Německé předsednictví EU

Na výkonu predsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 clenských státu, pricemž se strídají vždy jednou za šest mesícu, každorocne k 1. lednu a 1. cervenci. Funkce predsednictví s sebou nese znacnou odpovednost: hostitelský clenský stát behem svého funkcního období predsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánu EU. Predsednictví dále musí zajistit, aby clenské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v prípade nutnosti byly schopné dospet ke kompromisum a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program predsednictví se stanovuje na dobu 18 mesícu a sdílejí jej tri clenské státy (tzv. trojice predsednictví). Predsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce behem svého funkcního období dosáhnout, a s ostatními cleny trojice predsednictví vytycí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest mesícu.

Německo se 1. července 2020 ujme předsednictví Rady EU. Německo je první z nové trojice a bude úzce spolupracovat s Portugalskem a Slovinskem, které se vystřídají v předsednictví Rady v roce 2021.

K hlavním prioritám německého předsednictví patří samozřejmě pomoc Evropě při boji s koronavirovou pandemií a při ekonomickém zotavování z jejích důsledků. Trvalou součástí agendy však zůstávají také změna klimatu a digitální transformace.

K dalším tématům patří:

  • politiky v oblasti průmyslu a malých a středních podniků,
  • zvýšená ochrana nízkopříjmových a sezónních pracovníků,
  • podpora sociálně spravedlivého přechodu evropské ekonomiky, společnosti a pracovního trhu,
  • a pokračování v Plánu týkajícím se karcinogenů, akčním programu zaměřeném na zvyšování informovanosti a výměnu osvědčených postupů s cílem zabránit výskytu karcinogenních látek na pracovištích nebo ho omezit.

Vedle spolupráce se svými partnery v trojici německé předsednictví úzce spolupracuje s Evropskou komisí. Priority Komise jsou stanoveny v jejím upraveném pracovním programu pro rok 2020 a v jejím plánu obnovy po koronaviru.

Navštivte internetové stránky německého předsednictví EU

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“