You are here

Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 24/09/2018 - 01:00

Agentura EU-OSHA se připojuje k boji proti rakovině z povolání na konferenci pořádané rakouským předsednictvím Rady EU

Ve dnech 24.–25. září pořádá  rakouské předsednictví Rady EU  ve Vídni konferenci na vysoké úrovni s názvem Boj proti rakovině z povolání. Řada řečníků a účastníků, včetně politiků, sociálních partnerů a odborníků v dané oblasti se zabývá otázkou, jak evropské pracovníky chránit před expozicí karcinogenům při práci.

Věříme, že pomocí informování a vzdělávání pracovníků a zaměstnavatelů — a nabízení praktických řešení — můžeme snížit a možná i odstranit expozici karcinogenům na pracovišti, čímž zabráníme zbytečnému utrpení a úmrtí na rakovinu.

Konference přináší přehled současných výzev a přestavuje nejnovější vývoj a probíhající iniciativy. Zabývá se řadou otázek – od evropské perspektivy po jednoduchá opatření a praktická řešení, která jsou vhodná pro uplatnění v podnicích. Na workshopech budou mít účastníci možnost diskutovat o přístupech založených na rizicích, řízení rizik a sledování ochrany zdraví na pracovišti a aktivitách v rámci kampaně.

Na této konferenci agentura EU-OSHA představí kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019 a předsedá zasedání, které se zaměřuje na správnou praxi, politiku a iniciativy na zvyšování povědomí, jako je plán EU týkající se karcinogenů. Tento akční program informuje o rizicích expozice karcinogenům a vysvětluje, jak se s těmito riziky vypořádat pomocí praktických řešení a sdílení správné praxe. Plán, který byl zahájen v roce 2016 během nizozemského předsednictví Rady EU, na závěr zavítá do Helsinek, kde nadcházející finské předsednictví Rady EU oznámí, že program bude v roce 2019 podporovat.

Marianne Thyssen, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla, že „plán je velice vítanou iniciativou, která by měla zajistit, že náš ambiciózní program, který jsme zahájili s cílem zlepšit ochranu před expozicí karcinogenům, bude uplatňován na všech pracovištích v EU“.

„Ochrana před karcinogenními látkami je velmi důležitá i pro Rakousko. Naším společným cílem je snížit počet současných i budoucích obětí. Z tohoto důvodu je třeba zaujmout společný a důrazný postoj k tomuto problému na evropské úrovni,“ říká Beate Hartinger-Klein, rakouská ministryně práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitelů.

„V Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se snažíme poukázat na rozsah tohoto problému a význam předcházení expozici karcinogenům na pracovišti v rámci naší současné kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou,“ říká ředitelka agentury Christa Sedlatschek. „Věříme, že pomocí informování a vzdělávání pracovníků a zaměstnavatelů — a nabízení praktických řešení — můžeme snížit a možná i odstranit expozici karcinogenům na pracovišti, čímž zabráníme zbytečnému utrpení a úmrtí na rakovinu.“

Činnost agentury EU-OSHA v této oblasti zahrnuje zprávu a shrnutí na téma Expozice karcinogenům a rakovina z povolání: přezkum metod hodnocení. Akce v rámci plánu jsou shrnuty v semináři Boj s rakovinou na pracovišti – plán EU týkající se karcinogenů a workshopu Karcinogeny a rakovina z povolání.

Více informací o konferenci

Více o problematice karcinogenů na pracovišti 

Navštivte internetové stránky věnované plánu EU týkajícím se karcinogenů 

Poznámky pro redaktora: 
1.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou si klade za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a šířit informace o tom, jak lze zabránit expozici. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má pět hlavních cílů:

  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu kontroly nad nebezpečnými látkami na evropských pracovištích,
  • podporovat hodnocení rizik, odstranění a nahrazení poskytnutím praktických nástrojů a příkladů správné praxe,
  • zvýšit povědomí o rizicích expozice karcinogenním látkám prostřednictvím podpory výměny správné praxe,
  • zaměřit se na zvláštní skupiny pracovníků, kteří jsou vystaveni většímu riziku, tím, že jim budou poskytnuty uzpůsobené informační přehledy a pokyny ohledně správné praxe,
  • zvýšit povědomí o novinkách v oblasti politik a právních předpisů tím, že se poskytne přehled platných právních předpisů a pokynů ve snadno srozumitelném jazyce.

Po zahájení kampaně dne 24. dubna 2018 budou k jejím vrcholům patřit Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (říjen 2018 a 2019) a Akce na sdílení příkladů správné praxe (začátek roku 2019). Kampaň bude završena slavnostním udílením Cen za správnou praxi a summitem kampaně Zdravé pracoviště (obojí proběhne v listopadu 2019). Tyto akce, které bude pořádat agentura EU-OSHA v Bilbau, nabídnou příležitost osobám, které se na kampani podílely, oslavit její úspěchy a zamyslet se nad tím, jaké ponaučení lze z kampaně vyvodit.

2.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu