Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku. Jedná se o největší světovou síť na podporu malých a středních podniků (MSP) s mezinárodními cíli.

Tato síť působí po celém světě. Sdružuje odborníky z členských organizací, které jsou známé vynikajícími výsledky při podpoře podnikání.

Projekt komunikačních partnerství si klade za cíl zvyšovat povědomí o důležitosti BOZP v MSP a zajistit, aby měly snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na vnitrostátní i regionální úrovni. Projekt mimo jiné zahrnuje pořádání vnitrostátních schůzek partnerství, poskytování osvětových balíčků a další činnosti, např. udělování cen sítě EEN v oblasti BOZP.

Členové sítě EEN patří mezi hlavní partnery agentury EU-OSHA, kteří jí pomáhají dosahovat jejích cílů, a to spolu s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonnou agenturou Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA) a národními kontaktními místy agentury EU-OSHA.

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky:

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) je útvar Evropské komise, který odpovídá za dokončení vnitřního trhu zboží a služeb, poskytování pomoci v rámci přeměny EU v inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění; podporu podnikání a růstu snižováním administrativní zátěže malých podniků; usnadňování přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům a podporování přístupu podniků EU na globální trhy a vytváření politiky pro ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví, koordinaci postoje a jednání EU v záležitostech mezinárodního systému práv duševního vlastnictví a poskytování poradenství inovátorům ohledně toho, jak tato práva účinně využívat.

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA):

 

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA) byla zřízena dne 1. dubna 2021 s cílem podporovat inovace na jednotném trhu, vytvářet silné synergie na podporu oživení evropského hospodářství a seskupit všechny činnosti Evropské rady pro inovace (ERI) a programů týkajících se MSP do jedné agentury.

Agentura odpovídá za rozvoj a realizaci úkolů Evropské rady pro inovace a spravuje programy týkající se podpory MSP, inovačních ekosystémů, jednotného trhu, spotřebitelské politiky a meziregionálních inovačních investic. 

Ambasadoři sítě Enterprise Europe Network pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejich role

Cena sítě Enterprise Europe Network v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Od roku 2009 spolupracuje síť EEN s agenturou EU-OSHA na zvyšování povědomí o BOZP v malých a středních podnicích a mikropodnicích. Pro účely plnění tohoto úkolu jmenuje síť EEN ambasadory pro BOZP v jednotlivých zemích. Jejich role spočívá v koordinaci činností, propagaci BOZP mezi MSP na vnitrostátní úrovni a informování agentury EU-OSHA jednou ročně o jejich činnosti v oblasti BOZP.

V roce 2021 byl program ambasadorů rozšířen na šest zemí mimo EU (konkrétně na země, kterým je poskytována finanční pomoc v rámci nástroje předvstupní pomoci EU – Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Severní Makedonii, Srbsko a Turecko), v nichž byli jmenováni ambasadoři sítě EEN pro BOZP.

Úplný seznam ambasadorů sítě EEN pro BOZP

Úlohou pracovní skupiny pro komunikační partnerství, která působí v rámci projektu komunikačních partnerství a kterou tvoří tři národní kontaktní místa, tři ambasadoři sítě EEN pro BOZP a zástupci agentury EU-OSHA, GŘ GROW a výkonné agentury EISMEA, je zejména poskytovat strategické a odborné poradenství v souvislosti s prováděním a monitorováním strategie agentury EU-OSHA pro komunikační partnerství.

Cena sítě Enterprise Europe Network v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cílem ceny sítě EEN v oblasti BOZP je v rámci kampaně agentury s názvem „Zdravé pracoviště“ zvyšovat povědomí o BOZP a propagovat BOZP mezi MSP. Členové sítě EEN z 27 členských států EU, jakož i Islandu, Lichtenštejnska a Norska a zemí využívajících nástroj předvstupní pomoci se vyzývají, aby za účelem uznání předložili veškeré své projekty, jejichž cílem je propagace lepší úrovně BOZP v MSP a které spadají do některé z těchto kategorií: činnosti a akce propagující BOZP, budování sítí a tištěné a on-line komunikační materiály a publikace.

2013 | 2014–2015 | 2016–2017 | 2018–2019 2020–2021