Chorvatské předsednictví EU

Na výkonu predsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 clenských státu, pricemž se strídají vždy jednou za šest mesícu, každorocne k 1. lednu a 1. cervenci. Funkce predsednictví s sebou nese znacnou odpovednost: hostitelský clenský stát behem svého funkcního období predsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánu EU. Predsednictví dále musí zajistit, aby clenské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v prípade nutnosti byly schopné dospet ke kompromisum a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program predsednictví se stanovuje na dobu 18 mesícu a sdílejí jej tri clenské státy (tzv. trojice predsednictví). Predsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce behem svého funkcního období dosáhnout, a s ostatními cleny trojice predsednictví vytycí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest mesícu.

Chorvatsko se předsednictví Rady EU ujmulo 1. ledna 2020. V návaznosti na předsednictví Rumunska a Finska si klade za cíl dosáhnout cílů stanovených v osmnáctiměsíčním společném programu trojice předsednictví.

V souladu se sloganem „silná Evropa ve světě výzev“ patří mezi priority šestiměsíčního chorvatského předsednictví Evropa, která roste, Evropa, která spojuje, Evropa, která chrání, a Evropa, která má vliv.

Chorvatské předsednictví je v souladu s novou strategickou agendou Evropské rady na období 2019–2024 a politickými směry pro novou Evropskou komisi.

Předsednictví se zaměřuje na posílení agendy digitalizace a podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a malých a středních podniků. Dalšími cíli, které chce sledovat, jsou podpora rovnosti žen a mužů, posílení postavení žen ve společnosti a na trhu práce a vytváření lepších příležitostí pro mladé lidi.

Chorvatské předsednictví se zavázalo posílit evropský pilíř sociálních práv. Cílem pilíře je zajistit, aby všichni občané EU měli přístup k široké škále práv, mezi něž patří práva v oblasti zdravotní péče, spravedlivých pracovních podmínek a odměňování, celoživotního učení a dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Navštivte internetové stránky chorvatského předsednictví EU

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak pracuje“