Průzkum ESENER 2019 odhaluje největší obavy evropských pracovišť – muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizika

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 08/05/2020 - 08:00

Průzkum ESENER 2019 odhaluje největší obavy evropských pracovišť – muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizika

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představí v předvečer Dne Evropy výsledky Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). Tato zjištění poskytují aktuální přehled o tom, jak evropská pracoviště v současné době řídí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Politická zpráva představuje hlavní zjištění průzkumu a osvětluje hlavní faktory uváděné pracovišti, vznikající rizika i některé znepokojivé trendy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci i v této těžké době nadále zůstává velmi důležitá a čím větší pozornost jí podniky věnují, tím lépe se z účinků pandemie dokáží zotavit.

Nicolas Schmit, komisař EU pro pracovní místa a sociální práva, v souvislosti s průzkumem uvedl: „Ochrana a podpora BOZP pracovníků v podnicích a obecně v celé společnosti se stala v posledních měsících ještě důležitější. Není pochyb o tom, že problémy, na které poukazuje tato studie, krize způsobená onemocněním COVID-19 ještě prohloubila. Vzhledem k prudkému nárůstu práce z domova musíme zdvojnásobit své úsilí o řešení problémů souvisejících s duševním zdravím pracovníků a dalších výzev, které s sebou nese digitalizace. Připravovaný strategický rámec v oblasti BOZP je příležitostí k řešení těchto otázek.“

Dr Christa Sedlatscheková, výkonná ředitelka agentury EU-OSHA, upozornila, že „během současné krize způsobené koronavirem čelí všechny podniky vážným hospodářským hrozbám, a to bez ohledu na jejich velikost. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci však i v této těžké době nadále zůstává velmi důležitá a čím větší pozornost jí podniky věnují, tím lépe se z účinků pandemie dokáží zotavit. Cenným zdrojem je průzkum ESENER, který mohou tvůrci politik a pracoviště využít k tomu, aby zajistili účinnou prevenci založenou na poznatcích.“

Ze zjištění vyplývá, že nejčastěji uváděnými problémy evropských pracovišť jsou muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizika. Třemi nejčastěji hlášenými riziky jsou opakující se pohyby rukou nebo paží (které uvádí 65 % pracovišť v EU27_2020), dlouhodobé sezení (61 %), což je nová položka v průzkumu, a nutnost jednat s problémovými zákazníky, pacienty, žáky atd. (59 %).

Průzkum se rovněž zabývá tím, jak společnosti tato rizika řeší, a odhaluje některé znepokojivé trendy. Například navzdory vysokému podílu pracovišť, která uvádějí rizika muskuloskeletálních poruch, došlo od roku 2014 k mírnému poklesu počtu pracovišť, která přijímají opatření k jejich prevenci. Kromě toho pouze 29 % společností uvádí, že by v rámci řízení psychosociálních rizik přijalo v případě nadměrně dlouhé pracovní doby zaměstnanců opatření k zamezení tohoto jevu.

Některé společnosti uvádějí, že nemají vůbec žádné rizikové faktory. To platí zejména pro malé podniky: čím menší podnik je, tím je pravděpodobnější, že neuvádí žádné rizikové faktory, zejména psychosociální rizikové faktory, což poukazuje na nedostatečné povědomí o tomto druhu rizika. Zdá se, že hlavní překážkou pro řešení těchto rizik je neochota mluvit o nich otevřeně.

Průzkum ESENER 2019 jasně ukazuje další problematické otázky v oblasti BOZP. Více než třetina pracovišť v EU uvádí, že nemá žádnou formu zastoupení zaměstnanců, a více než třetina uvádí jako překážku pro řízení BOZP nedostatek času či zaměstnanců. Mezi lety 2014 a 2019 se podíl pracovišť, která uvádějí inspekci ze strany inspektorátu práce v předchozích třech letech, snížil v téměř všech zemích.

Do průzkumu ESENER 2019 byl poprvé zahrnut vznikající problém digitalizace a jeho vliv na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Podle jeho zjištění například pouze 24 % pracovišť využívajících digitální technologie uvádělo, že proběhla diskuse o možném dopadu těchto technologií na bezpečnost a zdraví pracovníků. Mezi možnými vlivy, o kterých se diskutovalo, se na prvním místě objevuje potřeba dalšího vzdělávání k udržení odpovídající úrovně dovedností (77 % pracovišť v EU27_2020), následuje dlouhé sezení (65 %) a větší flexibilita pro zaměstnance, pokud jde o místo výkonu práce a pracovní dobu.

Cílem projektů agentury EU-OSHA týkajících se digitalizace je ujistit se, že tvůrci politik i pracoviště mají informace, které potřebují, aby využili přínosy technologického vývoje a zároveň chránili zaměstnance. Digitalizací se rovněž bude zabývat kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště pro rok 2023, protože agentura v zájmu zvýšení povědomí o možnostech i rizicích souvisejících s digitalizací spojí síly se svými partnery.

Odkazy:

Notes to editor:

ESENER 2019

V rámci třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) byly shromážděny odpovědi na téma řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a rizik na pracovišti, a to od těch, kdo toho ve svých společnostech ví o BOZP nejvíce.

Na jaře a v létě roku 2019 se tohoto průzkumu zúčastnilo 45 420 pracovišť, která zaměstnávají nejméně 5 osob, a to ze všech odvětví ve 33 zemích – EU-27, ale i na Islandu, v Severní Makedonii, Norsku, Srbsku, Švýcarsku a Spojeném království. Dotazník zůstal do značné míry stejný jako dotazník použitý v průzkumu ESENER 2014, a to pro účely srovnání. Byl však zařazen nový oddíl týkající se digitalizace.

Údaje byly shromážděny zejména prostřednictvím telefonického dotazování s podporou počítače (CATI) a vnitrostátní referenční vzorky podpořily, tedy financovaly, příslušné vnitrostátní úřady ve třech zemích: Irsko (+ 1 250), Norsko (+ 450) a Slovinsko (+ 300).

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

Share this on: