Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 12/11/2019 - 14:00

Summit kampaně Zdravé pracoviště propaguje osvědčené postupy řízení nebezpečných látek na pracovišti

Dnes Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vítá ve španělském Bilbau evropské zainteresované subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na summitu kampaně Zdravé pracoviště v roce 2019. Tento summit nabízí jedinečnou příležitost přemýšlet po zakončení další úspěšné dvouleté kampaně nad vyvozenými ponaučeními a podělit se o osvědčené postupy řízení nebezpečných látek na pracovišti.

Kampaň na období 2018–2019 zaznamenala nebývalý ohlas. Kontaktní místa agentury EU-OSHA uspořádala ve více než 30 zemích přes 350 aktivit, kterých se zúčastnilo více než 17 000 osob.

Přední odborníci a rozhodující subjekty v oblasti BOZP z celé Evropy spojí síly s orgány EU a s národními kontaktními místy agentury EU-OSHA, s oficiálními partnery kampaně, mediálními partnery a sociálními partnery a společně se zamyslí nad úspěchy a ponaučeními vyvozenými z kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, která probíhala v letech 2018–2019. Podělí se o poznatky a osvědčené postupy a prozkoumají budoucí strategie pro účinnou prevenci a udržitelné řízení nebezpečných látek.

Řada evropských pracovníků je každodenně vystavována nebezpečným látkám a používání nebezpečných chemických látek je stále na vzestupu. Z našeho nejnovějšího průzkumu ESENER-3 z roku 2019 vyplývá, že 38 % evropských podniků uvádí, že se na jejich pracovištích vyskytují potenciálně nebezpečné chemické nebo biologické látky.[1] Kampani agentury EU-OSHA na období 2018–2019 se velmi úspěšně podařilo zvýšit informovanost o rizicích pro pracovníky a podporovat kulturu prevence.

Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková vyzdvihuje odhodlání agentury vytvářet kulturu prevence rizik, což se odrazilo v úspěchu kampaně:

Kampaň na období 2018–2019 zaznamenala nebývalý ohlas. Kontaktní místa agentury EU-OSHA uspořádala ve více než 30 zemích přes 350 aktivit, kterých se zúčastnilo více než 17 000 osob. Summit kampaně Zdravá pracoviště je završením této úspěšné kampaně, jejíž přínos bude dále posílen poskytnutím praktických nástrojů a pokynů našim odběratelům a naším dalším zapojením do provádění akčního plánu týkajícího se karcinogenů.“

Souběžné workshopy – uspořádané za účelem rozproudění diskuse mezi delegáty – se zaměří na:

  • opatření v oblasti prevence za účelem minimalizace expozice karcinogenům při práci,
  • osvědčené postupy a opatření,
  • udržitelné řízení a nahrazování nebezpečných látek ve výrobních procesech,
  • budoucí výzvy pro účinnou prevenci. 

Vyvrcholením summitu je předávání Cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, kterými jsou odměňovány inovativní příspěvky podniků ke zlepšování BOZP a k propagaci osvědčených postupů. Letos byla cena udělena deseti organizacím, jež byly vyzdviženy za své iniciativní a udržitelné přístupy k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami.

Greet Schoetersová z Evropské agentury pro životní prostředí ve svém úvodním projevu představila svůj pohled na to, jak můžeme využít ponaučení z minulosti k utváření a zlepšování praxe v budoucnosti.

Závěrečný blok této akce se zabývá právě probíhajícími přípravami na kampaň, která se uskuteční v letech 2020–2022 – Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Tato kampaň – první, která proběhne v tříletém cyklu – má za cíl zvýšit informovanost o muskuloskeletální poruchách souvisejících s prací a propagovat řízení a prevenci tohoto rozšířeného a velmi aktuálního problému.

Summit se vysílá živě on-line a všechny souběžné bloky budou nahrány a zpřístupněny na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Odkazy:

[1] První zjištění – třetí evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3), EU-OSHA, 2019, bude zveřejněno v průběhu roku 2019

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaň Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou na období 2018–2019 zvyšuje povědomí o nebezpečných látkách na pracovištích a poskytuje informace o tom, jak předcházet souvisejícím rizikům. Zaměřuje se konkrétně na pracovníky se specifickými potřebami a cílí na skupiny, které jsou těmito riziky ohroženy nejvíce, jako jsou migrující pracovníci a mladí lidé. Stejně jako u předchozích kampaní Zdravé pracoviště tuto kampaň koordinují na vnitrostátní úrovni kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři.

Kampaň byla zahájena v dubnu 2018. Nejdůležitějšími událostmi v kalendáři kampaně jsou Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v říjnu 2018 a 2019) a slavnostní vyhlášení vítězů filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2018 a 2019). Kampaň zakončí summit kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2019), na kterém se s agenturou EU-OSHA sejdou všichni, kteří se na kampani podíleli, aby shrnuli úspěchy kampaně a získané poznatky.