You are here

Ochrana osobních údajů (Formuláře upozornění)

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

 

Účel zpracování

Údaje požadované v tomto formuláři jsou shromažďovány za účelem zasílání měsíčního zpravodaje agentury EU-OSHA a příležitostně i za účelem průzkumu s cílem získat zpětnou vazbu k práci agentury, pokud jde o roční plán řízení a víceletý strategický program. Poskytnuté e-mailové adresy jsou uchovávány v naší automatické aplikaci pro správu rozesílání e-mailů Listserv, hostovanou na serverech nacházejících se na území EU.

 

Druh zpracovávaných údajů

E-mailová adresa

 

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jeho následné změny.

 

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

 

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

  • řádně jmenovanému personálu agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli hostujícímu a spravujícímu server agentury EU-OSHA,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru, Útvaru interního auditu.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA neposkytne osobní údaje třetím stranám. Agentura EU-OSHA nezneužije osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

 

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich zrušení a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech podle článků 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Zasílání zpravodaje agentury EU-OSHA můžete kdykoliv zrušit pomocí formuláře na konci této stránky https://osha.europa.eu/cs/news/oshmail/, případně kliknutím na odkaz na konci kteréhokoliv zpravodaje EU-OSHA ve své e-mailové schránce.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „ochrana údajů“.

 

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Agentura údaje uchová po dobu potřebnou pro zasílání zpravodaje.

 

Žádost o informace

Se žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se uchazeči mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

 

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.europa.eu, jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.