny pracovníků v Evropě. Zavedením opatření k zajištění udržitelné práce však mohou podniky a organizace minimalizovat negativní dopady a zvýšit produktivitu a zajistit tak bezpečnější a zdravější práci pro všechny.
Archivované internetové stránky naleznete zde.

2014–2015: Zdravé pracovište zvládne i stres

healthy workplaces campaign 2014

Stres je v Evropě druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací. Má se za to, že spolu s dalšími psychosociálními riziky je příčinou více než poloviny (50–60 %) všech zameškaných pracovních dnů. Špatné psychosociální pracovní prostředí může mít na zdraví zaměstnanců významný negativní vliv.

Psychosociální rizika se vyskytují na každém pracovišti, lze je však úspěšně hodnotit a řídit i s omezenými zdroji. Tato kampaň poskytuje podporu a pokyny zaměstnancům a zaměstnavatelům při řízení stresu při práci a psychosociálních rizik a prosazuje používání praktických, uživatelsky přívětivých nástrojů sloužících tomuto účelu.

2012–2013: Partnerství při prevenci rizik

kampaň Zdravé pracoviště 2012

Kampaň agentury v letech 2012–2013 se zaměřuje na prevenci rizik. Zjednodušeně řečeno, při prevenci jde o řízení rizik souvisejících s prací, přičemž konečným cílem je snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Konečnou odpovědnost za řízení rizik na pracovišti nesou zaměstnavatelé a nejvyšší vedení, bez aktivní účasti zaměstnanců je však jejich úsilí odsouzeno k neúspěchu.

Z těchto důvodů klade tato kampaň zvláštní důraz na význam vedoucí úlohy nejvyššího vedení firmy a vlastníků, kteří pracují za současné aktivní účasti zaměstnanců.

2010–2011: Bezpečnost práce při údržbě


Údržba je velice běžná činnost: týká se každého pracoviště, každého průmyslového odvětví a zájem na ní mají všechny osoby na všech úrovních (nikoli jen pracovníci, kteří mají „údržbu“ v popisu práce.

Tato kampaň zdůraznila význam bezpečnosti práce při údržbě jako základ správných postupů v oblasti BOZP.

A jakkoli se konkrétní podrobnosti mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími liší (například podle konkrétních druhů použitých strojních zařízení), kampaň určila zásady společné správné údržby na všech jednotlivých pracovištích v Evropě.

Cíle kampaně

  • zvyšovat povědomí o důležitosti údržby pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, o rizicích souvisejících s údržbou a o potřebě bezpečného provádění údržby,
  • zvyšovat povědomí o zákonných a dalších povinnostech zaměstnavatelů v oblasti provádění bezpečné údržby a o obchodních důvodech k takové údržbě,
  • prosazovat jednoduchý a strukturovaný přístup k řízení BOZP v oblasti údržby na základě vhodného hodnocení rizik („pět základních pravidel“).

Hlavním cílem je samozřejmě přispět ke snížení počtu osob, které se stávají obětí zranění nebo poškození zdraví v důsledku nevyhovující nebo neprováděné údržby.

Více informací:

2008 - 2009: Hodnocení rizik


Hodnocení rizik je základem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Obecným cílem této kampaně bylo prosazovat při hodnocení rizik přístup integrovaného řízení, který organizacím pomáhá provádět hodnocení rizik systematicky a jednat podle jeho výsledků.

Kampaň se snažila zvyšovat povědomí o právních povinnostech zaměstnavatelů provádět hodnocení rizik, ale také proces hodnocení rizik demystifikovat. Hodnocení rizik není nutně komplikovaným a byrokratickým úkolem nebo úkolem pouze pro odborníky. Kampaň prosazovala jednoduchý, postupný přístup a také přístup, v rámci kterého jsou konzultovány a zapojovány pracovní síly.

Náš on-line nástroj pro interaktivní hodnocení rizik (OiRA) je odkazem této kampaně a lze jej považovat za řešení 21. století ve věci náročného úkolu propagování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Projekt OiRA má potenciál pomoci mnoha tisícům malých podniků v celé EU provádět hodnocení rizik jednoduše a z hlediska nákladů efektivně.

Více informací:

2007 - 2008: Iniciativa za zdravé pracoviště


Cílem Iniciativy za zdravé pracoviště bylo zajistit zaměstnavatelům a zaměstnancům v malých a středních podnicích snadný přístup k informacím o tom, jak učinit jejich pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Iniciativa se uskutečnila ve dvanácti členských státech EU (v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a ve Slovinsku) a také v Turecku a Chorvatsku.

Kampaň se zaměřila na malé a střední podniky se sdělením: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu!“

Více informací: OSHwiki

2007: Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy)


Muskuloskeletální poruchy, které postihují svaly, klouby, šlachy, vazy a nervy, jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech EU.

Tato kampaň se snažila prosazovat přístup k tomuto problému využívající integrovaného řízení a zdůrazňovala myšlenku, že zaměstnavatelé, zaměstnanci a vláda by měli při řešení problému muskuloskeletálních poruch spolupracovat.

Vyzdvihovala koncepci „řízení zátěže“: brát v úvahu například nejen samotné přenášené břemeno, ale i veškerou zátěž, kterou pro tělo představují faktory prostředí a rychlost, jakou je daný úkol prováděn.

Rovněž zdůraznila, jak je pro osoby, které trpí nebo trpěly muskuloskeletálními poruchami, důležité udržení v pracovním poměru, rehabilitace a návrat do práce.

Více informací: Muskuloskeletální poruchy

2006: BOZ(P) na start! – Mladí pracovníci


Posláním této kampaně bylo zajistit, aby mladí lidé vykročili do svého pracovního života bezpečným a zdravým způsobem.

Mladí lidé jsou obzvláště zranitelní v pracovním prostředí, kde jim často není zajištěna dostatečná bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Mnoha úrazům a zdravotním obtížím, které postihují mladé lidi, však lze předcházet. Mladí lidé jsou vnímaví vůči informacím v oblasti BOZP a budou se aktivně chránit, jestliže budou znát možná rizika.

Tato kampaň zahrnovala prosazování povědomí o rizicích mezi mladými lidmi a zaměstnavateli na pracovišti a také na různých stupních škol: snažila se oslovit mladé lidi v raném věku a vštípit jim kulturu prevence rizik.

Více informací: Mladí pracovníci

2005: Hluku stop!


Desítky milionů zaměstnanců v Evropě jsou vystaveny potenciálně nebezpečným hladinám hluku po nejméně čtvrtinu své pracovní doby a ohroženi jsou nejen pracovníci v oborech, jako je stavebnictví nebo zpracovatelský průmysl.

Hluk může představovat problém i v řadě jiných pracovních prostředí, od továren po zemědělské podniky, od call center po koncertní sály.

Tato kampaň se soustředila na problém zvládání hluku při práci pod heslem „Hluk při práci – může vás připravit o víc než jen sluch“.

Více informací: OSHwiki

2004: Stavíme na bezpečnosti


Stavebnictví je jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě.

Bohužel má toto odvětví jedny z nejhorších výsledků v oblasti BOZP, což je problém, který každoročně stojí podniky a daňové poplatníky miliardy eur, vedle obrovského lidského utrpení, které působí.

Tato kampaň měla pomoci všem zúčastněným stranám v odvětví budovat bezpečnější, zdravější a produktivnější pracovní prostředí.

Více informací: OSHwiki

2003: Nebezpečné látky – opatrně!


Po celé Evropě jsou miliony zaměstnanců vystaveny na svých pracovištích nebezpečným látkám, a pokud nejsou s nimi související rizika kontrolována, může dojít k poškození zdraví lidí mnoha různými způsoby.

Evropské právní předpisy stanoví povinnosti zaměstnavatelů tato rizika řídit a je k dispozici obrovské množství pokynů pro zaměstnavatele i pracovníky, je však zapotřebí podle nich jednat, mají-li chránit zdraví pracovníků.

Klíčovým cílem této kampaně bylo zvýšit povědomí o rizicích a podnítit kroky k omezování zdravotních rizik při používání nebezpečných látek.

Více informací: Nebezpečné látky

2002: Pracujme bez stresu


Stres je každoročně důvodem milionů ztracených pracovních dnů.

Příliš mnoho obětí trpí potichu a příliš mnoho podniků si neuvědomuje rozsah, v němž stres poškozuje jejich výkonnost.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci a řízení stresu na pracovišti.

Více informací: Stres

2001: Úspěch znamená žádný úraz


Každý rok jsou v celé Evropské unii tisíce lidí usmrceny při úrazech na pracovišti a miliony úrazů mají za následek pracovní neschopnost delší než tři dny.

Tento problém je zvlášť palčivý v malých a středních podnicích.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci pracovních úrazů.

Více informací: Témata

2000: Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám


Muskuloskeletální poruchy patří k nejčastějším onemocněním souvisejícím s prací, postihují miliony evropských pracovníků ve všech odvětvích a zaměstnavatele stojí miliardy eur.

Ve většině případů je možné takovým problémům předcházet nebo je zmírňovat dodržováním stávajících právních předpisů z oblasti BOZP a pokynů týkajících se správné praxe.

První z kampaní agentury EU-OSHA se zaměřila na efektivní řízení rizik muskuloskeletálních poruch.

Více informací: Muskuloskeletální poruchy

Více informací: Témata

Evropské kampaně SLIC

Evropské kampaně SLIC, které organizuje výbor SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce):