You are here

Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 24/04/2018 - 12:00

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zahájila celoevropskou kampaň na zvýšení povědomí o nebezpečných látkách

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila celounijní kampaň na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Zahájením kampaně začíná dvouleté období akcí a činností, jejichž cílem je upozornit na tento problém a propagovat osvědčené postupy, jak bojovat proti rizikům, která nebezpečné látky představují pro pracovníky.

 

 

Naše kampaň zvyšuje povědomí o všech druzích nebezpečných látek, nejen o těch zjevných, a zdůrazňuje význam hodnocení rizik ve všech odvětvích jako první krok k prevenci.

Navzdory rozšířenému názoru se v EU nesnižuje používání nebezpečných látek a potřeba řídit rizika, která tyto látky představují, není o nic méně naléhavá. Některé z těchto látek, kterým jsou pracovníci vystaveni nejčastěji, jsou i karcinogenní látky. Evropská komise nedávno navrhla limit pro expozici pracovníků pěti chemickým látkám způsobujícím rakovinu, a to vedle 21 látek, které již byly omezeny nebo jejichž omezení bylo navrženo.  

Marianne Thyssenová, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, na tiskové konferenci u příležitosti zahájení kampaně uvedla: „Budeme i nadále zvyšovat povědomí a přijímat opatření s cílem omezit expozici pracovníků vůči chemickým látkám způsobujícím rakovinu. Jedná se o klíčovou prioritu Evropské komise, a to nejen proto, že evropský pilíř sociálních práv přiznává pracovníkům vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Kampaně agentury EU-OSHA dláždí cestu k oslovení pracovišť v celé Evropě a pomáhají organizacím přijímat účinné přístupy k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí nezbytných nástrojů.“

Cílem nové kampaně je podporovat techniky náležité kontroly nebezpečných látek na pracovišti, jako je hodnocení rizik, odstranění a nahrazení, prostřednictvím šíření praktických nástrojů a případových studií. Rovněž se zaměřuje na skupiny pracovníků, kteří jsou vystaveni zvláštnímu riziku.

Dr Christa Sedlatschek, ředitelka EU-OSHA, uvedla: Řada pracovníků si není vědoma toho, že zdravotní újmu mohou způsobit nejen vyrobené chemické produkty, které jsou označeny štítkem uvádějícím informace o rizicích a bezpečnosti. Nebezpečné mohou být i jiné látky běžně používané napříč všemi odvětvími, pokud není jejich používání účinně kontrolováno – od práce s moukou v pekárnách po křemenný prach na staveništích. Naše kampaň proto zvyšuje povědomí o všech druzích nebezpečných látek, nejen o těch zjevných, a zdůrazňuje význam hodnocení rizik ve všech odvětvích jako první krok k prevenci.“

Kampaň sdružuje široké spektrum partnerů, včetně sítě národních kontaktních míst agentury EU-OSHA, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů a sítě Enterprise Europe Network, kteří pomáhají šířit poselství kampaně mezi mikropodniky a malými a středními podniky. Kampaň rovněž podporují evropské orgány a jejich sítě, zejména bulharské předsednictví Rady EU.

Lazar Lazarov, náměstek bulharského ministra práce a sociální politiky, uvedl: „Nedávno zahájená kampaň Zdravé pracoviště přináší významné poselství. I když mohou být zavedeny příslušné právní předpisy, pracovníci a zaměstnavatelé v celé EU si musejí být pravidel a nařízení vědomi a musejí rovněž vědět, jak nejlépe postupovat, aby těmto požadavkům vyhověli. Jinak nebudou rizika představovaná expozicí nebezpečným látkám řádně řízena. Těšíme se na spolupráci s agenturou EU-OSHA a s partnery kampaně v nadcházejících letech.“

Nápady a zásahy, které mají dopad na pracovišti, se sdílí zejména prostřednictvím Cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Kromě toho byla na podporu kampaně vypracována řada materiálů, které byly zpřístupněny prostřednictvím vícejazyčných webových stránek. Pro účinnou kontrolu nebezpečných látek na pracovišti je v anglickém jazyce k dispozici elektronický nástroj, který bude brzy dostupný ve verzích pro tři země (Rakousko, Estonsko a Rumunsko). Kromě toho byla vytvořena databáze čítající téměř 700 praktických nástrojů a dokumentů s pokyny z 11 členských států a na webových stránkách kampaně lze rovněž nalézt případové studie, infografiku a krátké animované filmy, v nichž hraje hlavní roli postavička Napo.

Dále je agentura EU-OSHA partnerem Plánu týkajícího se karcinogenů. Cílem tohoto akčního programu je zvýšit povědomí o karcinogenních látkách na pracovišti a o limitních hodnotách a právních předpisech s nimi spojených a také poskytnout praktické informace o hodnocení rizik a nabídnout příklady správné praxe pro odstranění a řízení rizik.

Odkazy:

Poznámky pro redaktora: 
1.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou si klade za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a šířit informace o tom, jak lze zabránit expozici. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má pět hlavních cílů:

  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu kontroly nad nebezpečnými látkami na evropských pracovištích,
  • podporovat hodnocení rizik, odstranění a nahrazení poskytnutím praktických nástrojů a příkladů správné praxe,
  • zvýšit povědomí o rizicích expozice karcinogenním látkám prostřednictvím podpory výměny správné praxe,
  • zaměřit se na zvláštní skupiny pracovníků, kteří jsou vystaveni většímu riziku, tím, že jim budou poskytnuty uzpůsobené informační přehledy a pokyny ohledně správné praxe,
  • zvýšit povědomí o novinkách v oblasti politik a právních předpisů tím, že se poskytne přehled platných právních předpisů a pokynů ve snadno srozumitelném jazyce.

Po zahájení kampaně dne 24. dubna 2018 budou k jejím vrcholům patřit Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (říjen 2018 a 2019) a Akce na sdílení příkladů správné praxe (začátek roku 2019). Kampaň bude završena slavnostním udílením Cen za správnou praxi a summitem kampaně Zdravé pracoviště (obojí proběhne v listopadu 2019). Tyto akce, které bude pořádat agentura EU-OSHA v Bilbau, nabídnou příležitost osobám, které se na kampani podílely, oslavit její úspěchy a zamyslet se nad tím, jaké ponaučení lze z kampaně vyvodit.

2.

Protecting the health and safety of EU workers is a top priority for this Commission. The EU has been a frontrunner in high standards of workers' protection. To keep this up, the Commission has already presented 3 revisions of the Carcinogens and Mutagens Directive since the start of this mandate. By introducing new or stricter exposure values for 20 cancer-causing chemicals at the work place, more than 100,000 lives will be saved in the next 50 years. Furthermore, in January 2017 the Commission launched a two-year programme for updating EU health and safety legislation. The aim of this programme is to ensure the EU's health and safety framework is future-proof, to create a level-playing field across the EU, and to improve compliance and enforcement on the ground.

3.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu