You are here

Finské předsednictví EU


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Finsko se 1. července 2019 jako druhá země stávajícího tria ujmulo předsednictví Rady EU. Ve spolupráci s Rumunskem a Chorvatskem usiluje o dosažení cílů stanovených v jejich společném programu.

Jednou z jeho priorit je dosáhnout konkurenceschopné EU podporující sociální začleňování. Evropa musí řešit výzvy související se stárnutím obyvatelstva a celosvětovou hospodářskou soutěží pomocí udržitelných opatření na zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Současně musí přijmout jednotný přístup za účelem dalšího rozvoje evropského pilíře sociálních práv, aby dosáhla viditelných výsledků pro občany.

EU také potřebuje na budoucnost orientovanou a široce koncipovanou strategii soustavného učení, která zohledňuje proměnu práce a digitalizaci. Dalším klíčovým opatřením pro maximalizaci dostupnosti kvalifikovaných pracovníků je zvýšení účasti žen na trhu práce. EU a členské státy by měly nadále usilovat o prosazování rovnosti žen a mužů v pracovním životě, sladění pracovního a rodinného života a stejného odměňování žen a mužů. Je třeba také podporovat delší pracovní život v Evropě prostřednictvím zlepšení v oblasti BOZP, politik týkajících se veřejného zdraví a možností práce na částečný úvazek.

Finské předsednictví vyjádřilo svou podporu plánu EU týkajícímu se karcinogenů, což je projekt spolufinancovaný agenturou EU-OSHA, který zvyšuje povědomí o rizicích expozice karcinogenům na pracovišti a podporuje výměnu správné praxe. V rámci finského předsednictví bude ve dnech 27.–28. listopadu uspořádána konference s názvem „Spolupráce na vymýcení nádorových onemocnění souvisejících s prací“.

Navštivte internetové stránky finského předsednictví EU

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’