Hlavní zprávy

Jak mohou mikropodniky a malé podniky začít provádět dlouhodobě udržitelné hodnocení rizik? Podívejme se na zkušenosti z Francie Nový výzkum popisuje výhody nástroje OiRA jako metody pro hodnocení rizik, kterou upřednostňují francouzské podniky. OiRA, což je zkratka pro on-line interaktivní hodnocení rizik, umožňuje členským státům EU vytvářet nástroje pro odvětvové hodnocení...

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o výkonnosti a širších dopadech čtyř decentralizovaných agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA, a to jak jednotlivě, tak z průřezového hlediska. Konzultace přispěje k hodnotící studii prováděné jménem Evropské komise, která v současnosti probíhá a týká se účinnosti, efektivnosti, relevantnosti...

Dne 8. března agentura EU-OSHA znovu potvrzuje svůj postoj ve prospěch práva žen a dívek žít a pracovat bez násilí, a to jak ve skutečném světě, tak on-line. Podporujeme výzvu orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen (UN Women) k boji proti násilí páchanému na ženách v digitálním prostředí. Zásadní význam má přijetí takového přístupu k inovacím a...

Zatímco pracující populace se obecně těší lepšímu zdraví než lidé mimo trh práce, pracoviště mohou také přispívat ke vzniku nebo zhoršení onemocnění. Více než čtyři z deseti evropských pracovníků uvádějí, že míra stresu souvisejícího s prací se v důsledku pandemie zvýšila. Tento stres spolu s dalšími psychosociálními rizikovými faktory, jako je nejistota zaměstnání, dlouhá...

Odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a jejich služby se museli v průběhu času změnit, aby zůstali relevantní. Nový diskusní dokument zkoumá roli služeb prevence při podporování dodržování norem v oblasti BOZP v Evropské unii. Identifikuje mezery ve znalostech a klíčové otázky pro odborné služby v oblasti BOZP, jakož i výzvy pro budoucí politiku a výzkum. Z...

Komunita OiRA (on-line nástrojů pro interaktivní hodnocení rizik) se rozrostla o další členský stát Maďarsko a nyní čítá osmnáct národních partnerů. Maďarské ministerstvo technologií a průmyslu zavedlo akční plán, který zahrnuje vývoj pěti nástrojů OiRA pro nová odvětví a přizpůsobení pěti již existujících nástrojů OiRA maďarským právním předpisům. Předpokládá se, že široké...

OSHwiki, naše kolaborativní encyklopedie informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), byla přepracována a je nyní uživatelsky přívětivější. Díky novému vzhledu, příjemnější uživatelské zkušenosti a vylepšení navigace je teď ještě snazší najít informace, které potřebujete: můžete ji procházet podle témat nebo vyhledávat podle klíčových slov. Naleznete v ní...

Světový den boje proti rakovině, který si každoročně připomínáme 4. února, je příležitostí k obeznámení se s touto problematikou a přijetí opatření, která přispějí k menšímu zatížení rakovinou v celosvětovém měřítku. Agentura EU-OSHA je vážně odhodlána připojit se k boji proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání. V této souvislosti...

Úkolem inspektorátů práce je prostřednictvím systému pokut a standardizovaných opatření prosazovat dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Součástí tohoto systému jsou inspekce na místě, kdy inspektoři práce kontrolují a vymáhají dodržování vnitrostátních předpisů a strategií týkajících se prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. V...

Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například aplikací, kamer a nositelných zařízení, může zvýšit bezpečnost pracovišť. Ať už je cíl proaktivní (prevence), nebo reaktivní (zmírňování dopadu), jejich úspěch často závisí na přesnosti informací, které shromažďují a analyzují. Stejně důležité je poskytnout zaměstnavatelům a...