Hlavní zprávy
06/05/2020

Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč se stále vyskytují v tak velké míře a co můžeme udělat, abychom ochránili pracovníky a podniky?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Nejnovější výzkum agentury EU-OSHA se zabývá otázkou, proč jsou muskuloskeletální poruchy navzdory intenzivnímu legislativnímu úsilí v oblasti prevence i nadále velkým problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích.

V našem novém přezkumu literatury zkoumáme nová a vznikající rizika a trendy spojené s muskuloskeletálními poruchami v souvislosti s prací, nedostatky současných strategií prevence a možnosti zlepšení přístupů k prevenci. Jedná se o součást širšího projektu, v rámci něhož se analyzují stávající politiky, programy a nástroje prevence muskuloskeletálních poruch. Z doplňujících případových studií ze šesti evropských zemí vyplývá, že základem účinné prevence jsou holistické přístupy k řízení rizik na pracovišti založené na důkazech.

Tato práce je součástí víceleté výzkumné činnosti, která si klade za cíl podporovat prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací prostřednictvím poskytování spolehlivých informací a pokynů tvůrcům politik, vnitrostátním orgánům, zaměstnavatelům a odvětvovým organizacím. Výsledky budou využity také v naší kampani na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Přečtěte si úplné znění přezkumu literatury, podívejte se na shrnutí a prozkoumejte případové studie ze 6 zemí a 25 příkladů politik