Síť Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe NetworkSíť Enterprise Europe Network (EEN) je vlajková evropská iniciativa, jejímž cílem je poskytovat inovace a podporu podnikání malým a středním podnikům (MSP) v celé Evropské unii. Síť je součástí rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a je kontaktním místem pro poskytování informací o politikách a právních předpisech EU, možnostech financování, pomoci při hledání obchodních partnerů a při budování výzkumných a inovačních kapacit. Sdružuje přibližně 600 partnerských organizací v 53 zemích, které nabízejí širokou škálu služeb malým a středním podnikům.

Cílem projektu komunikačních partnerství je zvyšovat informovanost malých a středních podniků o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytovat jim snadný přístup k praktickým informacím a užitečným kontaktům na národní i regionální úrovni, například národní partnerská setkání, balíčky pro zvyšování informovanosti a další činnosti, jako je soutěž EEN pro BOZP.

Členové sítě EEN patří mezi hlavní partnery, kteří agentuře EU-OSHA pomáhají dosahovat jejích cílů, společně s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EASME) a národními kontaktními místy agentury EU-OSHA.

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) má za úkol podporovat rámec pro evropské podniky umožňující růst. Hraje klíčovou úlohu ve strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a je útvarem Evropské komise odpovědným například za zavedení vnitřního trhu výrobků a služeb, podporu podnikání a růstu a usnadňování přístupu malých a středních podniků k financování.

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) byla zřízena Evropskou komisí, aby jménem Komise řídila významné části různých programů EU, včetně Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE), programu Horizont 2020 a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF).

Jeho cílem je pomáhat vytvářet konkurenceschopnější evropské hospodářství, které účinněji využívá zdroje, na základě znalostí a inovací.

Ambasadoři sítě Enterprise Europe Network pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejich úloha

Soutěž sítě Enterprise Europe Network pro BOZPSíť EEN od roku 2009 spolupracuje s agenturou EU-OSHA na zvyšování informovanosti o BOZP v malých a středních podnicích a mikropodnicích. Pro plnění tohoto úkolu síť EEN nominuje ambasadory pro BOZP na úrovni jednotlivých zemí. Jejich úloha spočívá v koordinaci činností, podpoře BOZP v malých a středních podnicích na národní úrovni a podávání zpráv agentuře EU-OSHA o činnostech v oblasti BOZP jednou ročně.

Zobrazit úplný seznam ambasadorů sítě EEN pro BOZP

Úloha pracovní skupiny pro komunikační partnerství (CPWG), která se skládá ze tří národních kontaktních míst, tří ambasadorů sítě EEN pro BOZP a zástupců agentury EU-OSHA, GŘ GROW a EASME, v rámci projektu CPP je zejména poskytovat strategické a odborné poradenství o provádění a sledování strategie agentury EU-OSHA o komunikačních partnerstvích.

Soutěž sítě Enterprise Europe Network pro BOZP

Cílem soutěže EEN pro BOZP v rámci kampaně Zdravé pracoviště agentury je zvyšovat informovanost malých a středních podniků o BOZP a propagovat BOZP u těchto podniků. Členové sítě EEN z 27 členských států a Islandu, Lichtenštejnska a Norska jsou vyzváni, aby přihlásili své projekty, které usilují o podporu lepší bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích a spadají do jedné z těchto kategorií: činnosti a akce podporující BOZP, vytváření sítí a tisk a on-line komunikace a publikace.

Soutěž EEN pro BOZP se koná jednou za dva roky.

2013 | 2014/15 | 2016/17  2018/19