You are here

Rumunské předsednictví EU


Na výkonu předsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 členských států, přičemž se střídají vždy jednou za šest měsíců, každoročně k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. trojice předsednictví). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví vytyčí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Dne 1. ledna 2019 zahajuje své funkční období nová trojice předsednictví. V prvním období od 1. ledna do 30. června Radě předsedá Rumunsko, přičemž poté se předsednictví ujme Finsko a po něm Chorvatsko. Tyto tři země budou spolupracovat na provádění svého společného programu pro nadcházejících 18 měsíců..

Prioritami rumunského předsednictví je zaměřit se na potřeby občanů EU a zabývat se širšími otázkami týkajícími se těchto oblastí:

  • inovace, udržitelný rozvoj, zaměstnanost a sociální práva,
  • bezpečná a chráněná Evropa,
  • posílení postavení Evropy na globální úrovni,
  • podpora společných evropských hodnot, včetně sociální spravedlnosti, demokracie, respektu a tolerance.

Tyto priority vycházejí z cílů Evropské komise, jakož i otázek, na které poukázala předcházející trojice předsednictví (Estonsko, Bulharsko a Rakousko). Každá země rovněž dostává příležitost zaměřit se na témata, která sama považuje za zvláště důležitá.

Navštivte internetové stránky rumunského předsednictví

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“