You are here

Hlavní zprávy

22/03/2018

Agentura EU-OSHA chce získat zpětnou vazbu ke svým činnostem a dosaženým výsledkům, aby mohla do budoucna zvýšit význam své práce. S tímto průzkumem nám můžete pomoci tím, že vyplníte krátký dotazník, který vám zabere maximálně 15 minut.

Tento průzkum pro agenturu EU-OSHA provádí konsorcium ICF a GfK. Dotazník lze vyplnit v angličtině, francouzštině, italštině, němčině či španělštině.

14/03/2018

Podle nedávných odhadů zodpovídají v Evropě nemoci související s prací každý rok za přibližně 200 000 úmrtí. Nemoci a úrazy související s prací stojí Evropskou unii každoročně 476 miliard EUR, které by bylo možné ušetřit zavedením správných strategií, zásad a postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zvyšování informovanosti o těchto nemocech, včetně nádorových onemocnění souvisejících s prací, je pro agenturu EU-OSHA prioritou.

12/03/2018

Nová zpráva analyzující zjištění druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) zkoumá evropskou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) z širšího hlediska. Zpráva upozorňuje na skutečnost, že přestože tradiční rizika týkající se bezpečnosti práce jsou v Evropě povětšinou dobře zvládána, zdravotní a psychosociální rizika tak dobře řízena nejsou. Za účelem komplexnějšího řízení zdravotních a psychosociálních rizik v rámci správné praxe v oblasti BOZP je třeba rozšířit současné postupy.

08/03/2018

U příležitosti Mezinárodního dne žen, který připadá na 8. března, agentura EU-OSHA upozorňuje na rizika a jejich dopady na ženy, co se týče řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zvláštním zaměřením na pracovnice ve vyšším věku.

Rozdíly mezi muži a ženami na pracovišti mohou u žen v důsledku nedostatku kariérních vyhlídek vést k nižší spokojenosti s pracovními podmínkami na pracovišti. Ženy obecně, a zvláště ženy ve vyšším věku, rovněž ve srovnání s mužskými kolegy čelí v průběhu pracovního života odlišným rizikům. 

06/03/2018

Zahájení kampaně na období 2018–2019 – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou – se rychle blíží. Na setkání týkajícím se partnerství v rámci kampaně agentury EU-OSHA se dne 20. března v Bruselu sejdou zástupci evropských a mezinárodních organizací, jakož i společností a mediálních partnerů, kteří by se chtěli stát partnery kampaně nebo své partnerství obnovit.

Tato událost je pro ně ideální příležitostí k navazování kontaktů a sdílení nápadů, jak budou v rámci svých činností aktivně podporovat cíle kampaně.

13/02/2018

Nebezpečné látky jsou z hlediska BOZP stále velkým problémem dotýkajícím se milionů pracovníků v celé Evropě. Rozsah expozice těmto látkám a související rizika jsou často podceňovány či ignorovány.

Nadcházející kampaň agentury EU-OSHA s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou se zaměří na obecně rozšířené mylné představy, bude zvyšovat povědomí o rizicích a šířit správnou praxi a zdroje pro efektivní řízení nebezpečných látek na pracovišti.

02/02/2018

Využijte hashtagu Světového dne boje proti rakovině #WorldCancerDay a připojte se k našemu úsilí o zvýšení povědomí o rakovině — nejčastější příčině úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU – a o důležitosti prevence tohoto onemocnění.

Agentura EU-OSHA nedávno uspořádala seminář s tematikou rehabilitace a návratu do práce po nádorovém onemocnění. Pro úspěšný návrat osob, které prodělaly nádorové onemocnění, do zaměstnání, jsou klíčové kvalitní politiky v této oblasti.

25/01/2018

Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v mikropodnicích a malých podnicích je hlavním bodem programu jednání předních odborníků a tvůrců politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na semináři pořádaném agenturou EU-OSHA.

Komisařka Marianne Thyssenová jednala s řídící radou agentury EU-OSHA a dalšími příslušnými zainteresovanými subjekty o nejnovějších zjištěních projektu týkajícího se mikropodniků a malých podniků, která jsou nyní k dispozici ve dvou souhrnných zprávách.

Pages