Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti

Ředitel agentury EU-OSHA vypracovává za každý rozpočtový rok zprávu o činnosti agentury v předchozím roce. Tato zpráva je uspořádána podobně jako roční plán činnosti uvedený v programovém dokumentu a informuje o plnění klíčových cílů a činností, které byly v plánu stanoveny. Zkoumá také zdroje, které byly pro dosažení cílů agentury použity. 

Výroční zpráva o činnosti také funguje jako manažerská zpráva ředitele a pokrývá například provádění vnitřních standardů kontroly.

Řídící rada agentury EU-OSHA zprávu o činnosti analyzuje a hodnotí. Jedná se o důležitý krok v procesu hodnocení, jak agentura plní svůj rozpočet na daný rok (postup absolutoria).

Každá zpráva o činnosti obsahuje prohlášení o věrohodnosti, v němž ředitel prohlašuje:

  • že zpráva podává věrný a poctivý obraz skutečnosti;
  • že zavedené systémy poskytují nezbytné záruky legality a správnosti finančních transakcí;
  • že ve zprávě nebyly opomenuty žádné významné informace.

Výroční zpráva

Zakládající nařízení agentury EU-OSHA vyžaduje, aby řídící rada schválila obecnou výroční zprávu o činnostech agentury a zaslala ji nejpozději do 15. června Evropskému parlamentu, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Účetnímu dvoru, členským státům a Poradnímu výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jedná se o doplňující, avšak nezávislou zprávu k hodnocení rady vztahujícímu se k výroční zprávě o činnostech agentury, kterou požaduje finanční nařízení agentury a o níž se jedná v rámci zvláštního bodu pořadu jednání.

Přístup ke všem výročním zprávám.