You are here

Rakouské předsednictví EU


BG-logo-2017Na výkonu předsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 členských států, přičemž se střídají vždy jednou za šest měsíců, každoročně k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. trojice předsednictví). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví vytyčí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Rakousko předsedá Radě EU od 1. července 2018. Stávající trojice předsednictví (Estonsko, Bulharsko a Rakousko) bude pokračovat v provádění svého osmnáctiměsíčního programu.

Rakouské „Zelené předsednictví“ bude podporovat udržitelnost a zaměří se na tyto oblasti:

  • bezpečnost a migrace,
  • zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace,
  • stabilita v sousedních zemích.

V otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je cílem rakouského předsednictví dokončit jednání o změně směrnice o karcinogenech, protože rakovina je v EU stále hlavní příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem povolání.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se účastní konference „Snížení zátěže rakovinou z povolání v EU – společný problém se společnými řešeními“, která se koná ve dnech 24.–25. září. Jejím cílem je zvýšit povědomí o rizicích vyplývajících z expozice karcinogenům na pracovišti a o výměně osvědčených postupů v rámci kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ a „Plánu týkajícího se karcinogenů“.

Navštivte internetové stránky rakouského předsednictví

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“