Kariéra

V agentuře EU-OSHA si naši zaměstnanci užívají podnětné a mezinárodní pracovní prostředí. Naše kanceláře se nacházejí v městě Bilbao, které pulzuje kulturou.

V agentuře EU-OSHA pracují lidé s nejrůznějším profesním zaměřením, ale všichni naši zaměstnanci – od projektových manažerů po pracovníky komunikace a administrátory – prokazují dovednosti, odhodlání a nadšení, díky kterým nám pomáhají udělat z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Zjistěte více o kariéře v Evropské unii na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

 

Who we employ

O práci v agentuře EU-OSHA se mohou ucházet občané z 27 členských států Evropské unie a dále Islandu, Lichtenštejnska a Norska (smluvní strany Dohody o EHP).

Agentura EU-OSHA je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Ať už jde o zaměstnance, či stážisty, vítáme všechny přihlášky bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, rasový, etnický či sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetkovou situaci, místo narození, zdravotní postižení, státní příslušnost, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

Reserve lists

Na rezervní seznam jsou zařazeni uchazeči, kteří úspěšně absolvovali výběrové řízení na konkrétní pozice (viz „Vacancies – Completed“ (Volná pracovní místa – ukončená výběrová řízení)).

Rezervní seznamy jsou platné po určitou dobu, přičemž jejich platnost může být prodloužena. Uchazečům uvedeným na rezervních seznamech může být v souladu s potřebami agentury nabídnuto pracovní místo.

Některé pozice může agentura EU-OSHA obsadit uchazeči z databáze úřadu EPSO.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vítáme přihlášky podané v reakci na nabídku konkrétního pracovního místa nebo stáže, nikoli však spontánní přihlášky.

Nepotvrzujeme tudíž obdržení spontánních přihlášek nebo žádostí o stáže, ani na ně neodpovídáme.

Data Protection and Legal Remedies

1. OCHRANA ÚDAJŮ

Agentura EU-OSHA respektuje soukromí uchazečů o zaměstnání a zpracovává jejich osobní údaje v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/1725. To se týká zejména důvěrné povahy a bezpečnosti těchto údajů. Osobní údaje, které agentura EU-OSHA požaduje od uchazečů v rámci výběrových řízení, budou zpracovány v souladu s prohlášením o ochraně údajů týkajícím se výběrových a náborových řízení.

Uchazečům je umožněn přístup ke všem jejich osobním údajům zpracovávaným v rámci výběrového řízení. Subjektům údajů by měl být zejména umožněn přístup k výsledkům jejich hodnocení ze všech fází výběrového řízení (předběžný výběr, pohovor a písemné testy), ledaže se použije výjimka blíže stanovená v článku 6 přílohy III služebního řádu.

Uplatní-li se tato výjimka, neměl by být přístup umožněn ani ke srovnávacím údajům týkajícím se jiných uchazečů (srovnávací výsledky), ani k individuálním stanoviskům členů výběrové komise.

2. PROSTŘEDKY PRÁVNÍ OCHRANY

Uchazeči, kteří nebyli připuštěni do výběrového řízení

Žádost o přezkum

Uchazeč, který se domnívá, že došlo k chybě v souvislosti s jeho nepřipuštěním k určitému výběrovému řízení (tj. uchazeč nesplňuje kritéria způsobilosti uvedená v oznámení o volném pracovním místě), může požádat o přezkoumání své přihlášky, a to tak, že do pěti kalendářních dnů (počínaje jedním měsícem po uzávěrce pro podávání přihlášek) zašle žádost o přezkum s uvedením čísla příslušného výběrového řízení adresovanou předsedovi výběrové komise, nejlépe e-mailem na adresu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Výběrová komise přihlášku znovu posoudí a své rozhodnutí oznámí uchazeči do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Stížnosti

Pokud výběrová komise potvrdí původní rozhodnutí nepřipustit uchazeče do výběrového řízení, může uchazeč podat stížnost podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu adresovanou výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nejlépe e-mailem na adresu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Stížnost musí být podána do tří měsíců od doručení oznámení o rozhodnutí uchazeči. Výkonný ředitel oznámí uchazeči odůvodněné rozhodnutí do čtyř měsíců ode dne podání stížnosti. Neobdrží-li stěžovatel do konce uvedené lhůty žádnou odpověď na stížnost, má se konkludentně za to, že rozhodnutí je zamítavé, proti čemuž lze podat odvolání podle článku 91 služebního řádu.

V případě zamítnutí stížnosti může uchazeč v souladu s článkem 270 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 91 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie podat žalobu na adresu:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Je též možné podat stížnost u evropského veřejného ochránce práv v souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování EU a v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994).

Tato stížnost se podává na adresu:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Upozorňujeme, že stížnosti podané evropskému veřejnému ochránci práv nemají odkladný účinek na lhůty stanovené v čl. 90 odst. 2 a článku 91 služebního řádu. Upozorňujeme také, že před podáním stížnosti veřejnému ochránci práv musí uchazeči podat stížnost agentuře EU-OSHA podle čl. 90 odst. 2 a obdržet zamítavou odpověď.

Uchazeči, kteří byli připuštěni do výběrového řízení, ale v určité pozdější fázi byli vyloučeni

Uchazeči, kteří byli připuštěni do výběrového řízení, ale byli vyloučeni v pozdější fázi, např. uchazeči, kteří nebyli pozváni na pohovory/testy, uchazeči, kteří ve fázi testu/pohovoru neuspěli, a konečně uchazeči nezařazení na rezervní seznam, nemohou požádat o přezkum rozhodnutí výběrové komise, kterým se vylučují z výběrového řízení, ale mohou využít postupy stanovené v čl. 90 odst. 2 a v článku 91 služebního řádu. Uchazeči mohou rovněž podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv, jak je vysvětleno výše.

V případě zamítnutí stížnosti může uchazeč v souladu s článkem 270 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 91 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie podat žalobu na adresu:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na personální oddělení na adrese recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.