Hlavní zprávy

Chcete-li se dozvědět, jak nedávné politické iniciativy ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků digitálních platforem, přečtěte si náš informační dokument . Tento dokument zkoumá řadu řešení, která zavedly země v Evropské unii i mimo ni, a iniciativy, jako je projekt Fairwork . V EU pracuje prostřednictvím digitálních platforem více než 28 milionů lidí, a...

Technologie, jako jsou roboti, kteří pomáhají při zvedání a přemisťování pacientů, a systémy založené na umělé inteligenci, usnadňují lékařům diagnostiku a mohou zmírnit fyzická a psychosociální rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pomáhají snížit tělesnou únavu a pracovní zátěž, jakož i omezit stres. Tyto technologie však mohou mít i některé...

V řadě publikací o tom, jak mohou dodavatelsko-odběratelské vztahy ve stavebnictví a zemědělsko-potravinářském průmyslu zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), se představují nové případové studie a doporučení pro tvůrce politik a odborníky z praxe. Zpráva a přehledy politik umožňují lépe pochopit, v čem jsou si obě odvětví podobná a v čem se liší. V hlavní zprávě...

Odborníci na bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP) v novém diskusním dokumentu poukazují na silné a slabé stránky služeb prevence v různých evropských zemích. Tento dokument poskytuje odborný pohled na současnou debatu o úloze interních a externích služeb prevence při zajišťování souladu s předpisy v oblasti BOZP. Navrhuje také možnosti jejich zlepšení, včetně větší...

Celkově vyjádřily zúčastněné strany s prací agentury EU-OSHA značnou spokojenost – 87 % z nich uvedlo, že jsou spokojené nebo velmi spokojené. Kladné hodnocení agentury se vztahuje i na její přispění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): zvýšení povědomí o rizicích v oblasti BOZP, lepší informovanost o řešeních rizik v oblasti BOZP a zlepšení BOZP na...

Využívání pokročilé robotiky a umělé inteligence k automatizaci úkolů je na pracovištích v EU stále častější. Umožňuje pracovníkům delegovat monotónní a rizikové činnosti v zájmu zvýšení bezpečnosti a rozvoje dovedností. Zároveň však přináší problémy a výzvy, jako je přílišná závislost, ztráta samostatnosti a nutnost řádného proškolení. Automatizace úkolů je novou prioritní...

V rámci Evropského týdne proti rakovině , který proběhne ve dnech 25. až 31. května, zveřejňuje agentura EU-OSHA doplňkové výzkumné materiály, jež jsou příspěvkem k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání. V návaznosti na první zjištění průzkumu expozice pracovníků zaměřeného na rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání...

Rychle se měnící svět práce přináší mnoho výzev, pokud jde o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zlepšení BOZP je dlouhodobým cílem na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států. Agentura EU-OSHA provedla analýzu stavu vnitrostátních strategií a opatření přijatých na podporu dodržování předpisů v oblasti BOZP v pěti různých zemích a...

Celounijní průzkum ESENER (Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik), který provádí agentura EU-OSHA, zkoumá, jak jsou na evropských pracovištích řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Průzkumu ESENER se zúčastní tisíce podniků a organizací z celé Evropy. Zaměří se na psychosociální rizika, digitalizaci a hnací síly a překážky...

Vývoj směrem k udržitelnosti – například podpora oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost – může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Chceme-li zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky během ekologické transformace Evropy do roku 2040, je nezbytné vhodně začlenit hlediska BOZP do iniciativ v oblasti udržitelnosti ve...