Hodnotící zprávy agentury EU-OSHA

V zájmu zlepšení procesu rozhodování agentura EU-OSHA provádí hodnocení ex ante i ex post podle článku 29 finančního nařízení. Hodnocení se provádějí s cílem posoudit, zda práce agentury je pro uživatele užitečná, zda představuje přidanou hodnotu k práci jiných subjektů a obecně, zda byly splněny stanovené cíle.

Hodnocení se provádějí na základě víceletého hodnoticího programu, který je v souladu s víceletým programovým cyklem.

Každých pět let je zadáno vypracování obecného hodnocení agentury a její činnosti. Od roku 2019 toto obecné hodnocení provádí Komise.

Odkazy na obecné hodnotící zprávy agentury naleznete níže.

Celková hodnocení agentury EU-OSHA