Z nového průzkumu vyplývá, že z faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jsou na evropských pracovištích pracovníci nejčastěji vystaveni ultrafialovému záření a emisím ze spalování nafty

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Z nového průzkumu vyplývá, že z faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jsou na evropských pracovištích pracovníci nejčastěji vystaveni ultrafialovému záření a emisím ze spalování nafty

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes zveřejnila první zjištění vyplývající z průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě, který byl proveden za účasti tisíců pracovníků v šesti členských státech EU s cílem poskytnout přesné údaje, které mohou přispět k prevenci nádorových onemocnění jako nemoci z povolání. 

Vůbec poprvé tak máme k dispozici studii zohledňující kombinovanou expozici a zahrnující pracovníky, kteří by normálně zahrnuti nebyli, například osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnance v mikropodnicích a malých organizacích, a to osoby vykonávající nejrůznější povolání. To nepochybně přispěje ke zlepšení preventivních opatření a k aktualizaci politiky založené na důkazech.

William Cockburn
výkonný ředitel agentury EU-OSHA

Podle strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 se karcinogeny každý rok v EU podle odhadů podílejí na 100 000 úmrtí na nádorová onemocnění jako nemoci z povolání. K řešení tohoto problému na pracovišti je zásadní mít k dispozici aktuální a spolehlivé údaje o expozici pracovníků rizikům, která mohou vést k těmto onemocněním. Průzkum WES byl vypracován tak, aby poskytl odhad pravděpodobné expozice pracovníků 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, mezi něž patří průmyslové chemické látky, látky a směsi vznikající ve výrobním procesu a fyzické rizikové faktory. 

Nejčastěji zjištěnými pravděpodobnými expozicemi na pracovišti bylo sluneční ultrafialové záření (UV), výfukové emise z dieselových motorů, benzen, respirabilní krystalický oxid křemičitý (RCS) a formaldehyd. Do průzkumu se rovněž zapojily osoby, které byly v uplynulém pracovním týdnu před provedením průzkumu vystaveny vícenásobné expozici, což znamená expozici alespoň dvěma rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, k nimž nemusí nutně docházet ve stejnou dobu nebo v rámci téhož pracovního procesu. Z údajů vyplývá, že více než 60 % pracovníků vykonávajících důlní a těžební činnosti nebo pracujících ve stavebnictví bylo vystaveno vícenásobné expozici.

William Cockburn, výkonný ředitel agentury EU-OSHA, uvedl: „Nový průzkum expozice pracovníků důkladně zkoumá relevantní údaje, které nám pomohou pochopit současný scénář expozice riziku rozvoje nádorových onemocnění na pracovištích. Vůbec poprvé tak máme k dispozici studii zohledňující kombinovanou expozici a zahrnující pracovníky, kteří by normálně zahrnuti nebyli, například osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnance v mikropodnicích a malých organizacích, a to osoby vykonávající nejrůznější povolání. To nepochybně přispěje ke zlepšení preventivních opatření a k aktualizaci politiky založené na důkazech.“

Dotazníky vyplňovali jednotlivci ve věku od 15 let působící ve všech odvětvích hospodářské činnosti v Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku. V rámci průzkumu se podařilo pro účely analýzy shromáždit 24 402 validních rozhovorů. Informace ze studie mohou podpořit případné budoucí návrhy změn směrnice o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci a zlepšit opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. Kromě toho mohou zlepšit prevenci onemocnění souvisejících s prací, zejména nádorových, což je jeden z klíčových cílů strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027.

Výsledky průzkumu budou představeny v několika fázích. První zjištění se v současnosti vůbec poprvé představují na konferenci „Preventing Work-Related Cancer“ (Předcházení nádorovým onemocněním souvisejícím s prací), která se koná ve dnech 20. a 21. listopadu ve španělském Madridu. Akce je součástí iniciativy nazvané plán týkající se karcinogenů, která bude rovněž čerpat z údajů získaných z průzkumu WES, neboť zvyšuje povědomí o rizicích vyplývajících z expozice karcinogenům na pracovišti a zajišťuje výměnu osvědčených postupů mezi podniky a organizacemi.

Odkazy:

Notes to editor:

Průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě

Cílem průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě je poskytnout aktuální a spolehlivé údaje o expozici pracovníků rizikům, která mohou vést ke vzniku těchto onemocnění. Nádorová onemocnění jsou jednou z největších zdravotních výzev, kterým čelí evropská pracoviště, a tento průzkum je jedním ze základních nástrojů k řešení tohoto problému. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) může prostřednictvím průzkumu WES přispět k prevenci, osvětě a tvorbě politik a v konečném důsledku pomoci v boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání.

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

https://osha.europa.eu/cs