Je načase přijmout opatření: agentura EU-OSHA zahajuje kampaň k řešení nejčastějšího zdravotního problému souvisejícího s prací v Evropě

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 12/10/2020 - 15:00 For immediate release - 12/10/2020 - 15:00

Je načase přijmout opatření: agentura EU-OSHA zahajuje kampaň k řešení nejčastějšího zdravotního problému souvisejícího s prací v Evropě

Bolesti zad? Bolesti šíje způsobené prací? Nejste v tom sami. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila kampaň na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, která se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy související s prací. Spuštění kampaně znamená zahájení programu akcí a opatření zaměřených na zvýšení informovanosti o této problematice, která se dotýká milionů pracovníků v celé Evropě, a na způsob jejího řešení.

Zajištění co nejlepšího pracovního prostředí má zásadní význam pro zdraví a dobré pracovní podmínky zaměstnanců, a je tudíž povinností všech zaměstnavatelů. V době pandemie, která ovlivňuje způsob našeho života i práce, mohou být pokyny a zdroje, které byly dnes zveřejněny, přínosné pro všechny.

Navzdory právním předpisům a iniciativám zaměřeným na prevenci trpí zhruba tři pracovníci z pěti muskuloskeletálními poruchami. Tyto poruchy jsou v Evropě i nadále nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací, na který si stěžují pracovníci ve všech profesích a odvětvích. Pohyby s vysokou četností, dlouhé sezení a zvedání těžkých břemen – to jsou jen některé z rizikových faktorů, které přispívají k těmto zdravotním problémům, jež se mohou týkat svalů, kloubů, šlach či kostí. Jejich negativní dopad na kvalitu života pracovníků je zřejmý.

Na tiskové konferenci v Bruselu konané při příležitosti oficiálního zahájení kampaně Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, upozornil na naléhavou potřebu přijmout opatření:

Komise plně podporuje kampaň, kterou dnes zahájila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), zaměřenou na problematiku muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Zajištění co nejlepšího pracovního prostředí má zásadní význam pro zdraví a dobré pracovní podmínky zaměstnanců, a je tudíž povinností všech zaměstnavatelů. Mnozí z nás – tři z pěti – se v důsledku výkonu pracovní činnosti někdy potýkali s bolestí zad, ztuhlými svaly či bolestí šíje. Tyto potíže mohou mít značný negativní dopad na každodenní život a produktivitu a škodlivý vliv na tělesné i duševní zdraví. V době pandemie, která ovlivňuje způsob našeho života i práce, mohou být pokyny a zdroje, které byly dnes zveřejněny, přínosné pro všechny.

Úspěch kampaně závisí na odhodlání rozsáhlých celoevropských sítí agentury EU-OSHA (národních kontaktních míst, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů a sítě Enterprise Europe Network), jež budou kampaň a její poselství propagovat v celé Evropě, zejména u mikropodniků a malých a středních podniků.

Neocenitelná je také podpora sociálních partnerů a evropských orgánů. Německé předsednictví Rady EU uznalo, že je v souvislosti s muskuloskeletálními poruchami nutné jednat, a přislíbilo, že se bude v této věci angažovat. Hubertus Heil, německý spolkový ministr práce a sociálních věcí, uvedl:

Muskuloskeletální poruchy se dotýkají všech zemí v Evropě a různými způsoby se týkají nás všech. Proto je třeba se jimi zabývat na každém evropském pracovišti – od továrních hal a kadeřnických salonů po nemocniční oddělení a kanceláře. Plně proto podporujeme kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Muskuloskeletální poruchy znamenají také významné náklady pro zaměstnavatele a vnitrostátní systémy zdravotní péče. Christa Sedlatscheková, výkonná ředitelka agentury EU-OSHA, upozornila, že:

kromě způsobeného lidského utrpení přicházejí pracovníci o mnoho naplňujících aspektů soukromého a pracovního života. Pracovníci s muskuloskeletálními poruchami jsou častěji a delší dobu nepřítomni v práci, pravděpodobně jsou v práci méně produktivní a často předčasně odcházejí do důchodu.  To je špatná zpráva pro podniky a obrovská zátěž pro národní hospodářství. Tato kampaň upozorní na skutečnost, že zásadní a zcela možná jsou včasná opatření a rehabilitace. Pokud budeme nyní spolupracovat a přijmeme osvědčené postupy, můžeme předejít muskuloskeletálním poruchám u budoucích generací pracovníků.

Opatření k prevenci a řešení muskuloskeletálních poruch jsou často jednoduchá a levná, a to je jedno z klíčových poselství kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Kampaň osloví zaměstnance a zaměstnavatele ve všech odvětvích, přičemž se zaměří zejména na vysoce riziková odvětví, jako je zdravotnictví a předškolní vzdělávání.

Soustředí se také na poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami, aby setrvali v práci. Poukáže i na nutnost zohledňovat psychosociální rizika a rozmanitost pracovníků a přijmout přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch, které jsou založeny na spolupráci – se zapojením zaměstnanců, zaměstnavatelů, poskytovatelů zdravotní péče a jiných zúčastněných stran.

Zvláštní pozornost bude věnována vznikajícím rizikům, která vyplývají například z digitalizace a nových technologií a způsobů organizace práce. To je obzvláště aktuální vzhledem k pandemii COVID-19, která mnoho pracovníků donutila opustit kanceláře a pracovat z domova. Prioritními oblastmi kampaně jsou muskuloskeletální poruchy a práce na dálku z domova.

Odkazy:

Notes to editor:

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022

Cílem kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a šířit informace o tom, jak jim lze předcházet a jak je lze řídit. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má šest hlavních cílů:

  • zvýšit povědomí o důležitosti prevence muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne fakta a čísla o expozici muskuloskeletálním poruchám a o jejich dopadu na jednotlivce, podniky a společnost,
  • propagovat hodnocení rizik a proaktivní řízení muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne přístup k příslušným nástrojům, pokynům a audiovizuálním materiálům a dalším podkladovým materiálům,
  • ukázat, že muskuloskeletální poruchy jsou problémem pro každého, ale že mohou být úspěšně řešeny,
  • prohloubit znalosti o nových nebo vznikajících rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch,
  • propagovat poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami při jejich opětovném návratu do práce a s udržením si svých pracovních míst a ukázat, jak toho může být dosaženo,
  • podporovat účinnou spolupráci tím, že propojí různé zúčastněné strany a usnadní výměnu informací a správné praxe.

Mezi hlavní události organizované v rámci kampaně patří Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (říjen 2020, 2021 a 2022), akce zaměřená na sdílení správné praxe v březnu 2022 a ceremoniál soutěže Ceny za správnou praxi a summit kampaně Zdravé pracoviště (obě akce v listopadu 2022).

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

Share this on: