You are here

Bulharské předsednictví EU


BG-logo-2017Na výkonu předsednictví Rady EU se podílejí vlády 28 členských států, přičemž se střídají vždy jednou za šest měsíců, každoročně k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. trojice předsednictví). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví vytyčí dlouhodobé cíle, kterých by nebylo reálné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Bulharsko převzalo předsednictví dne 1. ledna 2018. Současná trojice předsednictví (Estonsko, Bulharsko a Rakousko) bude nadále provádět svůj osmnáctiměsíční společný program.

Bulharské předsednictví se zaměří na:

  • konsensus, zvyšováním bezpečnosti občanů EU a efektivním řízením migrace,
  • konkurenceschopnost, zaměřením se na posilování jednotného trhu,
  • soudržnost, investováním do ekonomického růstu a pracovních míst v zájmu zajištění jednoty a solidarity.

Navštivte internetové stránky bulharského předsednictví

Podívejte se na video „Co je předsednictví Rady a jak funguje?“