Finské předsednictví EU


Na výkonu předsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 členských států, přičemž se střídají vždy jednou za šest měsíců, každoročně k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. trojice předsednictví). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví vytyčí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Finsko se 1. července 2019 jako druhá země stávajícího tria ujmulo předsednictví Rady EU. Ve spolupráci s Rumunskem a Chorvatskem usiluje o dosažení cílů stanovených v jejich společném programu.

Jednou z jeho priorit je dosáhnout konkurenceschopné EU podporující sociální začleňování. Evropa musí řešit výzvy související se stárnutím obyvatelstva a celosvětovou hospodářskou soutěží pomocí udržitelných opatření na zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Současně musí přijmout jednotný přístup za účelem dalšího rozvoje evropského pilíře sociálních práv, aby dosáhla viditelných výsledků pro občany.

EU také potřebuje na budoucnost orientovanou a široce koncipovanou strategii soustavného učení, která zohledňuje proměnu práce a digitalizaci. Dalším klíčovým opatřením pro maximalizaci dostupnosti kvalifikovaných pracovníků je zvýšení účasti žen na trhu práce. EU a členské státy by měly nadále usilovat o prosazování rovnosti žen a mužů v pracovním životě, sladění pracovního a rodinného života a stejného odměňování žen a mužů. Je třeba také podporovat delší pracovní život v Evropě prostřednictvím zlepšení v oblasti BOZP, politik týkajících se veřejného zdraví a možností práce na částečný úvazek.

Finské předsednictví vyjádřilo svou podporu plánu EU týkajícímu se karcinogenů, což je projekt spolufinancovaný agenturou EU-OSHA, který zvyšuje povědomí o rizicích expozice karcinogenům na pracovišti a podporuje výměnu správné praxe. V rámci finského předsednictví bude ve dnech 27.–28. listopadu uspořádána konference s názvem „Spolupráce na vymýcení nádorových onemocnění souvisejících s prací“.

Navštivte internetové stránky finského předsednictví EU

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“