Hlavní zprávy

Back to highlights

Nový legislativní návrh na ochranu evropských pracovníků před azbestem

Image

© European Parliament EMPL Committee

Dne 28. září 2022 přijala Evropská komise sdělení a předložila legislativní návrh týkající se ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, kterým se mění směrnice o expozici azbestu při práci (směrnice 2009/148/ES). Cílem je změnit stávající závaznou limitní hodnotu expozice azbestu na pracovišti s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým poznatkům a technickému vývoji.

Azbest je vysoce nebezpečný činitel způsobující nádorová onemocnění a ačkoliv byl v roce 2005 v EU zakázán, i nadále představuje značnou hrozbu pro veřejné zdraví a pracovníky, a to zejména v odvětví stavebnictví, údržby a zpracování odpadů. Máme-li se s tímto neblahým dědictvím vypořádat, je nutný integrovaný přístup napříč několika oblastmi politik, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Komise a agentura EU-OSHA vyzývají své sítě a zúčastněné strany, aby se zapojily do iniciativ zaměřených na dosažení budoucnosti bez azbestu a na bezpečnost pracovníků, kteří jsou potenciálně vystaveni azbestu, a ochranu jejich zdraví při práci. 

Přečtěte si tiskovou zprávu Evropské komise a seznamte se se zdroji informací.

Praktické nástroje a pokyny agentury EU-OSHA týkající se nebezpečných látek obsahují více než 70 zdrojů informací souvisejících s azbestem a BOZP.

Článek na OSHwiki objasňuje historii azbestu a jeho účinky na zdraví.