Budoucnost práce: podpora bezpečnosti a ochrany zdraví v digitálním věku

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Budoucnost práce: podpora bezpečnosti a ochrany zdraví v digitálním věku

 

Dnes byla zahájena nová kampaň Zdravé pracovištěagentury EU-OSHA, která nese název „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“. 

Vzhledem k tomu, že digitalizace mění naše pracoviště, je cílem této kampaně zvýšit povědomí, prosazovat spolupráci a připravit půdu pro budoucnost, v níž je bezpečnost a ochrana zdraví při práci vedle technologického pokroku i nadále nejvyšší prioritou.

Kampaň Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA – bezpečná a zdravá práce v digitálním věku – pomůže zaměstnavatelům v EU zajistit důstojné pracovní podmínky a nabízet kvalitní pracovní místa.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva

V době, kdy se ve více než 80 % podniků v EU používají při práci osobní počítače, notebooky, tablety, chytré telefony a další mobilní zařízení, nabývá nová kampaň Zdravé pracoviště na významu. Vzhledem k tomu, že 93 % pracovníků ve velkých podnicích a 85 % v mikropodnicích používá digitální zařízení, zabývá se tato kampaň měnící se dynamikou práce, přičemž klade důraz na nutnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při digitální transformaci zaměřené na člověka.

S tím, jak se umělá inteligence, cloud computing a kolaborativní roboti stávají nedílnou součástí pracovních procesů, mění se samotná podstata práce. Kampaň si je vědoma obrovského potenciálu pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zároveň se zabývá novými riziky v rychle se měnícím prostředí. 

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, k tomu uvedl: „Svět práce prošel v uplynulých letech obrovskou proměnou, která souvisí s nástupem digitálních technologií, algoritmického řízení a práce na dálku. Je nezbytné nalézt správnou rovnováhu: na jedné straně využíváme výhod digitálního věku, na druhé straně však musíme také zajistit, abychom i nadále uplatňovali přístup zaměřený na člověka. Kampaň Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku – pomůže zaměstnavatelům v EU zajistit důstojné pracovní podmínky a nabízet kvalitní pracovní místa.

Na základě výzkumu provedeného agenturou EU-OSHA, jak je uvedeno v přehledu BOZP o digitalizaci, se kampaň v příštích dvou letech zaměří na pět prioritních oblastí: práci prostřednictvím digitálních platforem, automatizaci pracovních úkolů, práci na dálku a hybridní práci, řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence a chytré digitální systémy. 

Cílem této nové kampaně je zvýšit povědomí o dopadu digitální transformace na BOZP a podpořit bezpečné a produktivní využívání digitálních technologií v různých odvětvích a na různých pracovištích. Jejím cílem je rovněž podporovat spolupráci mezi zúčastněnými stranami, nabízet zdroje a prosazovat proaktivní hodnocení rizik za účelem bezpečné a účinné digitální transformaci práce.

William Cockburn Salazar, výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), uzavřel projevy těmito slovy: „Digitální transformace v Evropě postupuje kupředu, ale její dopad na podniky a pracovníky ještě zdaleka není plně pochopen. Je pozoruhodné, že pouze v případě 24 % pracovišť byl projednán potenciální dopad transformace na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Je naléhavě nutné chopit se příležitosti a identifikovat rizika digitalizace a tak naplno využít přínosy těchto nových technologií v zájmu bezpečných, zdravých a produktivních pracovišť. Právě toho se snaží dosáhnout nová kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště s názvem „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“.

Záleží na zapojení každého z nás. Při oslovování zaměstnanců a zaměstnavatelů se agentura EU-OSHA spoléhá na rozsáhlou síť národních kontaktních míst, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů, sociálních partnerů a dalších subjektů a využívá své propagační a informační materiály, aby inspirovala a povzbudila ostatní k tomu, aby se zapojili do úsilí o bezpečnou a zdravou pracovní sílu v digitálním věku.

Odkazy:

Notes to editor:

O kampaních Zdravé pracoviště

O kampaních Zdravé pracoviště

Kampaně Zdravé pracoviště jsou základním prvkem naplňování poslání agentury EU-OSHA, jímž je zajistit bezpečnější a zdravější pracoviště v celé Evropě. Jsou jednou ze stěžejních činností agentury zaměřených na zvyšování povědomí a předávají toto hlavní poselství: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Tyto kampaně, které jsou pořádány od roku 2000, se v současnosti staly největšími svého druhu na světě. Všem organizacím nebo společnostem, které usilují o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na svých pracovištích, je zpřístupňována celá řada informací a zdrojů ve formě praktických příruček a nástrojů. Součástí kampaní jsou klíčové milníky, včetně Cen za správnou praxi a filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště, které oceňují a vyzdvihují výjimečné příspěvky k podpoře BOZP, a také Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se konají každý rok v říjnu.

V minulosti byly tématy kampaně prevence a řízení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, nakládání s nebezpečnými látkami a podpora zdravých pracovišť pro všechny bez rozdílu věku. 

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

https://osha.europa.eu/cs