You are here

Hlavní zprávy
29/06/2017

Dosahování pracovních podmínek vstřícných vůči starším osobám v Evropě: pohled agentur EU na celoživotní cyklus práce a stárnutí

V EU dochází ke stárnutí populace a pracovní síly. To má dopady na zaměstnanost, pracovní podmínky, životní úroveň a sociální zabezpečení. Jak se těmto výzvám postavit? Nová zpráva koordinovaná agenturou EU-OSHA ukazuje, jak mohou informace získané od čtyř agentur podpořit tvorbu politik, které se jednak vzájemně doplňují, ale nabízejí rovněž dodatečnou přidanou hodnotou. Zpráva vychází z odborných znalostí jednotlivých agentur v jejich oboru a zabývá se různými otázkami souvisejícími se stárnoucí pracovní silou, přičemž bere v úvahu jejich inovativní řešení.

  • Agentura EU-OSHA přináší příklady politik zohledňujících integrovaný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u stárnoucí pracovní síly.
  • Nadace Eurofound zkoumá pracovní podmínky pracovníků všech věkových kategorií, s nimi související výslednou udržitelnost práce a rovněž způsoby, jakými mohou správně navržené politiky přispět k prodloužení pracovního života.
  • Středisko Cedefop se snaží prozkoumat, jak by bylo možné využít odborné vzdělávání a přípravu k podpoře aktivního stárnutí při práci.
  • Institut EIGE začleňuje do problematiky stárnoucí pracovní síly hledisko rovnosti žen a mužů a zabývá se odlišnými obtížemi, kterým čelí muži a ženy.

Zpráva nastiňuje rovněž pohled na dopad dlouhodobých demografických trendů na zaměstnanost a zkoumá zapojení pracovníků do celoživotního učení. V neposlední řadě přináší výzvu k přijímání řešení podporujících aktivní stárnutí, jež mají zaručit, že starší pracovníci zůstanou aktivní, kvalifikovaní a zaměstnaní.

Přečtěte si celou společnou zprávu agentur

Více informací o projektu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“

Seznamte se s kampaní agentury EU-OSHA „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“