Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 17/09/2019 - 01:30

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště vyzdvihují příkladné nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami. Ceny se organizacím předávají za mimořádný přínos k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž podporují postupy na ochranu pracovníků a zvýšení produktivity.

Vítězné příspěvky předložily podniky a organizace různých velikostí a z různých odvětví, které však sdílejí společný cíl: vytvořit kulturu prevence a chránit pracovníky před nebezpečnými látkami.

Soutěž na období 2018–2019 tvoří klíčovou součást kampaně agentury EU-OSHA nazvané Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Výkonná ředitelka agentury Dr. Christa Sedlatscheková se vyjádřila k významu ocenění: „S potěšením vítáme tolik přesvědčivých a různorodých příkladů správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými látkami. Vítězné příspěvky předložily podniky a organizace různých velikostí a z různých odvětví, které však sdílejí společný cíl: vytvořit kulturu prevence a chránit pracovníky před nebezpečnými látkami.“

Ocenění získalo šest organizací:

  • česká farmaceutická společnost VAKOS XT, a.s., která ve spolupráci s ministerstvem vnitra vytvořila program opatření k ochraně zaměstnanců ve veřejných službách před expozicí nelegálním narkotikům během policejních zásahů ve výrobnách nelegálních drog atd.;
  • Eiffage Infrastructures, velká francouzská společnost působící v odvětví výstavby a údržby komunikací, která vyvinula novou metodu, jež zcela odstraňuje nutnost používat nebezpečná rozpouštědla v jejích analytických laboratořích;
  • Německý spolkový svaz sklářských řemesel, jenž vyvinul bezpečný a úsporný postup nakládání s materiály s obsahem azbestu a usnadnil jeho zavádění;
  • Peluquería Elvira, malé kadeřnictví a salon krásy, který odstranil nebezpečné látky a rovněž podnítil změnu pracovních podmínek v dalších salonech po celém Španělsku;
  • Atlas Copco Industrial Technique AB, švédskávýrobní společnost, jež podpořila kulturu účasti a spolupráce a zavedla kolektivní opatření k ochraně pracovníků před potenciálně nebezpečnými uhlíkovými nanotrubicemi;
  • malý zemědělský podnik v Nizozemsku, Mansholt BV, jenž ve spolupráci s vnitrostátním odvětvovým subjektem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedl řadu technických a organizačních opatření k ochraně pracovníků před nebezpečným prachem.

Pochvalné doporučení získaly další čtyři organizace: Kancelář vídeňského veřejného ochránce práv pro ochranu životního prostředí v Rakousku, irská stavební společnost BAM Ireland, slovinská výrobní společnost Gorenje, d.d. a Britská společnost pro ochranu zdraví při práci ze Spojeného království.

Soutěžní příspěvky byly nejprve posuzovány na vnitrostátní úrovni, přičemž do celoevropské soutěže byly přihlášeny nejvýše dva nejlépe hodnocené příspěvky z každé země. Evropská porota posuzovala způsoby zavádění správné praxe, provádění hodnocení rizik a dodržování zásady STOP, tj. jakým způsobem byl prosazen hierarchický přístup k prevenci, upřednostnění substitučních opatření následovaných opatřeními technickými, organizačními a v poslední řadě i personálními ochrannými opatřeními. Porota dále zkoumala, zda zásahy vedly ke skutečnému a prokazatelnému zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě holistického přístupu, jehož součástí je i účast pracovníků a závazek vedení společnosti. Vybraná opatření jsou udržitelná v průběhu času, přenosná na další organizace nebo členské státy a zasahují nad rámec vnitrostátních legislativních požadavků.

V rámci slavnostního udílení cen během summitu kampaně Zdravé pracoviště, který se v listopadu uskuteční v Bilbau, bude každé z oceněných organizací předána cena a každé z doporučených organizací předáno osvědčení jako ocenění přínosů těchto organizací ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví a s cílem zvýšit povědomí o zavedených příkladech správné praxe.

Více informací o oceněných a doporučovaných příspěvcích získáte v brožuře Ceny za správnou praxi

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu