You are here

Estonské předsednictví EU


EE-logo-2017Na výkonu předsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 členských států, přičemž se střídají vždy jednou za šest měsíců, každoročně k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. trojice předsednictví). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví vytyčí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Nová trojice předsednictví zahájí své funkční období dne 1. července 2017. Estonsko bude hostitelským státem předsednictví v prvním období, od 1. července do 31. prosince 2017, a poté se předsednictví ujmou Bulharsko a Rakousko. Tyto země budou spolupracovat na provádění svého 18měsíčního společného programu.

Mezi priority estonského předsednictví patří:

  • posilování otevřeného a inovativního evropského hospodářství cestou rozvoje podnikatelského prostředí, jež podporuje růst založený na znalostech a konkurenceschopnost,
  • udržení bezpečnosti a ochrany v Evropě,
  • dosažení větší digitalizace Evropy a podpora volného toku dat,
  • zajištění inkluzivní a udržitelné Evropy,
  • řešení výzev nepřetržitě se měnící povahy práce se zaměřením na práva pracovníků, rozvoj dovedností a přístup k zaměstnání pro všechny.

Navštivte internetové stránky estonského předsednictví

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“