You are here

Zprávy hodnotící činnost agentury EU-OSHA

Agentura EU-OSHA provádí hodnocení, aby zjistila, zda jsou její činnosti udržitelné a relevantní pro uživatele a zda byly splněny stanovené cíle.

Celkové hodnocení agentury a její činnosti provádí nezávislý dodavatel každých pět let. V rámci tohoto hodnocení jsou zdokumentovány výsledky, jichž agentura dosáhla.

Níže naleznete odkazy na hlavní hodnotící zprávy agentury (všechny jsou k dispozici pouze v angličtině).