You are here

Hlavní zprávy

12/07/2018

Agentura EU-OSHA se nyní stala oficiálním partnerem celosvětové kampaně Vision Zero, a přispívá tak k šíření poselství, že každému úrazu, nemoci a újmě v zaměstnání lze předcházet, pokud jsou včas zavedena odpovídající opatření. Přístup kampaně Vision Zero k prevenci v sobě spojuje tři rozměry – bezpečnost, ochranu zdraví a dobré životní podmínky – na všech úrovních pracovního života. Díky své přizpůsobitelnosti je kampaň Vision Zero přínosná pro kterékoli pracoviště či podnik a libovolné odvětví ve všech regionech světa.

02/07/2018

Rakouské „Zelené předsednictví“ bude podporovat udržitelnost a na úrovni EU se zaměří na tři oblasti: bezpečnost a migrace, zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace a stabilita v sousedních zemích. Je v plánu, že v průběhu tohoto předsednictví budou rovněž dokončena jednání o změně směrnice o karcinogenech.

Více informací

26/06/2018

Agentura EU-OSHA je potěšena, že se k její kampani na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ opět připojil tak vysoký počet oficiálních partnerů kampaně i mediálních partnerů.

Jejich odhodlání podporovat proaktivní řízení nebezpečných látek na evropských pracovištích bude pro úspěch kampaně velmi důležité, neboť přinese velké množství příležitostí k navazování kontaktů a sdílení osvědčených postupů na pracovišti.

Zobrazit oficiální partnery kampaně

22/06/2018

Nová zpráva se podrobně zabývá zjištěními analýzy nejnovějšího průzkumu ESENER-2 provedeného agenturou EU-OSHA, přičemž se zaměřuje konkrétně na psychosociální rizika. Ze zprávy vyplývá, že pro ochranu evropských pracovníků před těmito riziky je klíčová angažovanost vedení a zapojení zaměstnanců.

Důležitou roli však hraje i vnitrostátní kontext. Silné hospodářství, smysluplné vnitrostátní iniciativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příznivé kulturní faktory, to vše přispívá k vyšší úrovni řízení psychosociálních rizik.

19/06/2018

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může být pro mikropodniky a malé podniky velkým problémem.

Které politiky, programy a nástroje jsou nejúčinnější pro zlepšení BOZP v mikropodnicích a malých podnicích? A jak můžeme podnikům pomoci s úspěšným zaváděním opatření v oblasti BOZP v praxi?

07/06/2018

Dvě nové publikace agentury EU-OSHA se zabývají riziky v oblasti BOZP, která vznikají na evropských pracovištích v důsledku rychlého růstu elektronického maloobchodu a rozšiřujícího se užívání léků zvyšujících výkonnost.

Elektronický maloobchod se rychle mění a panuje v něm silná konkurence, což představuje tlak na vysokou efektivitu a nízké náklady. Předpokládá se, že toto odvětví se bude dále rozvíjet. Publikace se zaměřuje na dopady na spokojenost pracovníků a zdůrazňuje nutnost proaktivního řízení.

25/05/2018

Jakým obtížím čelí ti, kteří prodělali nádorové onemocnění, při svém návratu do práce? S jakými problémy se mohou setkat jejich zaměstnavatelé? Výzkum agentury EU-OSHA se snaží odpovědět na tyto otázky a určit, co je třeba učinit pro úspěšný návrat do práce.

Tato zjištění budou zveřejněna během každoročního Evropského týdne proti rakovině (25.–31. května 2018) ve formě zprávy, souhrnu a prezentací.

Pages